Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Mur, plank och staket

Här får du information om vad du behöver tänka på om du vill bygga en mur, ett plank eller ett staket.

För att värna om grönska och ett öppnare stadsrum är bygg- och miljönämnden i Kävlinge restriktiv när det gäller murar och plank högre än 1,2 meter mot gata, park och andra allmänna platser. Av denna anledning har därför nämnden tagit fram riktlinjer för hur murar och plank får utformas.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt sett bygglov för att bygga en mur eller ett plank. Undantag där bygglov inte krävs redovisas nedan. Observera att grannars medgivande kan krävas även om åtgärden är bygglovsbefriad.

Undantag

  • Mur eller stödmur vars höjd understiger 0,6 meter från markens lägsta nivå.

  • Sedvanligt staket, oavsett konstruktionens täthet, om höjden understiger 1,2 meter från markens lägsta nivå (för Sandskogen gäller 0,8 meter enligt gällande detaljplan). Staketkonstruktioner med genomsiktlighet större än 50 % och höjd mindre än 1,8 meter kräver inte heller bygglov. Observera att plank och murar placerade vid utfarter och i gathörn eller korsningar inte får ha en höjd högre än 0,7 meter då sikten annars kan begränsas. Detta gäller även växtlighet såsom häckar. Se riktlinjer för mer information.

  • Mur eller plank kring uteplats i enlighet med 9 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Se förutsättningar nedan för skyddad uteplats.

  Bild på staket, plank, pergola som inte kräver bygglov.

  Exempel på ej lovpliktiga konstruktioner.

  Förutsättningar för skyddad uteplats

  När det gäller murar och plank kring uteplats gäller följande förutsättningar för att åtgärden ska vara undantagen lovplikt:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus.

  • Planket eller muren ska ha en maxhöjd om 1,8 meter över lägsta marknivå.

  • Planket eller muren ska ha en placering som sträcker sig max 3,6 meter ut från bostadshusets fasad och minst 4,5 meter från tomtgräns. Om åtgärden utförs närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannens medgivande. Notera att om plank eller mur uppförs närmare allmän plats, såsom exempelvis gata eller park, än 4,5 meter krävs alltid bygglov.

  • Området inte omfattas av detaljplanöppnas i nytt fönster med utökad lovplikt eller särskild planbestämmelse.

  Exempel på hur en skyddad uteplats kan planeras.

  Exempel på hur en skyddad uteplats kan planeras.


  Vilka handlingar behöver bifogas min ansökan?

  • Situationsplan (skala 1:500). På situationsplanen ska du rita in plankets eller murens placering. Du ska också ange mått såsom längd och höjd samt avstånd till fastighetsgräns. Exempelritningöppnas i nytt fönster.

  • Fasadritning (skala 1:100). På fasadritningen ska du redovisa hur planket eller muren skall se ut. Du ska redovisa samtliga fasader med väderstreck och marknivå angivna. Uppgifter om material och kulör (NCS-kod) ska också anges. Exempelritningöppnas i nytt fönster.
    
  • Sektionsritning (skala 1:100). På sektionsritningen ska du visa planket eller muren i genomskärning (snitt). Du ska även ange marknivå samt höjd från lägsta marknivå. Exempelritningöppnas i nytt fönster.

  • Förslag till kontrollplan.

  Hur ansöker jag?

  För en snabbare hantering av ditt ärende rekommenderar vi dig att ansöka om bygglov digitalt via Mittbygge alternativt med hjälp utav våra e-tjänst. Observera att tjänsten Mittbygge kräver att du legitimerar dig med e-legitimation.

  Vad kostar det?

  Åtgärden kostar ungefär 2 200 kr.

  Många faktorer påverkar avgiften för ett bygglov och det är därför inte möjligt att uppge en exakt kostnadsuppgift. Redovisad avgift ger dig en uppfattning om hur mycket åtgärden kan komma att kosta. Observera att avgiften gäller om ingen avvikelse från gällande detaljplan förekommer. Avgiften för grannehörande vid planavvikelse är ca 2 100 kr, 3 200 kr eller 6 400 kr beroende på om det är 1-5, 6-9 eller fler än 10 grannar som ska höras i ärendet. En kungörelseavgift om 349 kr tas alltid ut och inkluderas i redovisad kostnad ovan.

  Läs mer om avgifter för bygglovsåtgärder häröppnas i nytt fönster.

  Hur lång tid tar det?

  Varje ärende är unikt och därmed varierar handläggningstiden också beroende på åtgärdens komplexitet. Även andra faktorer såsom säsong kan påverka handläggningstiden. Observera att handläggningstiden räknas från det datum då ärendet bedömdes vara komplett, inte när ansökan inkom. Läs mer om våra handläggningstider häröppnas i nytt fönster.

  Behöver jag en kontrollansvarig?

  Nej, åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.

  Hur ser processen ut för mitt ärende?

  Vid nybyggnad av plank eller mur tillämpas de här stegen i bygglovsprocessen: Bygglovsbeslut, Startbesked och Slutbesked.  Om åtgärden exempelvis avviker från gällande detaljplan kommer även grannar att höras.

  Flödesschema för bygglovs- och startbeskedsprocessen.

  * Krävs ej vid enklare åtgärder.

  Uppdaterad 2020-11-11

   

  E-post
  kontakt@kavlinge.se

  Telefonnummer
  046-73 90 00

  Organisationsnummer: 21 20 00 1058


  Postadress
  Kävlinge kommun
  Verksamhetens namn
  244 80 Kävlinge

  Besöksadress kommunhuset
  Kullagatan 2, Kävlinge


  Öppettider kommunhuset
  Måndag 08.00 - 16.30
  Tisdag 08.00 - 17.00
  Onsdag 08.00 - 16.30
  Torsdag 08.00 - 16.30
  Fredag 08.00 - 15.00

  FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

  Facebook logga