Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Samhällsplanering

Genom samhällsplaneringen styr Kävlinge kommun utvecklingen när det gäller bebyggelse, grönstruktur, infrastruktur med mera. Planeringen har stöd i plan- och bygglagen (PBL) och sker genom översiktsplanering, detaljplanering eller områdesbestämmelser. I Kävlinge ansvarar miljö- och byggnadsnämnden för detaljplanering av ett avgränsat område och områdesbestämmelser, medan kommunstyrelsen ansvarar för den långsiktiga översiktsplaneringen och annan samhällsutveckling.

Översiktsplan

En översiktsplan greppar över hela kommunens yta. Den visar hur kommunen översiktligt ser på den framtida mark- och vattenanvändningen och bebyggelsens utveckling i kommunen.

Översiktplanen är inget juridiskt bindande dokument. Det konkreta genomförandet av olika förslag kräver därför prövning i detaljplan, arbetsplan för väg, utredningar, projekt m m.

Detaljplan

En detaljplan talar om hur och till vad mark- och vatten får användas inom ett visst område. Med detaljplaner går det att reglera hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras. Exempelvis så går det att bestämma vad marken ska användas till, bebyggelsens utformning och användning eller ett visst bevarandevärde. Kommunen väger olika intressen mot varandra under planprocessen för att det slutgiltiga planförslaget ska bli så bra och möjlig att genomföra som möjligt. Hänsyn ska tas både till allmänna och enskilda intressen.

Detaljplaner öppna för synpunkter

Under samråds- och granskningstiden finns möjlighet att tycka till om detaljplanen. Här listas om det just nu finns en detaljplan som är ute på samråd eller granskning

Inga planer är för tillfället utställda för samråd eller granskning


Uppdaterad 2019-09-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER