Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Svartbygge, olovligt byggande

Som tomtägare är du skyldig att se till att du har de tillstånd du behöver för de byggåtgärderna du planerar. Det gäller även för eventuell verksamhet du planerar bedriva. Du är även skyldig att se till att din tomt i övrigt är i ett vårdat skick. Det innebär att du måste ha bygglov, marklov, rivningslov och startbesked för de åtgärder som kräver de besluten och att tomten i övrigt ska vara städad. Detta för att det inte ska finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

Bygglov, anmälan och andra lov

Mer om de lov- och anmälningspliktiga åtgärderna kan du läsa i menyn.

Träd, grenar, rötter, häck eller annan växtlighet

Som tomtägare är du skyldig att hålla häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter i vårdat skick för att för att hindra att olyckor sker. Mer om detta kan du läsa i våra riktlinjer för byggande, Plank- och mur, som också innehåller information om sikt, samt under fliken Trafik och infrastruktur. Om växtligheten hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanterna kan du göra en anmälan via kommunens e-tjänst

Störs du av grannens träd, grenar eller rötter som tränger sig in i din rabatt ska du först och främst ta kontakt med din granne och framföra dina synpunkter. Om ni inte kan komma överens och nå en gemensam lösning, då är detta en fråga som regleras civilrättsligt via 3 kapitlet i Jordabalk (1970:994). Nämnden hanterar inte dessa frågor eller övriga rättsförhållanden mellan grannarna.

Farligt avfall

Bygg- och miljönämnden är ansvarig för tillsyn om det finns miljöfarligt avfall eller avfall som på annat sätt kan påverka människors hälsa eller miljö negativt. Nedskräpade tomter som allmänheten har tillträde till eller insyn till hanteras också av Bygg- och miljönämnden. Mer om farligt avfall kan du läsa under Avfall och återvinning samt under Tillstånd i menyn till väster, eller så kan du kontakta miljöenheten för anmälan eller för mer information.

Vad händer med det olovliga eller med ovårdade tomter?

Nämnden gör först en utredning om vilka lov/tillstånd som finns för den anmälda åtgärden samt gör bedömning om den anmälda åtgärden kan hanteras inom ramen för PBL. Fastighetsägaren ges möjlighet att bemöta anmälan och inkomma med förklaring. Nämnden kan besluta om lovföreläggande, rättelseföreläggande eller åtgärdsföreläggande. Om inte tomten kan åtgärdas kan nämnden besluta att ägaren eller nedskräparen ska städa platsen. Nämnden kan besluta om byggsanktionsavgift  och beslut om föreläggande kan även förenas med vite.

Om den anmälda åtgärden inte kan hanteras inom ramen för PBL, eller om anmälan är bristfällig och saknar de uppgifter nämnden behöver för att hantera den (beskrivning, tomtkarta och foto med tydliga markeringar) kan nämnden besluta att avskriva ärendet.

Uppdaterad 2021-01-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga