Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ramsar

Sverige är sedan 1974 anslutet till den internationella våtmarkskonventionen, Ramsar-konventionen. Syftet med konventionen är att ge ökad uppmärksamhet och skydd åt våtmarkerna och dess flora och fauna.

I Kävlinge kommun har Lundåkrabukten av regeringen beslutats ingå i den internationella Ramsar-listan. När ett område upptas på Ramsar-listan innebär det vissa skyldigheter för den kommunen/regionen/nationen inom vilken området finns. Ramsar-områden är införlivade i nätverket Natura 2000 och har samma skyddande restriktioner som anges i ett antal EU-direktiv.

Lundåkrabukten är klassificerad som Ramsarområde enligt följande kriterier:

  • representativt exempel på en delvis påverkad våtmarkstyp (grund marin miljö) inom EU:s kontinentala region
  • hyser 10 nationellt rödlistade fågelarter
  • hyser arter som är typiska för EU:s kontinentala region
  • är ett viktigt område för lek, uppväxt och födosök för fisk, framförallt plattfisk. Är av nationell betydelse för yrkesfisket.

Området utgörs av den grunda Lundåkrabukten med dess stränder och Saxåns mynning. De stora, flacka strandängarna översvämmas ofta och är delvis vattendränkta. I områdets norra del är fuktängarna mer betade än i övrigt. Betet och trampet från djuren har skapat grunda fördjupningar - skonor, längs stranden och åmynningen. När dessa vattenfylls utgör de lämpliga miljöer för många djur som fåglar och groddjur.

På stora delar av strandängarna dominerar salttåg och rödsvingel. Närmare stranden är saltgräs, havssäv och vass vanligare. Detta är också en av få platser i Sverige där man funnit strandsötväppling och ängskorn.

I den norra delen finns det mycket fina häckningsplatser för vadarfåglar. Skärfläcka, sydlig kärrsnäppa och småtärna häckar regelbundet. Många andra våtmarksfåglar som grågås, sädgås, kanadagås, myrspov, smålom och kentsk tärna rastar här under flyttningen. I bukten bedrivs yrkesfiske på plattfisk, näbbgädda, sill, ål, havsöring och torsk. Kring åmynningen är det populärt att sportfiska.

Järavallens naturreservat, som delvis ingår i Ramsarområdet, kringgärdar en välutvecklad strandvall som formades under istiden. Reservatet är ett av de minst exploaterade kustområdena i länet och av stort värde för rekreation och turism.


Uppdaterad 2020-08-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga