Kungörelse: Detaljplan för Barsebäck 42:111 m.fl. har fått laga kraft

Kungörelse

Kommunfullmäktige beslutade den 5 december 2022 att anta detaljplan för Barsebäck 42:111 m.fl.

Detaljplanen har fått laga kraft den 10 mars 2023.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fått laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?