Kommunalt vatten och avlopp

Teknisk enhet ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten i Kävlinge kommun. Vårt uppdrag är att leverera friskt dricksvatten och att leda bort och rena avloppsvatten.

Flygbild över vattentornet i Kävlinge

Ärenden under kontorstid

Vid frågor under kontorstid, till exempel om du saknar vatten, har fakturafrågor eller frågor kring byte av vattenmätare, kontakta kommunens kundtjänst:

Kontakt Kävlinge
046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

Akuta ärenden utanför kontorstid

Vid akuta ärenden som inte kan vänta till kontorstid, till exempel vattenläckor och avloppsstopp, kontakta VA-avdelningens jour.

Journummer utanför kontorstid
SOS, 040- 676 90 66

Driftstörningar

Vid eventuella driftstörningar publiceras servicemeddelande på kommunens webbplats. Du kan även välja att registrera dig för att få ett sms vid en driftstörning.

Snabbfakta om värden

Kävlinge kommun har ett mjukt vatten med en hårdhet på cirka 3,4 dH°.

Trycket ligger på mellan 3-5 bar.

pH-värdet ligger på cirka 8,5.

Anslutning av fastighet

Innan en fastighet får bruka den allmänna VA-anläggningen ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Servisansökan ska vara inskickad till Teknisk enhet.
 • Anläggningsavgiften ska vara betald.
 • Vattenmätare ska ha installerats på fastigheten och ett abonnemang ska vara upplagt på fastighetsägaren.

Servisansökan

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet ska du skicka in en undertecknad servisansökan. Ansökan bör göras snarast, då en nyanslutning många gånger kräver utbyggnad av befintligt ledningsnät vilket kan ta tid. I vår kommunkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se om din fastighet ligger inom kommunens verksamhetsområde.

Anläggningsavgift

Avgiftsskyldighet inträder när förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren informerats om detta. Avgift debiteras enligt gällande VA-taxa Pdf, 209.3 kB, öppnas i nytt fönster.. Anläggningsavgift ska även erläggas vid viss om- eller tillbyggnad och fastighetsreglering.

Prisexempel inklusive moms för enbostadshus med olika tomtytor

Avgifter

Tomtyta*

600 kvm

800 kvm

1000 kvm

Vatten, spillvatten och dagvatten

194 868

199 456

204 044

Vatten och spillvatten

155 894

159 565

163 235

Spillvatten

113 159

115 453

117 747

Vatten

89 910

91 287

92 663

*Observera att tomtyteavgift erläggs enligt faktisk tomtyta (22,94 kr/m²)

Vattenmätare

Innan vattnet får släppas på måste en vattenmätare installeras i fastigheten. Anmälan om uppsättning av vattenmätare ska göras omgående till VA-verket.

Innan mätaruppsättning sker ska anläggningsavgiften vara betald och mätarkonsol vara på plats. Den plats där mätaren ska monteras ska uppfylla VA-verkets krav. Mer information under fliken Vattenmätare.

Observera att det är absolut förbjudet att själv släppa på vattnet genom att öppna servisventilen. Endast VA-personal får öppna och stänga servisventilen.

Vatten under byggtiden

Under byggnation finns ofta behov av vatten. Önskas byggvatten kontakta VA-verket. Debitering av byggvatten sker enligt gällande VA-taxa.

Skattereduktion, ROT

Den kommunala anslutningsavgiften för vatten och avlopp omfattas inte av ROT.

"Eftersom skattereduktionen syftar till att stimulera sysselsättningen bör endast arbetskostnader omfattas av skattereduktionen. Materialkostnader, anslutningsavgifter, inventarier och annan utrustning inklusive därpå belöpande mervärdesskatt som tillförs bostadshuset i samband med byggnadsarbete omfattas således inte."

Markarbeten som utförs av annan entreprenör än kommunen på den egna fastigheten i samband med VA-anslutningen kan dock omfattas av ROT.

Anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde för VA

Är din fastighet belägen utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp är VA-huvudmannen inte skyldig att ansluta dig. Dock försöker kommunen erbjuda anslutning till de som önskar om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. I vår kommunkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se om din fastighet ligger utanför kommunens verksamhetsområde.

Servisansökan

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet ska du skicka in en undertecknad servisansökan. Ansökan bör göras snarast, då en nyanslutning många gånger kräver både utredning och utbyggnad av befintligt ledningsnät, vilket kan ta tid.

När servisansökan är inskickad utreds möjligheten att erbjuda en anslutning. Detta beror både på var närmaste anslutning är, ledningarnas kapacitet samt möjligheten till nyanläggning av ledningar på mark som ej är kommunal. Ansökan skickas till Kävlinge kommun, Teknisk enhet, 244 80 Kävlinge.

Anslutningsform

Anslutning för fastigheter utanför verksamhetsområdet kan upprättas för endast renvatten, endast spillvatten eller för både ren- och spillvatten. I samtliga fall sker det via ett avtal mellan fastighetsägaren och kommunen. Anslutning av spillvatten utanför verksamhetsområdet sker vanligen via lågtrycksavloppspump (LTA). Kommunen äger och driftar pumpenheten och fastighetsägaren står för elförbrukning och elabonnemang.

Anslutning

Innan en fastighet får bruka den allmänna VA-anläggningen ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Servisansökan ska vara inskickad till Teknisk enhet.
 • Avtal ska vara tecknat.
 • Anläggningsavgiften ska vara betald.
 • Vattenmätare ska ha installerats på fastigheten och ett abonnemang ska vara upplagt på fastighetsägaren.

Anläggningsavgift

Avgiftsskyldighet inträder när förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren informerats om detta. Avgift debiteras enligt avtal.

Anläggningsavgift utanför verksamhetsområde 2024 (inkl moms) för en fastighet med en bostadsenhet eller en bostadsenhetsekvivalent.

Avgifter

Avgift vatten

Avgift spillvatten

Avgift ren- och spillvatten

87 000 kr

130 000 kr

217 000 kr

Brukningsavgifter samt tillkommande eller ekvivalenta bostadsenheter debiteras enligt gällande VA-taxa Pdf, 209.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Flyttanmälan - för dig som ska överföra ditt VA-abonnemang

Om du sålt din fastighet och har ett VA-abonnemang, behöver abonnemanget föras över på den nya ägaren genom en flyttanmälan.

Flyttanmälan görs på tillträdesdagen via vår E-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VA-avgifter för tillbyggnader

Om du bor i fristående hus, radhus eller liknande och har planer på att bygga eller utrusta en befintlig utbyggnad (Friggebod, Attefallshus, garage eller liknande) med vatten och avlopp är det viktigt att veta att det då tillkommer VA-avgifter.

Du som fastighetsägare måste lämna in en bygganmälan till kommunens plan och bygglovsavdelning samt även anmäla alla förändringar gällande vatten och avlopp till VA-avdelningen. Ansluts byggnaden till vatten- och avloppsnätet så kan det innebära en engångsavgift för tillkommande bostadsenhet, samt en årlig brukningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Den tillkommande byggnaden liknas i VA-taxan med en tillkommande ”bostadsenhet” för vilken du som fastighetsägare måste betala en bostadsenhetsavgift enligt gällande VA-taxa. Detsamma gäller om du bygger eller utformar en separat lägenhet med separat ingång i din villa, ditt garage, radhus eller motsvarande.

När din fastighet utökas med fler ”bostadsenheter” kan även tillkommande tomtyteavgift behöva betalas.

Observera att du som fastighetsägare är skyldig att meddela VA-huvudmannen (kommunens VA-avdelning) alla förändrade förhållanden på din fastighet som kan påverka VA-avgiften. Är du osäker så kontakta oss.

Definitionen på en bostadsenhet: Ett eller flera utrymmen, i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. (§ 3 sid 2 i VA-taxan)

Förenklat uttryckt betyder det, ett utrymme med egen ingång där någon kan bo. Det har ingen betydelse om det faktiskt är någon som bor där eller om det står tomt.

Extra bostadsenhetsavgift ska betalas om båda kriterierna uppfylls:

 • Byggnaden ansluts till kommunalt vatten och avlopp (via befintliga ledningar på fastigheten).
 • Byggnaden har en egen ingång.

För de byggnader inom en fastighet som ska ha VA gäller att vattnet ska mätas. Detta görs genom att vattnet går igenom redan befintlig mätare. Anslutningar på vattenledningen mellan förbindelsepunkten (FP) och vattenmätaren får ej göras. Anslutningar görs efter vattenmätaren och utförs med stum- eller elsvetsning.

Exempel på när bostadsenhetsavgift normalt inte ska erläggas: Privat garage med t.ex. endast handfat, kallförråd, redskapsbod med utkastare, friliggande bastu där merparten av ytan upptas av bastun typ ”bastutunna”.

Avloppsvatten

Avloppsvatten kallas också för spillvatten. Det enda som får spolas ner i toaletten är det som kommer inifrån kroppen och toalettpapper.

Toaletten är ingen soptunna

En del av det som spolas ner i våra toaletter borde aldrig ha hamnat där. En mängd saker ställer till det i ledningarna och pumparna samt försvårar reningsprocessen. Det enda du får spola ner är det som kommer inifrån kroppen, det vill säga: kiss, bajs, kräk, blod samt toalettpapper. Hår ska du inte spola ner, mycket kan klibba fast i hår och långt hår ställer även till bekymmer i pumpstationerna.

Toalettpapper klarar vårt reningsverk av utan problem. Papperet löses nämligen upp i kontakt med vatten. Inget annat papper ska spolas ner.

Tops, bindor, tamponger, kondomer, blöjor och annat skräp hör inte hemma i toaletten. Skräpet orsakar bland annat dyra och besvärliga stopp i pumpstationer och ledningar.

Det är lätt att göra rätt, ha alltid en papperskorg i badrummet och på toaletten där du slänger ditt skräp!

Fett

Ett stort problem är det fett som spolas ner i avloppet. När avloppsvattnet rinner i ledningarna så sjunker temperaturen och fettet stelnar och blir lika hårt som betong. Detta händer både i de privata ledningarna och i det kommunala ledningsnätet. Torka av till exempel stekpannor och smörknivar med hushållspapper och släng i matavfallet. Har du stora mängder från stekning så låt det svalna och häll sedan över det i en tom glasflaska eller plastflaska, här kan du även hälla marinader och andra kalla oljor. Förpackningen med fett och oljeresterna lämnar du sedan på återvinningscentralen.

Kemikalier och läkemedel

Spola absolut inte ner läkemedel eller kemikalier. Reningsverken är byggda för att hantera främst kväve och fosfor och kan inte rena bort läkemedel och kemikalier. Lämna istället läkemedel till apoteken och kemikalier till återvinningscentralen.

Färg

När vi säger att ingen målarfärg ska hamna i avloppet så menar vi alla typer av färger. Även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig. All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för reningsverk och miljön.

Här är några exempel på ämnen som kan finnas i färg och som är svåra att rena bort i avloppsreningsverket:

 • Bindemedel – innehåller olika typer av plaster
 • Pigment – består oftast av metaller
 • Konserveringsmedel – är giftigt för mikroorganismerna som hjälper till att rena vattnet i reningsverket vilket försämrar reningsprocessen
 • Nonylfenol – ett hormonliknande ämne som kan orsaka genetiska förändringar
 • Lösningsmedel
 • Kadmium – en giftig tungmetall som finns i viss konstnärsfärg

Av de ämnen som reningsverket inte kan ta bort följer huvuddelen med det renade avloppsvattnet ut i sjöar och hav och en mindre del samlas i slammet. Därför måste vi alla hjälpas åt att se till att ingen färg hamnar i avloppet.

All färg räknas som farligt avfall. Därför ska du lämna följande till återvinningsstationen:

 • Överbliven färg
 • Rollers och penslar med intorkad färg
 • Rollertråg med intorkad färg
 • Trasor och torkpapper med färg eller lösningsmedel
 • Tvättvatten och lösningsmedel som man använt för att göra rent penslar i
 • Överbliven lacknafta och andra lösningsmedel

Fett

När du lagar mat är det viktigt att se till att det överblivna fettet inte spolas ner i avloppet och orsakar stopp. Temperaturen i ledningarna är låga vilket gör att fettet stelnar och blir hårt som cement.

Fettavlagringarna gör att rören blir trängre och till slut blir det stopp. Detta kan ske i både dina och kommunens ledningar. I värsta fall leder stoppet till källaröversvämningar. Ibland bryts stora fettklumpar bort och ställer till besvär i pumpstationerna. Det kan resultatera i att orenat avloppsvatten måste brädda till närmaste vattendrag för att det inte ska bli källaröversvämningar. Bräddning betyder ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten. Det är en säkerhetsfunktion för att vattnet inte ska gå baklänges om ledningarna blir överfulla.

Så här ska du ta hand om fett

 • Häll överblivet, avsvalnat fett i en glasflaska eller plastflaska. I flaskan kan du även hälla överblivna marinader på olja eller andra kalla oljor. När flaskan är full lämnar du den på återvinningscentralen.
 • Torka upp fettrester från stekjärn, kastruller och på andra ytor med hushållspapper som slängs i matavfallet.

Verksamheter där fettavskiljare krävs

Från vissa verksamheter, till exempel restauranger och tillagningskök, följer mycket fett med i avloppsvattnet. Sådant fetthaltigt vatten ska behandlas i en fettavskiljare innan det rinner vidare ut i ledningarna. Enligt ABVA §16 (allmänna bestämmelser för brukande av Kävlinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) får halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs avloppssystemet inte överstiga 100 mg per liter. Högre halter fett innebär risk för igensättning av ledningarna.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för alla utsläpp från fastigheten till det kommunala avloppsledningsnätet. Därmed är det fastighetsägarens ansvar att installera en fettavskiljare och se till att den töms.

Installation av fettavskiljare, så här gör du

1. Lämna en anmälan till bygglovsenheten minst 3 veckor före installation av fettavskiljaren. Använd blanketten Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd. Med anmälan ska ritning eller skiss på anläggningens placering bifogas samt uppgifter om dimensionering i förhållande till verksamhetens belastning, typbeteckning och storlek på avskiljaren.

Innan installation krävs ett startbesked från bygglovsenheten. Observera att en avgift tas ut för startbeskedet.

2. Installera en fettavskiljare som är rätt dimensionerad, flödestestad, typgodkänd enligt SS EN 1825 och medger provtagning.

3. Kontakta Sysav, som sköter renhållningen på uppdrag av kommunen, för att lägga in fettavskiljaren på ett tömningsschema. Endast fastighetsägaren får starta abonnemang. För att få starta ett abonnemang behövs följande handlingar:

 • VA-ritning över vad som är anslutet till fettavskiljaren
 • Uppgifter om dimensionering i förhållande till verksamhetens belastning
 • Typbeteckning och storlek på fettavskiljaren
 • Tömningsplats (adress) samt enklare karta där fettavskiljaren är markerad

Lättast är att maila Sysavs Kundservice på kundservice@sysav.se lägg en kopia till va@kavlinge.se. Glöm inte att skriva kontakt- och faktureringsuppgifter.

Vid frågor nås Sysavs kundservice på 040-635 18 00.

Enligt gällande föreskrifter ska fettavskiljaren tömmas i enlighet med tillhörande instruktioner och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst 4 gånger per år.

Utformning av fettavskiljare

Det finns olika typer av fettavskiljare. För att accepteras ska avskiljaren vara typgodkänd och dimensionerad enligt SS EN 1825, vara flödestestad samt medge provtagning. Till fettavskiljaren kopplas vaskar, diskmaskin och eventuella golvbrunnar. Avloppsvatten från toaletter får inte kopplas till avskiljaren. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack.

För att fungera måste fettavskiljare tömmas och rengöras regelbundet. Observera att det är viktigt för funktionen att den återfylls med vatten efter tömning, vilket är verksamhetsutövarens ansvar. Om avskiljaren aldrig töms kommer slamlagret på botten och fettlagret på ytan att växa sig så tjocka att vattnet passerar opåverkat genom avskiljaren.

Fettavskiljare är inte konstruerade för att ta emot större fettmängder på en gång. Därför är det inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Sådant fett ska istället samlas upp och återvinnas. Detta ska ske av ackrediterat återvinningsföretag.

Storlek

Dimensionering ska ske enligt standarden SS EN 1825-2. Dimensioneringen beror på storleken på verksamheten men även vilken typ av verksamhet och vilken utrustning som används. Ofta kan man få hjälp av leverantören av fettavskiljaren med dimensionering.

Placering

Installation av fettavskiljare ska ske enligt normen SS EN 1825-1. Det finns fettavskiljare för både utom- och inomhusplacering. Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare dock inte placeras i lokal där man hanterar livsmedel. Anledningen till detta är att fettavskiljaren kan ge upphov till hygieniska olägenheter i livsmedelslokalen. Avskiljaren ska placeras så att den är lättåtkomlig för tömning och rengöring. Innan fettavskiljaren ska det vara en raksträcka som är 10 x dimensionen på den inkommande ledningen. Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordonet och avskiljaren får inte överstiga
25 m. Sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen får inte dras genom en lokal där man hanterar livsmedel.

Om fettavskiljare eller tömningsabonnemang saknas

Kävlinge kommun kontrollerar regelbundet alla verksamheter som hanterar livsmedel. Om någon av dessa saknar fettavskiljare kommer Kävlinge kommun att ta kontakt med ägaren och informera om de krav som gäller och uppmana ägaren att installera en fettavskiljare.

Släpper verksamheten ut en högre fetthalt än den tillåtna har kommunen rätt att ta ut en högre avgift enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Den som orsakar utsläpp av fett som ger stopp/skada på ledningsnätet får stå för kostnaderna som detta orsakar, vilket kan uppgå till tiotusentals kronor.

Om fettavskiljare trots uppmaning inte installeras, har kommunen rätt att strypa dricksvattentillförseln till verksamheten.

Lågtryckavloppssystem

Från vissa fastigheter går det inte att avleda avloppsvattnet via självfallsledningar. Då kan man installera en pump vid fastigheten som trycker i väg avloppsvattnet från fastigheten vidare ut till det kommunala avloppsledningsnätet. I Kävlinge kommun gäller detta främst fastigheter på landsbygden.

Så fungerar Lågtrycksavloppssystem - LTA

Avloppsvattnet avleds från bostaden till pumpenheten. Därifrån pumpas avloppsvattnet ut till den kommunala ledningen.

Pumpenheten består av en tank, en pump, automatik och monteringsdetaljer. Pumpen startar när vattnet i tanken når en viss nivå och stannar när nivån åter är låg. Inträffar något fel på enheten larmar den.

Skötsel

Pumpen klarar av att ta hand om normalt avloppsvatten, d.v.s. inte bindor, blöjor, tamponger, tops med mera. Tak-, regn- och dräneringsvatten får inte tillföras pumpenheten.

Pumpenheten klarar inte av större mängder fett. Var därför noga med att torka ur stekpannan innan diskning. Häll större mängder fett i till exempel en mjölkkartong och släng detta i hushållssoporna istället för i vasken.

Observera att om stopp eller andra problem uppstår på grund av felaktigt brukande är det fastighetsägaren som bekostar rengöring, spolning och eventuella reparationskostnader.

Pumpenheten ska vara lätt åtkomlig för service och reparation och det är därmed inte tillåtet att bygga in den eller på annat sätt försvåra åtkomligheten för Teknisk enhets personal.

Låt strömmen till pumpen vara påslagen även när huset står tomt.

Stopp i avloppet, självfallssystem

Förebygg problem genom att endast spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Sätt in en papperskorg i badrummet så är det enklare att göra rätt.

Har problem redan uppstått och du har stopp i avloppet så ska du börja med att kontrollera om det är stopp i alla avlopp eller ej. Är det inte stopp i alla avlopp så sitter stoppet innanför fastighetsgränsen, alltså på din ledning. Kan du inte lösa stoppet själv så kan du anlita en spolfirma.

Är det stopp i samtliga avlopp i fastigheten så sitter troligen stoppet på servisledningen. Servisledningen är den ledning som förbinder fastighetens ledningssystem med det kommunala som ligger i gatan. Servisledningen består av två delar, den privata servisledningen som sträcker sig inne från fastigheten och ut till förbindelsepunkten som brukar vara belägen cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Den andra delen, den kommunala servisledningen, sträcker sig mellan förbindelsepunkten och det kommunala nätet. På flera fastigheter sitter en servisbrunn i förbindelsepunkten det vill säga cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns, i jämnhöjd med vattenservisventilen.

Hittar du det lilla runda brunnslocket (inte eventuella egna brunnar på fastigheten) så kan du försiktigt försöka lyfta på det (inte ett stort som sitter i gatan) är det tomt i brunnen så är stoppet troligen på fastighetens sida. Står det däremot vatten i brunnen så är stoppet på kommunens sida. Vänligen felanmäl det omgående då det i värsta fall är stopp ute på huvudledningen och flera kan bli drabbade. När du kontaktar oss så får du gärna nämna att du tittat i brunnen och att det står vatten där.

Hittar du inte någon samlingsbrunn, varken inne på fastigheten (de flesta fastigheter har det) eller ute vid förbindelsepunkten, så kontakta oss via Kontakt Kävlinge så kommer vi ut och tittar!

Har du stopp i samtliga avlopp i fastigheten kan du alltid kontakta oss. Vi åker då ut och konstaterar om stoppet är på vår eller fastighetsägarens sida. Vi fakturerar inte för att vi åker ut och kontrollerar. Är stoppet på VA-avdelningens sida så kommer personalen på plats att ringa ut en spolbil för att lösa problemet annars får du själv kontakta en spolfirma.

VA-avdelningen betalar som regel inte fakturor för spolbilar utringda av privata fastighetsägare.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor samt från dräneringar. Detta vatten får inte kopplas till spillvattenledningen.

I en tätort med mycket tak och stor yta asfalterad och stenlagd mark kan inte vattnet tränga ned naturligt i marken. För att det inte ska bli översvämning måste dagvattnet avledas. Detta sker vanligtvis via stuprör och brunnar till ledningar. Via ledningarna förs vattnet vidare till närmaste vattendrag.

Dagvattnet för med sig föroreningar från bland annat trafik och industri vilket kan påverka växt och djurlivet. Översvämningar är ett annat problem som kan uppstå vid kraftig nederbörd. Därför är det viktigt att ha beredskap att ta emot tillfälligt stora mängder nederbörd och möjlighet att minska föroreningarna i dagvattnet innan det når våra vattendrag.

Genom att anlägga öppna, diken, dagvattenmagasin och våtmarker sker en naturlig fördröjning och rening av dagvattnet. I kommunen finns ett tjugotal anlagda dammar för dagvattenhantering.

 

Enskilda fastigheters dagvattenhantering

Varje fastighet måste hantera det dagvatten som faller innanför fastighetsgränsen.

En fastighet kan antingen vara placerad innanför eller utanför det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten. Ligger din fastighet innanför det kommunala verksamhetsområdet kan du ansöka om att ansluta din fastighet till en kostnad som regleras i VA-taxan. Innan anslutningspunkten skall fastighetsägaren anlägga en samlingsbrunn med löv- och sandfång då VA-verket endast förbinder sig att ta emot rent dagvatten.

Ligger din fastighet utanför verksamhetsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för dagvatten så är en vanlig lösning att anlägga stenkista eller annan typ av perkolationsmagasin som infiltrerar vattnet ner i marken. Vissa fastigheter ingår i dikningsföretag och du kan då undersöka möjligheten att koppla ditt dagvatten dit. Mer information om dikningsföretag kan du hitta på Länsstyrelsens hemsida.

Regnmätare

Dricksvatten

Kävlinge kommun producerar inget eget dricksvatten. Det kommunala dricksvattnet hämtas från sjön Bolmen i Småland. Vattnet leds via en 8 mil lång tunnel och en 2,5 mil lång råvattenledning till Ringsjöverket i Eslövs kommun där vattnet renas. Ansvarig för vattenproduktionen är Sydvatten AB, ett kommunägt företag med 16 delägarkommuner. Kävlinge kommun är ansvarig för ledningarna och distributionen av det kommunala dricksvattnet. Varje år levererar Sydvatten knappt 2 miljoner kubikmeter dricksvatten till Kävlinge kommun, som sedan distribuerar det vidare ut till abonnenterna via ledningsnätet.

Mer information om vattenproduktionen och vattenkvaliteten ut från Ringsjöverket finns hos Sydvatten.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium vattnet innehåller. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader och förkortas °dH.

Vattnets hårdhet klassificeras på följande sätt:

0 – 2 °dH = Mycket mjukt
2 – 5 °dH = Mjukt
5 – 10 °dH = Medelhårt
10 - 21 °dH = Hårt
> 21 °dH = Mycket hårt

Kävlinge har ett mjukt vatten som normalt ligger mellan 3 och 4 °dH. Det mjuka vattnet gör att du kan använda mindre disk- och tvättmedel samt att hushållsmaskiner som använder vatten inte "kalkar igen" så lätt. Även kläder håller lite längre eftersom det fastnar mindre kalk när tvätten torkar. Du behöver inte fylla på salt i diskmaskinen.

Pris

Priset för en liter kranvatten i Kävlinge kommun är cirka 0,99 öre. Flaskvatten kostar upp emot tusen gånger mer än kranvatten. Det betyder att du kan dricka ungefär 1 000 liter kranvatten för samma pris som när du köper en liter vatten på flaska.

Dricksvattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och är människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Kraven regleras i Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Till föreskrifterna finns även en vägledning som komplement. Både föreskriften och vägledningen finns på Livsmedelsverkets hemsida. Kävlinge kommun utför årligen undersökningar av dricksvattenkvaliteten i enlighet med ovan nämnd föreskrift. Sammanställning av resultatet från undersökningarna 2022 finns här. Pdf, 145.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Problem med ditt vatten?

Oftast fungerar allt som det ska, men nedan hittar du lite information om fel och problem som kan uppstå. Kanske kan du åtgärda problemet själv, eller så behöver du ringa efter hjälp? Är du orolig så kan du alltid höra av dig till oss.

Dåligt vattentryck

Kontrollera trycket i flera kranar, är det inte dåligt tryck i alla så kolla silarna på armaturerna så de inte är igensatta. Ättika fungerar bra att rengöra med. Kontrollera så att ventilerna innan och efter vattenmätaren är helt öppna. Är det lika dåligt tryck i hela huset? Hör efter med grannarna om de också upplever problem och tänk efter när problemet började. Ring eller maila Kontakt Kävlinge Öppnas i nytt fönster. för att göra en felanmälan.

Dålig lukt och/eller smak

Oftast brukar problemen bero på att omsättningen i fastighetens ledningar varit för låg. Den vanligaste dimensionen på vattenledning till en villa rymmer strax över 0,5 l/m ledning. Om du då som ett exempel har 20 m från huvudledningen i gatan fram till din kran, så behöver du spola 10 liter vatten innan du får nytt vatten i dina ledningar. Ta fram en 10 l hink och se hur lång tid det tar att fylla hinken, lika länge kan du behöva spola om du upplever problem, innan allt vatten i din ledning är nytt och fräscht.

Du kan även kontrollera att det är vatten från huvudledningen genom att mäta temperaturen på vattnet. Spola upp ett glas vatten och kolla temperaturen. Fortsätt att spola vatten och kontrollera temperaturen, när temperaturen inte sjunker längre så har du vatten från huvudledningen.

Missfärgat vatten

Är varmvattnet missfärgat så är det problem inne på fastigheten då VA-avdelningen bara distribuerar kallvatten. Tänk på att varmvatten inte är ett livsmedel och därför inte lämpar sig till mat och dryck.

Bor du i lägenhet så kontrollera med din hyresvärd om de vet något, de kanske gör något internt på fastigheten.

Prata med dina grannar, har de samma problem? Hur ser vattnen ut, missfärgat, grusigt, grumligt, vitt? Försök att spola 10-15 min och kontrollera gärna servicemeddelande på startsidan på kommunens hemsida.

Nedan hittar du några av de vanligaste orsakerna till att vattnet har ett annorlunda utseende än det du är van vid. Kanske är det något du kan åtgärda själv? Kvarstår problemet så kontakta Kontakt Kävlinge för information och felanmälan.

Tänk på at inte starta tvättmaskinen när vattnet är missfärgat då vissa sorters missfärgningar även kan missfärga tvätten.

Vattnet är gult eller brunt

Ledningsnätet är uppbyggt av många olika material, en del av ledningarna är järnrör. Ibland bildas rost i järnrören, rosten kan lossna vid kraftiga riktningsförändringar som vid en läcka eller vattenuttag i brandpost. Oftast räcker det med att öppna kranen och spola ur ordentligt till vattnet blir klart. Låt vattnet rinna 10-15 minuter, är det fortfarande missfärgat så kontakta Kontakt Kävlinge.

Vattnet är vitt eller gråvitt

Luft färgar vatten vitt. Är ditt vatten vitt så finns det troligen luft i vattnet. Luften kan ha kommit in i ledningen vid ett ledningsarbete. Om vattnen får stå en stund så försvinner luften och därmed färgen. Luft i vattnet är helt ofarligt och vattnet går att dricka även om det är missfärgat av luft.

Vattnet är grönt

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att läckor skall kunna uppmärksammas. Hyr du din lägenhet så kontakta hyresvärden för åtgärd. Äger du fastigheten eller du ser grönt vatten utomhus så kontakta din fjärrvärmedistributör för åtgärd.

Skulle ditt hår färgas grönt eller grönaktigt så kan det bero på koppar som kommer från fastighetens kopparledningar. Det kan vara ohälsosamt. Prata med fastighetsägaren eller en VVS-montör.

Vattnet är grumligt eller innehåller partiklar

Troligtvis har vi gjort något arbete eller lagat en vattenläcka i ditt område. Har vattnet varit avstängt så kan det vid påsläpp medföra att det rycks loss lite av vad som finns i ledningsnätet. Detta är inget farligt, men spola så nära vattenmätaren som möjligt, gärna i en kran i källaren om det finns. Spola i 10-15 minuter tills vattnet är klart, om inte det hjälper så kontakta Kontakt Kävlinge.

Vattnet innehåller grus/korn

Kalkutfällning i vattnet kan upplevas som små korn/grus. Ibland kan det medföra att duschsilar och kranar sätter igen. Använd ättika för att få rent silen. Viss förbättring kan erhållas om man har möjlighet att sänka temperaturen i varmvattenberedaren till 65 grader, inte lägre på grund av risk för legionellabakterier.

Vattenmätare

Vattenmätaren som tillhör VA-verket mäter din vattenförbrukning. Mätaren byts vart 10:e år för att säkerställa att mätningen fungerar. Våra medarbetare har alltid ID06-legitimation. Är du osäker, be att få se legitimation. Den gamla mätaren skickas i väg för provning. Är mätaren godkänd byts räkneverket i mätaren. När räkneverket är bytt kan mätaren återigen användas.

Fastighetsägarens ansvar

Mätaren är försedd med en plombering för att hindra otillåten nedmontering av mätaren. Det är inte tillåtet att bryta plomberingen. Behöver du bryta plomberingen, kontakta alltid VA-verket innan förseglingen avlägsnas.

Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Det är din skyldighet att se till att det finns fritt utrymme runt mätaren.

Det är fastighetsägaren som äger och ska underhålla installationen (allt utom vattenmätaren). VA-verket ska kunna byta mätaren utan att ledningar går sönder eller ventiler måste bytas. Fastighetsägaren får själv stå för kostnaden för eventuella reparationer som blir nödvändiga.

Då vattenmätaren är vattenfylld och innehåller ett glasfönster måste den sitta på ett varmt och torrt ställe för att inte frysa sönder. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador som är kostsamma att åtgärda. Kontakta en VVS-firma om du behöver byta mätplats. Glöm inte att kontrollera vattenmätaren vid strömavbrott, då kan det ta bara några timmar innan värmen sjunker.

Självavläsning

För dig som bor i villa/radhus gäller självavläsning, vilket innebär att du en gång om året får ett självavläsningskort från oss. Du kan välja mellan att lämna mätarställningen på nätet, att ringa in den eller att skicka in talongen. Inloggningsuppgifter till nätet och telefon står i instruktionerna på självavläsningskortet. Om vi inte fått in din avläsning på det utsatta senaste datumet får du en påminnelse med nya inloggningsuppgifter.

Mellan avläsningarna beräknar VA-verket din mätarställning och den baseras på din föregående årsförbrukning.

Om du under året betalt mer eller mindre än vad du faktiskt förbrukat, justeras det på fakturan du får nästa gång du läser av din vattenmätare.

Vatten innanför mätarglaset

​I samband med mätarbytet stängs vattnet av och den nya mätaren fylls med vatten när det släpps på igen. Det kan då bildas en luftbubbla under glaset, detta är helt normalt och det är inget fel på mätaren.

Information till fastighetsägare - broschyr om vattenmätare Pdf, 598.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på hur en vattenmätare ser ut.

Digital vattenmätare

Under 2021 har vi installerat digitala vattenmätare hos vissa hushåll i kommunen. Vattenmätaren har sex siffror och tre decimaler, men vid avläsningen läses endast siffrorna till vänster om decimaltecknet av. Om mätarställningen börjar med nollor så ska de inte noteras.

Bild på våra nya digitala vattenmätare.

Lagar och regler

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagens uppgift är att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Enligt vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att ordna vattentjänster. Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen och brukaren. Det finns rättigheter och skyldigheter för alla parter.

Ditt eller vårt ansvar - var går gränsen?

En servisledning är ledningen mellan huvudledningen och fastigheten. En del av servisledningen ägs av kommunen och en del av fastighetsägaren. På vattenservisledningen sitter en servisventil för att kunna stänga av vattnet in till din fastighet.

Förbindelsepunkt kallas den punkt där kommunens ledningar kopplas samman med fastighetsägarens ledningar. Förbindelsepunkten ligger för det mesta 0,5 meter utanför tomtgräns. Vid problem med servisledningen (till exempel avloppsstopp eller vattenläcka) är det den som äger den ledningssträcka där felet finns som också ansvarar för att bekosta och åtgärda problemet.

Om du behöver stänga av vattnet till din fastighet kontaktar du VA-verket.

VA-taxa

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

Taxan för vatten och avlopp innehåller två delar. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när en fastighet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Ytterligare information finns i menyn till vänster under Anslutning av fastighet.

Brukningsavgiften faktureras löpande och är uppdelad i fasta årskostnader och en rörlig kostnad som beräknas utifrån vattenförbrukningen.

Taxa 2024

Den 1 januari 2024 höjs avgifterna för vatten och avlopp i Kävlinge kommun. VA-taxan Pdf, 209.3 kB, öppnas i nytt fönster. antogs av kommunfullmäktige den 2023-12-04.

Vad betyder höjningen i kronor för en normalvilla?

Höjningen innebär att brukningsavgiften för en villa i Kävlinge som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år ökar med cirka 113 kr per månad.

Varför höjs avgifterna?

Avgifterna i VA-taxan höjs på grund av ökade kostnader för räntor och avskrivningar på investeringar och exploateringar, generella indexhöjningar, ökade kostnader för arbete, energi och material. Den totala höjningen av brukningsavgiften för en normalvilla är cirka 19,8 %. 

Brukningsavgifter

Avgifter

inkl. moms

Fast avgift

2 225 kr/år

Bostadsenhetsavgift

1 520 kr/år per enhet

Dagvatten fastighet

764 kr/år

Dagvatten gata

296 kr/år

Rörlig avgift

22,70 kr/kubikmeter

Alla betalar bostadsenhetsavgift

Bostadsenhetsavgiften är en avgift som betalas av alla kunder. Avgiften är tänkt att spegla nyttan fastigheten har av VA-tjänsten. Tidigare betalade alla fastigheter lika mycket i fast avgift oavsett hur många bostadsenheter/lägenheter där fanns. Om du bor i villa betalar du vanligtvis en bostadsenhetsavgift. I flerbostadshus betalar man bostadsenhetsavgift efter antalet lägenheter i huset.

Ska du betala dagvattenavgift?

Dagvattenavgiften är uppdelad i två avgifter, dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Dagvatten fastighet betalas av abonnenter vars dag- och dräneringsvatten från fastigheten avleds till kommunala dagvattensystem.

Dagvatten gata betalas av alla abonnenter i områden med dagvattenhantering.

Ett exempel på en faktura för vatten och avlopp med förklaringar på de olika beteckningarna.

VA-verksamheten

Miljöansvar och delaktighet i samhällets utveckling är viktiga ingredienser i VA-verksamhetens arbete. Vi underhåller och utvecklar vår kommuns vattenförsörjning och avloppshantering. Detta innefattar ungefär 100 mil vatten och avloppsledningar, 69 pumpstationer, ett vattentorn och ett avloppsreningsverk.

Kävlinge kommuns VA-avdelning ingår i den Tekniska enheten och består av 14 medarbetare . Den tekniska chefen samt tre VA-ingenjörer återfinns oftast i Kommunhuset. Från avloppsreningsverkets anläggningar utgår två arbetsledare med sju drifttekniker samt en rörnätsingenjör och en processingenjör.

Vårt arbete styrs av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster samt ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. Organisatoriskt ligger VA-verksamheten under teknisk nämnd. Nämnden ansvarar bland annat för att VA-verksamheten drivs mot de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om.

Den kommunala VA-verksamheten är taxefinansierad vilket innebär att vi inte använder några skattepengar. VA-taxan Pdf, 209.3 kB, öppnas i nytt fönster. får enligt lagen bara vara så hög att den täcker utgifterna. Det innebär att vi varken får ha underskott eller gå med vinst.

Tillsammans arbetar vi för att du inte ska behöva oss så ofta. Vi vill att vattnet ska komma när du sätter på kranen och att det ska försvinna ner i avloppet när du så önskar.

Vanliga VA-frågor

Taxa för vatten och avlopp samt fakturor

När och hur får jag min faktura för vatten och avlopp?

Fakturan skickas ut tre gånger per år och kommer till dig i form av en pappersfaktura, e-faktura eller till din digitala brevlåda.

Om du är anmäld till någon av de digitala brevlådor som finns får du fakturan direkt in i din digitala brevlåda. Har du anmält att du vill få din faktura som en e-faktura till din bank kommer du även fortsättningsvis få den dit. Om du inte anmält att du vill ha e-faktura eller digital brevlåda kommer du att få dina fakturor i brevlådan.
Information om digitala brevlådor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Min beräknade mätarställning stämmer inte med min verkliga mätarställning.

Tyvärr är det inte möjligt att fjärravläsa vattenmätaren. Därför faktureras du för en beräknad förbrukning mellan dina avläsningar. Avgiften korrigeras efter varje avläsning. Skulle skillnaden vara stor, kan du ringa in och göra en extra avläsning.

Vad är en bostadsenhetsavgift?

Bostadsenhetsavgift är en avgift som betalas av alla kunder. Avgiften är tänkt att spegla nyttan fastigheten har av VA-tjänsten genom att debitera för antalet "bostadsenheter" på fastigheten. Definitionen av en bostadsenhet enligt taxan är Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. Bor du i villa betalar du vanligtvis en bostadsenhetsavgift. I flerbostadshus betalar man bostadsenhetsavgift efter antalet lägenheter i huset.

Varför skall jag betala en avgift för dagvatten gata? Jag har sjunkbrunn på tomten?

Avgiften för dagvatten gata är en fast avgift som betalas av alla kunder i områden med dagvattenhantering. Vissa områden saknar kommunal dagvattenhantering och då finns denna avgift inte med på fakturan.

Dagvatten

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor såsom parkeringar, gator, hustak med mera. Dagvattnet är separerat från spillvattnet och leds i en separat ledning till recipienten.

Det är stopp i en rännstensbrunn utanför mitt hus, vem ska jag kontakta?

Gör en felanmälan via e-tjänsten Åsikt Kävlinge. Felanmälan via Åsikt Kävlinge går direkt till driftentreprenören som är den som åtgärdar problemet. Ni kan även ringa eller maila Kontakt Kävlinge Öppnas i nytt fönster. så upprättar de en felanmälan åt er.

Varför får jag inte tvätta bilen på gatan?

Bilar ska inte tvättas hemma på garageuppfarten eller på gatan. När du spolar av bilen rinner oljerester, tungmetaller och andra kemikalier ner i dagvattenbrunnar och vidare till närmaste vattendrag, sjö eller hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö. Tvätta istället bilen i en automattvätt eller en ”Gör-det-själv-hall”. Där tas det smutsiga vattnet från tvätten hand om och renas.

Dricksvatten

Var kommer mitt dricksvatten från?

Eftersom Kävlinge kommun inte producerar eget dricksvatten, hämtas vattnet från sjön Bolmen i Småland. Vattnet behandlas på Ringsjöverket innan det levereras till Kävlinge kommuns ledningsnät som distribuerar ut det till abonnenterna.

Vilken hårdhetsgrad har mitt vatten?

Kävlinge har ett mjukt vatten som normalt ligger mellan 3 och 4 °dH. Det mjuka vattnet innebär att du kan använda mindre disk- och tvättmedel samt att hushållsmaskiner som använder vatten inte kalkar igen lika lätt. Du behöver inte heller använda salt i diskmaskinen.

Vad kostar dricksvattnet och spillavloppsvattnet?

Den rörliga kostnaden för vatten och avlopp är 22,70 kr per kubikmeter inklusive moms, där vattenkostnaden är 9,88 kr per kubikmeter och spillvattenkostnaden är 12,82 kr per kubikmeter. Läs mer i VA-taxan. Pdf, 209.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kan ni fylla min swimmingpool med vatten?

Nej, kommunen har inte resurser till att åka ut och fylla kommuninvånarnas pooler. Istället får du planera din fyllning eftersom det kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande.

Jag har dåligt tryck på mitt vatten, vad ska jag göra?

Kontrollera om du har lika dåligt tryck i alla kranar i huset och om dina grannar har samma problem. Är det bara du som har problem, ligger felet troligen i din egen fastighet eller lägenhet. Kontrollera då att silarna på kranarna inte är igensatta och att alla avstängningsventiler är fullt öppna. Om grannarna har samma problem så ring eller maila Kontakt Kävlinge Öppnas i nytt fönster. för felanmälan. Efter kontorstid i akuta fall, ring 040-67 69 066.

Mitt vatten är vitt/bubbligt, vad beror det på?

Det har kommit in luft i vattnet och luften gör att det bildas bubblor. Dessa försvinner om vattnet får stå någon minut. Dricksvattenkvaliteten påverkas inte.

Mitt vatten har dålig lukt/smak, vad beror det på?

Problemet beror ofta på dålig omsättning i fastighetens ledningar. Spola tills vattnet temperatur inte sjunker mer. Använd gärna termometer. När temperaturen är konstant har du fått in dricksvatten från det kommunal ledningsnätet.

Vad gör jag om min vattenmätare frusit sönder?

Om vattenmätaren behöver bytas för att den frusit sönder, kontaktar du Kontakt Kävlinge och frågar efter VA-verket. Kostnaderna för bytet debiteras kunden enligt gällande VA-taxa. Om vattenmätare eller ledning frusit sönder måste avstängningsventilerna till mätaren stängas för att stoppa vattenflödet. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera att ventilerna fungerar som de ska.

Spillvatten

Vad får jag spola ned i toaletten?

Det enda som ska spolas ned i toaletten är det som kommer från kroppen, det vill säga kiss och bajs samt toalettpapper. Toalettpappret löses upp i kontakt med vatten, till skillnad från hushållspapper som håller ihop. Tops, bindor, kondomer, blöjor, tvättlappar och annat skräp hör inte hemma i toaletten eftersom de kan orsaka besvärliga stopp i pumpstationer och ledningsnät. Ställ en papperskorg i badrummet och kasta skräpet där istället.

Kemikalier, olja, medicin m m får inte heller spolas ned i toaletten eller släppas ut i avloppet. Detta ska lämnas på återvinningscentralen respektive apoteket.

Får jag installera en avfallskvarn?

Nej, generellt är detta inte tillåtet. Ledningsnätet och reningsverket är inte dimensionerat för att ta hand om den ökade belastningen.

Det rinner undan dåligt i min vask/golvbrunn, vad ska jag göra?

Om du fått stopp i avloppet kan stoppet sitta i våra ledningar eller i fastighetens egna ledningar. Börja med att kontrollera om det är stopp på fler ställen i huset. Är det bara stopp på ett ställe, behöver troligen vattenlåset/golvbrunnen rensas. Kvarstår stoppet ändå, är stoppet längre ner i ledningen. Prova att spola ledningen själv eller kontakta spolfirma. Om du bor i lägenhet, ska fastighetsskötaren kontaktas.

Om det är totalstopp i samtliga brunnar/avlopp i fastigheten, är stoppet troligen längre ut. Om det finns en rensbrunn på tomten, kan du prova spola där. Står det vatten i rensbrunnen kan stoppet sitta i servisledningen eller längre ut i ledningsnätet.
Ring eller maila Kontakt Kävlinge Öppnas i nytt fönster. för felanmälan. Efter kontorstid i akuta fall, ring 040-67 69 066.

Min LTA-pump larmar, vad ska jag göra?

Om något är fel i pumpenheten aktiveras ett larm. Larmet indikeras på de flesta pumpenheterna med en röd lampa. Ring eller maila Kontakt Kävlinge Öppnas i nytt fönster. för felanmälan. Efter kontorstid i akuta fall, ring 040-67 69 066.

Vilka föroreningar försvinner vid reningen på reningsverket?

Kävlinge reningsverk är byggt för att rena spillvatten från hushållen eller vatten som liknar hushållens. På reningsverket sker reningen i tre steg genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. I de olika reningsstegen avskiljs näringsämnena kväve och fosfor, men även organiska ämnen. Metaller, läkemedel och andra kemikalier försvinner inte utan hamnar i slammet eller följer med ut i utgående renat spillvatten. Därför är det viktigt att hushållen och anslutna industrier inte släpper ut metaller eller andra kemikalier som reningsverket inte klarar av att avskilja. Vissa kemikalier och ämnen kan vara giftiga för bakterierna i reningsverket och kan därför försämra reningsverkets funktion eller till och med slå ut reningsfunktionen helt.

Vart leds det renade spillvattnet efter reningsverket?

När vattnet renats på Kävlinge avloppsreningsverk avleds det till Kävlingeån för vidare transport ut i Öresund.

Var ska jag tömma ut mitt poolvatten?

Poolvattnet ska tas omhand på den egna fastigheten, till exempel på gräsmattan. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Se till så att du inte ger grannarna problem. Låt vattnet stå några dagar efter senaste kloreringen innan du tömmer den så det fria kloret minskat.


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?