Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor samt från dräneringar. Detta vatten får inte kopplas till spillvattenledningen.

I en tätort med mycket tak och stor yta asfalterad och stenlagd mark kan inte vattnet tränga ned naturligt i marken. För att det inte ska bli översvämning måste dagvattnet avledas. Detta sker vanligtvis via stuprör och brunnar till ledningar. Via ledningarna förs vattnet vidare till närmaste vattendrag.

Dagvattnet för med sig föroreningar från bland annat trafik och industri vilket kan påverka växt och djurlivet. Översvämningar är ett annat problem som kan uppstå vid kraftig nederbörd. Därför är det viktigt att ha beredskap att ta emot tillfälligt stora mängder nederbörd och möjlighet att minska föroreningarna i dagvattnet innan det når våra vattendrag.

Genom att anlägga öppna, diken, dagvattenmagasin och våtmarker sker en naturlig fördröjning och rening av dagvattnet. I kommunen finns ett tjugotal anlagda dammar för dagvattenhantering.

Dagvattenpolicy

Kommunens dagvattenpolicy, från 2014, behandlar hur hållbar dagvattenhantering ska uppnås både ur förorenings- och översvämningssynpunkt. Policyn anger ansvarsfördelningen för dagvatten och vad som krävs vid ny exploatering för att god dagvattenhantering ska uppnås. Policyn är uppdaterad och den nya versionen blev beslutad i kommunfullmäktige 2016-09-12.

Dagvattenpolicy för Kävlinge kommun beslutad i kommunfullmäktige 2016-09-12PDF

 

Dagvattendamm Västra Gryet


Uppdaterad 2020-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga