Trygghetsvandring 2021

Vad som upplevs som otryggt är individuellt. För någon är det en mörk gångstig, för en annan vetskapen att barnen tryggt kan ta sig till skola och fritidsaktiviteter på egen hand. Med hjälp av trygghetsvandringar samlar vi in underlag till det kontinuerliga trygghetsarbetet.

Stort engagemang vid digital trygghetsvandring 2021

Under maj månad år 2021 genomfördes en digital trygghetsvandring i Kävlinge kommun.

Kortfattad sammanfattning

Vi fick totalt in 223 synpunkter vilket är dubbelt så många synpunkter som när vi genomförde senaste digitala trygghetsvandringen år 2018.

Merparten av ärendena rör osäker trafiksituation följt av belysning och allmänt otrygga platser. Flest ärenden rör Kävlinge tätort följt av Furulund. Nedan följer en sammanfattning av hur vi arbetar med åtgärder kopplat till inkomna synpunkter.

Sammanställning av åtgärder som vidtas efter digital trygghetsvandring år 2021

Kommunen tillsammans med Polisen har nu gått igenom samtliga synpunkter och arbetat med att se över behov av åtgärder. De områden som sticker ut är allmänt otrygg känsla, belysning, buskage och osäker trafiksituation.

  • Allmänt otrygg känsla

Vi arbetar i olika samverkansform för att öka vuxennärvaron på platser vi vet kan vara extra utsatta. Det bedrivs ett aktivt arbete mellan kommun, polis, Nattvandrare och andra samverkansaktörer för att långsiktigt förebygga normbrytande beteende samt arbetar med en handlingsplan för att förebygga och motverka skadligt bruk av alkohol, narkotika, tobak, doping. Flera av de platser som nämnd under denna kategori är centrerade till Kävlinge centrum och det har varit och är fokus för insatser från både kommun och polis i syfte at motverka brott och öka tryggheten.

  • Belysning och buskage

Många synpunkter rör hur vi kan öka tryggheten i offentlig miljö vilket ofta berör belysning och skrymmande, mörka buskage.

Baserat på synpunkterna har en del åtgärder redan kunnat vidtas, exempelvis ökad belysning i tunneln under järnvägen vid Mejerigränd i centrala Kävlinge. Det planeras även bland annat för utbyte av äldre armaturer längs cykelvägen mellan Kävlinge och Furulund, samt översyn av stråket längs Kävlinge Aktivitetspark/Vikenbadet. Kontinuerligt arbete pågår med att se över belysning och röjning av buskage vid broar och överfarter och de synpunkter som inkommit – och som vi råder över - arbetas in i planeringen. I det fall det gäller åtgärder på mark eller väg med annan ägare eller väghållare har synpunkter vidarebefordrats till dessa.

  • Osäker trafiksituation

De flesta synpunkter gäller höga hastigheter och önskemål om hastighetsbegränsning eller nedsättning av hastighet. I de flesta fall är Trafikverket väghållare för de vägar som omnämns och kommunen vidarebefordrar synpunkterna till dem och för en kontinuerlig dialog om hastigheter, och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Polisen har gått igenom samtliga synpunkter avseende klagomål på hastighetsöverträdelser vilket stämde väl in på deras bild av läget och de arbetar kontinuerligt med kontroller på de mest utsatta platserna. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolor och förskolor är en prioriterad åtgärd och de synpunkter som kommit in arbetas in i planering och prioritering.

----

Utöver ovanstående har det genomförts ett antal säkerhets- och trygghetshöjande åtgärder i samarbete med flertalet samverkansaktörer. Exempelvis gjordes insatser tillsammans med bland annat Räddningstjänsten Syd och Polisen inför sommaren vid Vikhögs hamn och Saxtorpssjöarna för att underlätta framkomlighet för räddningspersonal.

Så arbetar Kävlinge kommun med trygghetsvandringar

Kävlinge kommun har ambition om att tillsammans med samverkansparter genomföra både digitala och fysiska trygghetsvandringar för att få underlag till det kontinuerliga trygghetsskapande arbetet.

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Digital trygghetsvandring innebär att besökare och invånare i alla åldrar via en digital karta och kort formulär anger de platser som upplevs otrygga på grund av exempelvis osäkra trafiksituationer, dålig belysning, skadegörelse eller nedskräpning.

Faktaruta

Kävlinge kommun samverkar bland annat med Polismyndigheten, Räddningstjänst Syd, Svenska Kyrkan och primärvården i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vår gemensamma vision är att alla som bor och vistas i Kävlinge kommun ska uppleva en trygg, säker och hälsofrämjande miljö. Läs mer om hur kommunen arbetar med dessa frågor på sidan Säkerhet, trygghet och beredskap Länk till annan webbplats..

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?