Artikeln publicerades 20 juni 2022

Anslag/bevis: Antagande, detaljplan för Löddeköpinge 77:2 m.fl. Löddeköpinge (Lödde C)

Underrättelse om antagande
Kommunfullmäktige har den 13 juni 2022 § 41 beslutat att anta detaljplan för Löddeköpinge 77:2 m.fl, Löddeköpinge, Kävlinge kommun. Beslutet finns tillgängligt i Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge och under rubriken bilagor nedan.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga skriftligt till:
Kävlinge kommun
Kommunstyrelsen
244 80 Kävlinge

Enligt plan- och bygglagen har endast den som senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda rätt att överklaga en antagen detaljplan. Överklagandet ska vara skriftligt och ha inkommit till kommunen senast tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla den 20 juni 2022. Sista dag att lämna in överklagandet är den 11 juli 2022.

I ditt överklagande talar du om:

  • vilket beslut du överklagar
  • varför du anser att kommunens beslut är felaktigt
  • hur du anser att beslutet bör ändras

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder ditt överklagande så bör du skicka med dem. Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna din fastighetsbeteckning. Överklagandet bör undertecknas.

Publiceras
2022-06-20

Tas ned
2022-07-12