Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas innan kommunen beslutar om starbesked. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges.

Se till att kontrollplanen är komplett och aktuell samt att samtliga erforderliga handlingar finns tillgängliga vid samrådet. I annat fall är risken att samrådet måste ombokas vilket kan påverka projektets tidplan och försena projekt. Extra samråd debiteras också enligt kommunens gällande taxa.  

När ska tekniskt samråd hållas

Enligt PBL ska Miljö- och byggnadsnämnden snarast, när ett lov har getts eller en anmälan har kommit in, kalla till ett tekniskt samråd om:

 • åtgärden kräver en kontrollansvarig,
 • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
 • byggherren har begärt ett tekniskt samråd.

När behövs det inget tekniskt samråd

Tekniskt samråd behövs oftast inte om det inte behövs någon kontrollansvarig. Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad,
 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.

  Det behövs inte heller någon kontrollansvarig för att:
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra transformatorstationer.

Miljö- och byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig och/eller tekniskt samråd krävs även för ovan nämnda åtgärder. Det gäller dock inte åtgärder som inte kräver lov eller anmälan. I plan- och bygglagen definieras ändring av en byggnad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. I begreppet ändring ingår även tillbyggnad och ombyggnad. Miljö- och byggnadsnämndens bedömning av om tekniskt samråd ska krävas får inte överklagas.

Vad ska tas upp på det tekniska samrådet

Vid samrådet ska man gå igenom följande:

 • arbetets planering och organisation,
 • byggherrens förslag till kontrollplan,
 • övriga handlingar som byggherren har lämnat in till byggnadsnämnden,
 • om samrådet avser en rivningsåtgärd, hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats,
 • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök,
 • behovet av eventuella tillsynsåtgärder,
 • behovet av färdigställandeskydd,
 • behovet av utstakning,
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
 • behovet av ytterligare tekniska samråd eller andra sammanträden.

Boka tid för tekniskt samråd med en byggnadsinspektör via vår e-tjänst.länk till annan webbplats

 

Uppdaterad 2019-04-01

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga