Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Dricksvattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och är människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Kraven regleras i Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Till föreskrifterna finns även en vägledning som komplement. Både föreskriften och vägledningen finns på Livsmedelsverkets hemsida.

För att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet kontrolleras vattnet enligt ett fastställt provtagningsprogram. Provtagning görs regelbundet i hela kommunen både på vattenledningsnätet och hos abonnenter. Proverna skickas till ett ackrediterat laboratorium och analyseras med avseende på vattnets kemiska och biologiska sammansättning. En översikt av dricksvattenanalyserna finns i en tabell längre ned på sidan. I tabellen framgår ett urval av de viktigaste analyserna som utförs på dricksvattnet tillsammans med gällande gränsvärden och den normala variationen under det senaste året. Dricksvattnet bedöms som "tjänligt" om det uppfyller Livsmedelsverkets krav. Om någon parameter inte uppfyller Livsmedelsverket krav bedöms  dricksvattnet som "tjänligt med anmärkning" eller som "otjänligt".

Kompletta analysprotokoll finns på kommunen och är offentliga handlingar, vilket innebär att alla har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal.

Om du av någon anledning misstänker att dricksvattnet inte går att dricka, smakar eller luktar illa eller är missfärgat, kontakta då VA-verket omgående via Kontakt Kävlinge.

Gränsvärden och resultat för dricksvattenkvalitet 2019

Parameter

Enhet

Gränsvärde för tjänligt med anmärkning

Gränsvärde för otjänligt

Variation under 2019

Kommentar

Antal mikroorganismer vid 22 ° C

antal/ml

100

gränsvärde saknas

<1 - >300

Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.

Antal långsamväxande bakterier

antal/ml

5 000

gränsvärde saknas

<10 - 640

Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.

Clostridium perfringens

antal/100 ml

påvisad

gränsvärde saknas

Samtliga prov <1

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

Escherichia coli (E-coli)

antal/100 ml

gränsvärde saknas

påvisad

Samtliga prov <1

Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel

Koliforma bakterier

antal/100 ml

påvisad

10

Samtliga prov <1

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

Aluminium (Al)

mg/l Al

0,100

gränsvärde saknas

<0,03- 0,04

Förekommer naturligt i vatten.

Ammonium (NH4)

mg/l NH4

0,50

gränsvärde saknas

<0,02- 0,04

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

Fluorid (F)

mg/l F

gränsvärde saknas

1,5

0,12 - 0,14

Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.

Färg

mg/l Pt

30

gränsvärde saknas

<5 - 5

Organiska ämnen (t ex växtrester) och järn- & manganrester kan ge vatten färg.

Hårdhet

°dH

gränsvärde saknas

gränsvärde saknas

3,3-3,4

Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjukt vatten är 0-6 °dH.

Järn (Fe)

mg/l Fe

0,200

gränsvärde saknas

Samtliga prov <0,05

Kan ge färg och grumlighet.

Konduktivitet

mS/m

250

gränsvärde saknas

17,6-19,9

Ett mått på salthalten i vattnet.

Lukt


svag

tydlig eller mycket stark

ingen - svag

Organiska ämnen (t ex växtrester) kan ge lukt och smak.

Mangan (Mn)

mg/l Mn

0,050

gränsvärde saknas

Samtliga prov <0,02

Kan ge färg och grumlighet.

Nitrit (NO2)

mg/l NO2

gränsvärde saknas

0,50

<0,004 - 0,009

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

pH


<7,5 och >9,0

10,5

8,1 - 8,9

pH bör ligga mellan 7,5-9.

Temperatur

°C

gränsvärde saknas

gränsvärde saknas

5,0-20,3

Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer uppemot 20°C.

Turbiditet

FNU eller NTU

1,5

gränsvärde saknas

<0,1 - 0,24

Grumlighet.Uppdaterad 2020-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga