Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kart- och mättjänst

Kommunens mät- och kartavdelning (Geoinfo) kan ta fram och erbjuda många olika typer av mätningsuppdrag ,kartor och grundinformation. De vanligaste kartorna är grundkartor, nybyggnadskartor, översiktskartor, adresskartor, GIS-kartor, interaktiva kartor, projekteringskartor med mera.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta upprättas formellt som ett underlag för bygglovsansökan där ny byggnad eller anläggning ritas in av byggherren. Vilken typ av karta ni behöver beror på storlek och placering av byggnaden på fastigheten (tomten). Det är byggenheten på sektor Samhällsbyggnad som avgör vilken karta som krävs för ändamålet.

Se gärna Riktlinjerna för när du behöver beställa en nybyggnadskarta här.PDF

Kontakta bygglovsavdelningen om ni är osäkra på vilken karta som krävs. Kartorna benämns A eller B-karta beroende på innehåll.

Karta för enklare åtgärder och förhandsbesked

Vid enklare åtgärder eller karta för förhandsbesked kan utdrag ifrån primärkartan erhållas. Vid utdrag ur primärkartan görs ingen kontroll av platsen. Kontakt Kävlinge hjälper dig med utdrag ur primärkartan.

Nybyggnadskarta A

 • Fastighetsgränser med utökad kontroll om status
 • Fastighetsinformation
 • Rättigheter
 • Inmätta byggnader
 • Hävder, som staket, mur, häck etc
 • Detaljplan (inom detaljplanerat område)
 • Markhöjder, antingen projekterade eller befintliga
 • VA-information med vattengångar

Nybyggnadskarta B

 • Fastighetsgränser med utökad kontroll om status
 • Fastighetsinformation
 • Rättigheter
 • Inmätta byggnader
 • Hävder, som staket, mur, häck etc
 • Detaljplan (inom detaljplanerat område)

Beställ nybyggnadskartalänk till annan webbplats

Grundkarta, projekteringsunderlag

Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs. Grundkartan är dock inte formellt sett en del av detaljplanen.

Att kartunderlaget ska vara lämpligt för ändamålet innebär att det ska anpassas till behoven i varje särskilt fall. Man behöver därför klara ut vilken information som behövs och vilka kvalitetskrav, skalor och versioner som är lämpliga för såväl planarbetet som plangenomförandet. Genom att använda samma geometriska data genom hela processen kan man undvika dubbel- och merarbete och minimera felkällorna när planen ska genomföras. Genom att utnyttja modern teknik kan man dela upp grundkartans information i olika skikt och kvalitetskrav, som sedan kan kombineras på olika sätt beroende på vilket informationsbehov som ska tillgodoses i ett visst skede av planprocessen. Fastighetsförteckningen måste samordnas med grundkartan så att båda dokumenten redovisar samma uppdaterade fastighetsinformation. Inför kommunens beslut om antagande av detaljplanen ska alla dessa uppgifter vara aktuella.

Grundkartan är ett utdrag ur primärkartan

Vanligtvis så passar man på att mäta in området så att kartunderlaget klarar de krav som ställs på en projekteringskarta och markmodell i detaljprojekteringsskedet. Således kan man utnyttja underlaget i hela planprocessen, förprojektering och detaljprojektering.

Övriga mätuppdrag

 • Sättningsmätningar, kontroll av anläggningars rörelse eller sättningar i vertikal led.
 • Inmätning för projekteringsunderlag
 • Framställning av markmodeller.
 • Stomnät, ajourhållning av plan och höjdnät.
 • Inmätning till ledningskartor.
 • Volymberäkningar
 • Visning av fastighetsgränser, där kartor och teknisk beskrivning är tillfredställande.
 • Byggplatsmätning

Beställ mättjänsterlänk till annan webbplats

Kontakta kommunens mät- och kartavdelning

Primärkarta, geografisk informationsteknik och adress-, byggnad- samt lägenhetsregister i Kävlinge - Annie Sundberg, 046-73 91 89.

Nybyggnadskartor, utsättningar, lägeskontroller, stomnät, projekteringsunderlag - Anders Nilsson, 046-25 14 21.

Mer information om verksamheten och våra tjänster - geoinfochef Sebastian Andrén Gaudin, 046-25 16 73

Uppdaterad 2020-10-02

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga