Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kontrollansvarig

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Miljö- och byggnadsnämnden anger i bygglovsbeslutet om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

När behövs det en kontrollansvarig

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs.

Eftersom viktiga vägval, som har betydelse för den efterföljande kontrollen, ofta sker på projekteringsstadiet är det lämpligt att byggherren redan då utser en kontrollansvarig. I ansökan om lov ska byggherren uppge vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga. Av bygglovsbeslutet ska det framgå om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

När behövs det inte någon kontrollansvarig

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

 • Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan.
 • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus.
 • Små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus.
 • Åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader.
 • Att flytta en eller flera enkla byggnader.
 • Byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad.
 • Åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar.
 • Åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.

  Det behövs inte heller någon kontrollansvarig för att:

 • Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga. Eller för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov.
 • Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter.
 • Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank.
 • Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten.
 • Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra begravningsplatser, om anläggningen är liten.
 • Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra transformatorstationer

Miljö- och byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs även för ovan nämnda åtgärder, utom för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan. I plan- och bygglagen definieras ändring av en byggnad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. I begreppet ändring ingår även tillbyggnad och ombyggnad. Miljö- och byggnadsnämndens bedömning av om kontrollansvarig ska krävas får inte överklagas.

Uppdaterad 2020-03-04

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga