Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Naturvårdsbränning

Kävlinge kommun är en kommun som historiskt har präglats av det öppna kulturlandskapet. Örtrika ängar och betesmarker har under lång tid varit en framstående del av vår natur. Dagens landskap är dock annorlunda. Idag utgörs ca 70 % av kommunen av åkermark och de öppna naturmarkerna har decimerats och fragmenterats kraftig. Kvar finns mindre ytor av ofta svårtillgängliga och svårskötta ängs- och betesmarker vilket har lett till att skötsel i form av bete eller slåtter successivt uteblivit med följden att artrike-dom och naturvärden i snabb takt försvunnit.

Kommunen försöker att vända denna trend genom att återinföra skötsel på ett antal områden. Under det senaste decenniet har vi t.ex. infört betesdrift på närmare 42 hektar och slåtter på ca 5 hektar av igenväxande öppenmarker, ett sätt att vidmakthålla och återskapa delar av det tidigare öppna kultur-landskapet. I dagens rationella jordbruk blir dock djurhållarna färre och att få tag i betesdjur är idag både svårt och kostsamt och vi står återigen inför problematiken om hur vi på ett kostnadseffektivt sätt ska sköta dessa marker.

En metod på frammarsch är naturvårdsbränning dvs en lågintensiv avbränning av äldre ansamlat organiskt material sk förna. Kävlinge kommun har nu för avsikt att på ett par platser i kommunen på försök testa metoden för att se om den fungerar väl på de marker där vi idag har svårt att få till annan skötsel.

Områdena som är utvalda har idag ett stort behov av skötsel och vi tror att de lämpar sig väl för lågintensiv bränning. Det är delar av Stora Harrie mosseöppnas i nytt fönster och ett område i Dösjebroöppnas i nytt fönster i anslutning till Saxån.

Lågintensiv naturvårdsbränning företas på vårvintern (mars-april) och genomförs endast om alla omgivningsbetingelser är de rätta dvs vindriktning, vindstyrka, temperatur, nederbörd mm. Blåser det t.ex. in mot bebyggelse genomförs inte bränningen. Med andra ord är det svårt att säga en exakt tidpunkt när bränningen kommer att genomföras.

Säkerhet är naturligtvis avgörande för en bränning. Brandgator skall anläggas och god tillgång till vatten ska tillgodoses. Är inte säkerhetsaspekterna uppfyllda får åtgärden vänta.

Innan vi genomfört naturvårdsbränning på dessa ytor är det naturligtvis svårt att sia om de effekter som kommer att uppnås men vi hyser goda förhoppningar om att detta är en metod som på sikt kan vända den negativa trenden med avtagande artrikedom och naturvärden i våra ängs- och betesmarker.


Uppdaterad 2016-04-06

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER