Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

För att Bygg- och miljönämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden antas uppfylla kraven ska byggherren lämna in förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna, krävs. Byggherren ska även innan startbeskedet ges kunna visa att det finns färdigställandeskydd och skyddsrumsbesked om så krävs. I vissa fall ska byggherren även lämna in en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem.

I startbeskedet bestäms vilka handlingar som byggherren och kontrollansvarige ska lämna till byggnadsnämnden inför beslut om slutbesked. Exempel på sådana handlingar är:

 • kontrollplan med verifierade kontrollpunkter
 • kontrollansvariges utlåtande,
 • protokoll avseende täthetsprovning/läckagemätning av rök-/avgaskanal,
 • besiktningsprotokoll avseende funktionskontroll av ventilationssystem,
 • besiktningsprotokoll avseende motordriven anordning,
 • brandskyddsdokumentation,
 • övrigt enligt det som framkom vid tekniskt samråd.

Startbeskedets innehåll

I startbeskedet ska miljö- och byggnadsnämnden:

 • fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna,
 • bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna om sådana villkor behövs,
 • bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning om utstakning behövs,
 • bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslutet om slutbesked,
 • ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana upplysningar behövs.

När ska startbesked inte ges

Om byggnadsnämnden är tveksam till byggherrens egenkontroll eller befarar att de tekniska egenskapskraven inte kommer att uppfyllas ska inget startbesked ges.

Exempel på situationer när startbesked inte ska ges kan vara när:

 • energibalansberäkningar visar att energihushållningskraven inte kommer att kunna klaras,
 • en stomkonstruktion inte är tillräckligt redovisad,
 • bygget inte kommer att ha ett tillräckligt fuktskydd under byggtiden och att byggherren inte kan visa att fukttillståndet blir tillräckligt lågt under redovisad byggtid,
 • utrymningsvägarna inte uppfyller kraven på trygg utrymning, eller
 • en viss brandsäkerhetsfråga inte är belyst.

Byggherren har möjlighet att begära ett startbesked trots att byggnadsnämnden bedömer att förutsättningarna för detta inte är uppfyllda. Byggnadsnämnden kan då ta ett beslut om vägrat startbesked. Sökanden har möjlighet att överklaga det beslutet.

Startbeskedets giltighetstid

Startbeskedet till ett lovpliktigt ärende upphör att gälla samtidigt som lovet, det vill säga om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovet vunnit laga kraft. Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad, upphör att gälla två år efter att det gavs.

Överklagande av startbesked

Ett beslut om startbesked eller nekat startbesked kan överklagas endast av sökanden eller anmälaren i ärendet.

Avgift för startbesked

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för beslut om startbesked i enlighet med kommunens gällande taxa (kommunens plan- och bygglovtaxa hittar du under Avgifter i menyn.

 

På Boverket kan du läsa mer om byggprocessenlänk till annan webbplats

Uppdaterad 2020-08-25

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga