Diarium, insyn och överklagan

Genom offentlighetsprincipen har alla rätt att läsa de offentliga, allmänna handlingar som finns hos kommunen, samlade i kommunens diarium. Den som är missnöjd med ett kommunalt beslut, avslag, tillgänglighet eller hantering av personuppgifter kan också överklaga eller anmäla det.

Så tar du del av allmänna handlingar

 • Sök i webbdiarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på webbplatsen
 • Läs handlingarna på plats hos kommunen, Kommunhuset.
 • Kontakta respektive nämnd via mejl och begär ut handlingarna
 • Kontakt Kävlinge på telefon 046-73 90 00

Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut handlingarna elektroniskt via e-post. Enligt tryckfrihetsförordningen ska handlingarna lämnas ut genast eller så snart det är möjligt, det vill säga samma dag eller högst inom några dagar.

Sök efter inkomna ärenden i webbdiariet

Webbdiariet uppdateras klockan 12 varje dag. Här kan då söka på handlingar upprättade efter den 13 november 2020.

Så söker du i webbdiariet

 • Öppna denna länk i Chrome eller Edge som webbläsare: https://webdiarie.kavlinge.se/webdiary/länk till annan webbplats
 • Sök via datumfälten eller i sökfunktionerna veckans ärenden/handlingar respektive dagens ärenden/handlingar.
 • Klicka på SÖK (inte Enter) för att slutföra sökningen.

Observera! I webbdiariet finns ett fel som gör att det inte går att söka på år, så använd inte År-funktionen.

Allmänna handlingar i kommunens diarium

Kommunen och alla offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. Det är registratorn i varje förvaltning/sektor som ordnar handlingarna i ett diarium.

Kommunen registrerar ärenden så snart de initieras, när handling kommer in till kommunen eller när kommunen påbörjar sitt arbete med ett ärende. I kommunens diarium kan det därmed förekomma ärenden som vi fortfarande arbetar med. Dessa ärenden är inte upprättade ännu, vilket innebär att handlingarna i ärendet inte är allmänna handlingar.

Vad är en allmän handling?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också handla om fakturor, bokföring, e-post, film- eller ljudinspelning till exempel.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Vad innebär sekretess?

Med sekretessbelagda handlingar menar vi "hemliga handlingar". Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden.

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt, "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten

Offentlighetsprincipen innebär att allmänhet och massmedierna (tidningar, radio och TV) ges insyn i statens och kommunernas verksamhet.

I princip har alla, svenska medborgare och utländska medborgare, rätt att läsa de handlingar som finns hos kommunen. Denna rätt begränsas dock på två sätt:

 • allmänheten har rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar.
 • en del handlingar är hemliga, sekretessbelagda enligt lag.

Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut handlingarna elektroniskt via e-post. Enligt tryckfrihetsförordningen ska handlingarna lämnas ut genast eller så snart det är möjligt, det vill säga samma dag eller högst inom några dagar.

Enligt lag behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta.

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lag få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos justitieombudsmannen.

Så överklagar du avslag och beslut

Det finns två olika sorters överklaganden: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Du kan inte välja vilket sätt du överklagar på, utan vilken typ av överklagan avgör.

Om det rör ett avslag som rör dig personligen, är det ett förvaltningsbesvär.

Rör det ett kommunalt beslut som du anser bryter mot en lag eller författning, att kommunen överskridit sina befogenheter, är det en laglighetsprövning som ska till.

Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Du kan överklaga om:

 • Om beslutet gått emot dig (du har fått avslag)
 • Beslutet angår just dig
 • Beslutet går att överklaga

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet.

Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet.

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen.

Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Det tas alltså inte hänsyn till om det är ett lämpligt beslut eller ej.

Vid laglighetsprövningen avgör domstolen om det begåtts något formellt fel eller om kommunen överskridit sina befogenheter. Med andra ord, om det strider mot någon lag eller författning.

Du kan överklaga i enlighet med laglighetsprövning om:

 • Du är folkbokförd i Kävlinge kommun
 • Äger fast egendom i kommunen
 • Är taxerad till kommunalskatt i kommunen

Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Malmö på adressen:

Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning,
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Överklaga hantering av personuppgifter

Om du varit i kontakt med Kävlinge kommun angående hur vi hanterar dina personuppgifter sett till Dataskyddsförordningen och inte är nöjd med svaret och/eller åtgärderna, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
IMY hette tidigare Datainspektionen.

Kameraövervakning i Kävlinge kommun

Kävlinge kommuns kamerabevakning är mycket strikt reglerad, då det kan vara känsliga uppgifter som förekommer inom ramen för kamerabevakningen.

Själva bevakningscentralen finns i ett låst rum dit enbart ett fåtal personer har tillträde. De som har behörighet att se själva övervakningsbilderna har skrivit under sekretessavtal, och tittar enbart på övervakningsbilderna i kontrollsyfte, dels för att säkerställa att de fungerar, dels då en begäran från behörig myndighet inkommit.

Kamerorna utgörs av statiskt riktade och rörelsekänsliga kameror med zoom-funktion. Ingen ljudupptagning förekommer. Inspelat material sparas i 30 dagar innan det raderas automatiskt. Vid begäran laddas ändamålsenligt material ner och sparas 30 dagar. Materialet lämnas enbart ut till brottsbekämpande myndigheter (exempelvis polis eller räddningstjänsten) eller till tillsynsmyndighet vid kontrollbesök (tillsynsmyndighet är länsstyrelsen Skåne).

Varför använder sig Kävlinge kommun av kamerabevakning?

För din trygghets skull kameraövervakar Kävlinge kommun delar av kommunens offentliga platser och byggnader. Övervakningen görs både i brottsförebyggande, trygghetsskapande och brottsbevisande syfte, och all kameraövervakning sker i enlighet med kameraövervakningslagen (kamerabevakningslagen från och med 1 augusti) samt dataskyddsförordningen (EU-direktiv 2016/679).

Den lagliga grunden för bevakningen Allmänt intresse samt Myndighetsutövning enligt kameraövervakningslagen (kamerabevakningslagen from 1 augusti).

Vilken säkerhet och vilka rättigheter finns för mig som enskild?

Kävlinge kommun för inget register över det material som kameraövervakas, utan material sparas enbart då behörig myndighet begär detta. Material sparas alltid högst 30 dagar. Då det råder strikt sekretess kring det material som kommunen sparar kan detta material inte begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Obehöriga har ej heller rätt att under några omständigheter ta del av kommunens övervakningsmonitorer. Med andra ord är säkerheten mycket hög för de bilder kommunen innehar.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att veta om dina personuppgifter behandlas. I det här fallet rör det bilder på kommunens övervakningsmonitorer där ditt ansikte kan synas. Ifall du rör dig inom de områden som kommunen kameraövervakar, kommer du att synas på kommunens övervakningsmonitorer. Kom dock ihåg att kommunen aldrig kommer försöka kontakta dig eller eftersöka dig om du skulle råka synas på vår övervakningsmonitor: du är med andra ord helt anonym. Du kan se vilka områden kommunen övervakar under avsnittet nedan.

Ansvar för kamerabevakning

Kommunens säkerhetsenhet är ansvarig för kamerabevakningen av offentliga platser, e-postadress sakerhet@kavlinge.se

Kommunens bostadsbolag KKL är ansvarig för kamerabevakningen av kommunala byggnader, e-postadress bostad@kkb.se

Vilka områden kameraövervakas?

Offentliga platser

 • Dösjebro tågstations bilparkering
 • Kävlinge tågstation, perrongerna och cykelparkering

Kommunala byggnader (enbart utanför verksamhetstid)

 • Annelundsskolan utomhus
 • Korsbacka förskola utomhus
 • Korsbackaskolan utomhus
 • Kävlinge Bibliotek, Hallen
 • Ljungenskolan, utomhus
 • Nyvångsskolan, utomhus
 • Olympiaskolan, utomhus
 • Tolvåkersskolan, inomhus och utomhus

Registerutdrag

Enligt Dataskyddsförordningens artikel 15 (Rätt till information) har du som enskild rätt att begära ett enhetligt registerutdrag från Kävlinge kommun, vilket innehåller en sammanfattning över alla register du önskar få reda på om du finns med i och som Kävlinge kommun är ansvariga för.

Du ansöker om ett registerutdrag genom att fylla i e-tjänsten Begäran om registerutdrag.

Begäran om registerutdrag - e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att hämta ut registerutdrag

Alla har rätt att begära registerutdrag. Du måste dock legitimera dig för att kunna hämta ut ditt registerutdrag, om du väljer att hämta registerutdraget i Kävlinge kommunhus reception. Giltiga former av legitimering är EU-pass, svenskt körkort eller nationellt ID-kort. Registerutdraget kan hämtas ut via ombud, om både personen som utdraget gäller och ombudet kan legitimera sig. Detta gäller även vårdnadshavare, förmyndare, goda män och liknande.

Vilken information får du?

För varje register du finns med i får du följande information:

 • Syftet med behandlingen
 • De kategorier av personuppgifter som behandlas (exempelvis ditt namn, personnummer eller adress)
 • Från vem personuppgifterna i behandlingen inhämtats ifrån
 • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande i behandlingen
 • I de fall dina personuppgifter har lämnats ut: de mottagare/kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats till, och varför
 • Om möjligt: under vilken period personuppgifterna behandlas (vilka gallringsrutiner som finns)

Kostnader i samband med registerutdrag

Att begära ett registerutdrag är som standard avgiftsfritt. Du kan dock bli nekad eller ombedd att betala en administrativ avgift ifall din begäran är ogrundad, orimlig eller väldigt repetitiv (DSF-artikel 12.5). Skulle så vara fallet, kommer du att bli kontaktad.

Du kan själv välja vilka av kommunens register du vill ha utdrag ifrån – oavsett hur många eller få register du väljer kommer du att få dessa presenterade i ett sammanhängande dokument.

Notera att du enbart får en sammanfattning om varje register, samt att sökningen gäller aktiva registerbehandlingar (alltså, behandlingar där dina personuppgifter inte har gallrats, utan behandlas aktivt).

Handläggningstid på 30 dagar

Kommunen har 30 dagar på sig att behandla din begäran från den dag vi mottar den. Du kan välja att få registerutdraget postat till din folkbokföringsadress eller att kvittera ut det i Kävlinge kommunhus reception mot uppvisande av giltig legitimation. För att få brev skickat till din folkbokföringsadress krävs att du har och anger ett svenskt personnummer.

Skulle du ha några ytterligare frågor, kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud Björn Andersson, sakerhet@kavlinge.se

Samtycke vid bildpublicering

Att lämna sitt samtycke är helt frivilligt och kan när som helst dras tillbaka. Vad gäller barn måste dessutom båda vårdnadshavarna ge sitt samtycke.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?