Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Naturreservat

Reservatsbildning är ett annat sätt att säkerställa ett områdes värden och fortgående skötsel. Beslut om naturreservat har tidigare normalt fattats av Länsstyrelsen.

I och med miljöbalkens inrättande har kommunerna fått utökade möjligheter att inrätta kommunala reservat. I samband med bildande av ett naturreservat bestäms också vilka föreskrifter som skall gälla för naturreservatet. Dessa föreskrifter gäller såväl markägare, nyttjanderättshavare (sakägare) som allmänheten. Till beslutet hör också en skötselplan som talar om hur reservatet skall skötas för att reservatets värden skall kunna bevaras. Föreskrifterna utformas från reservat till reservat för att motsvara områdenas behov av skydd och skötsel. Det kan om det behövs för bevarandet av områdets värden innebära inskränkningar eller förbud mot vissa aktiviteter.

I Kävlinge kommun finns fem naturreservat.

Järavallen

Ett mycket omväxlande område med stora natur- och friluftsvärden. Reservatet innefattar ett otal naturtyper med strandängar längst i väst som via den geologiskt intressanta littorinavallen övergår i skogs-, hed- och mossmarker. Skogsområdet består till största delen av tall vilket planterades på 1800-talet som skydd mot sandflykt. Inom området finns kulturhistoriskt intressanta och förhållandevis välbevarade tångvallar. På östra sidan om E6:an finns en anlagd fågelsjö som tillkommit efter täktverksamhet i området. Denna är dessutom att betrakta som en av de bästa stinkpaddelokalerna i Skåne tillika Sverige.

Tack vare de varierade naturtyperna hyser Järavallens naturreservat mycket artrik och värdefull flora. I skogsområdena har tidigare siktats orkidéerna knärot och tvåblad medan man ut mot kusten stöter på havsstrandsvegetation. Fågelfaunan är liksom floran artrik och värdefull och strandområdena utgör ytterst viktiga övervintrings- och rastlokaler för and- och vadarfåglar. Även inåt de mer bevuxna områdena kan man då och då springa på rariteter såsom pungmes och brandkronad kungsfågel. De södra delarna av reservatet upptas av golfbanor.

Dagstorps mosse

Ett område med omväxlande betesmarker i öster och fuktlövskog i väster. Naturreservatet Dagstorp mosse, med sin ännu välbevarade och värdefulla rikkärsvegetation, utgör de intressantaste delarna av området men även den i nordöst liggande betesmarken håller höga värden. Fuktlövskogen domineras av klibbal, ett förhållandevis ovanligt trädslag i kommunen, och är i huvudsak orörd och friväxande. Sammantaget är området värdefullt inte endast för delområdenas enskilda naturvärden men även som rester av ett kulturlandskap med betes- och slåttermarker som i dagsläget är en stor bristvara.

Stora Harrie mosse

Stora Harrie mosse är en rest av ett tidigare stort rikkärrsområde som sträckte sig från Gryet i väster till Harrievägen i öster. Området har sannolikt tidigare brukats som slåttermark under en relativt lång tid och spår av denna hävd kan skönjas än idag. I "modern" tid har dock området dikats i flera omgångar varvid stora arealer så småningom omförts till åkermark. I de centrala delarna av det tidigare större området finns dock kvar värdefulla områden. Dessa hävdas idag framför allt genom bete.

Markerna hyser en mycket värdefull vegetation, orkidén ängsnycklar är tämligen vanlig och i de intressantaste delarna av området kan man hitta sällsyntheter som axag, vaxnycklar, och kärrknipprot.

Löddeåns mynning

Betesmarker med mycket höga natur- och rekreationsvärden. Området är en mycket betydelsefull rast- och övervintringslokal, på såväl internationell som nationell basis, för främst vadarfåglar, änder och gäss. Under häckningssäsongen finns här också tidvis de rödlistade arterna skärfläcka samt sydlig kärrsnäppa. Större delen av reservatet är av hänsyn till den värdefulla fågelfaunan belagt med beträdnadsförbud under tiden 15 april—15 juli. Området är också botaniskt intressant med omväxlande fuktängs- och torrängsvegetation.

Salvikens strandängar

Ett långgrunt varierat havsstrandområde med omväxlande betesmarker, marskland, sandstrand m m. Denna varierade miljö har skapat unika möjligheter för en karaktäristisk fågelfauna med gästande arter som skärfläcka, rödstrupig piplärka, lappsparv och havsörn. De betade ängarna hyser dessutom värdefull torrängs- resp. fuktängsvegetation. I söder finns en badplats som nyttjas flitigt under sommarhalvåret.


Uppdaterad 2020-08-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga