Artikeln publicerades 28 februari 2023

Kungörelse: Detaljplan för Löddeköpinge 77:2 m.fl. har fått laga kraft

Kungörelse
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022 att anta detaljplan för Löddeköpinge 77:2 m.fl.

Detaljplanen har fått laga kraft den 18 januari 2023.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fått laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kungörelsen publiceras
2023-02-28

Kungörelsen tas ned
2025-01-19