Artikeln publicerades 31 oktober 2023

Underrättelse om antagen detaljplan - Hallen 1 m.fl.

Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun har den 25 oktober 2023, §190 antagit detaljplanen. Tillkännagivandet om justerat protokoll har den 31 oktober 2023 anslagits på kommunens anslagstavla.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga skriftligt till:

Kävlinge kommun
Kommunstyrelsen
244 80 Kävlinge

Kommunen prövar sedan om beslutet har inkommit i rätt tid. Överklaganden som har inkommit i rätt tid översänder kommunen till Mark-och miljödomstolen för vidare prövning. Enligt plan- och bygglagen har endast den som senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda rätt att överklaga en antagen detaljplan.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha inkommit till kommunen senast det datum som anges nedan.

Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla den 31 oktober 2023. Sista dag att lämna in överklagandet är den 5 december 2023.

I ditt överklagande talar du om:

  • vilket beslut du överklagar
  • varför du anser att kommunens beslut är felaktigt
  • hur du anser att beslutet bör ändras

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder ditt överklagande så bör du skicka med dem. Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna din fastighetsbeteckning. Överklagandet bör undertecknas.

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra Stationstorget 1, Kävlinge