Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Förtätningsstrategi - verktyg för värdeskapande stadsutveckling

Förtätningsstrategin syftar till att visa var och hur kommunen vill förtäta fram till 2035 på ett sätt som gör att den nya bebyggelsen bidrar till att skapa mervärden. Den ska också fungera som vägledning och inspiration för hur den nya bebyggelsen kan bidra till kommunens mål om en bättre och mer hållbar boendemiljö.

Analysmodellen som legat till grund för strategin visar på ett scenario där kommunen utifrån de drivkrafter och begränsningar som givits har möjlighet att bygga 7600 bostäder. Denna siffra är exklusive redan planerade bostäder i till exempel Stationsstaden.

Förtätningsstrategin är utformad med fokus på tätort som geografisk avgränsning snarare än på den specifika förtätningsytan. Då sätts också förtätning som process och verktyg bättre in i sitt sammanhang i samhällsplaneringen och samhällsbygget som komplement till övriga mer traditionella planeringsverktyg.

Fem mervärden är vägledande för strategin. Dessa bygger på mål och riktlinjer från kommunens utvecklingsstrategi och översiktsplan: 1. Levande stadskärna 2. Sammanhängande tätort 3. Hållbara transporter 4. Attraktiv stadsmiljö 5. Rekreativ boendemiljö

Förtätningsstrategin är vidare uppdelad i fyra delstrategier som beskriver hur bebyggelsen bäst utformas i olika typer av lägen för att skapa ovan angivna mervärden. De fyra delstrategierna är:

Utveckla stadskärnan - ”Genom att förtäta nära Kävlinges stadskärna stärks serviceunderlaget lokalt. Samtidigt finns det möjlighet att skapa mer attraktiva offentliga rum som knyter samman Kävlinge och Furulund”

Bygg Å-nära stad - ”I området längs Kävlingeån och nära stadskärnan finns förutsättningar att utveckla bostäder med både närhet till stationerna, i Kävlinge och Furulund, och till fina rekreationsområden vid ån. En stor del av bostäderna ligger i Solanumområdet och bidrar till att bygga ihop Kävlinge och Furulund”

Bygg central småstad - ”Områdena i den här delstrategin ligger inom 1 kilometer från Kävlinge eller Furulunds station, eller inom 500 meter från Löddeköpinge stadskärna eller Dösjebro station. Bebyggelse här stärker stadskärnorna och skapar förutsättningar för en större andel hållbara transporter”

Bygg kollektivtrafiknära villastad - ”Småhusmarknaden är stark i kommunen. Genom att utveckla småhus nära kollektivtrafik och inom befintliga tätorter, och med en utformning som bidrar till intressanta gaturum, kan även småhusbebyggelsen bli ett verktyg för mervärdesskapande förtätning”

Förtätningsstrategin antogs av kommunstyrelsen 2017-08-30.


Uppdaterad 2020-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga