Trygghetsvandringar i kommunen

Vad som upplevs som otryggt är individuellt. För någon är det en mörk gångstig, för en annan vetskapen att barnen tryggt kan ta sig till skola och fritidsaktiviteter på egen hand. Med hjälp av trygghetsvandringar samlar vi in underlag till det kontinuerliga trygghetsarbetet.

Stort engagemang vid digital trygghetsvandring 2021

På initiativ av Rådet för trygghet och hälsa (RTH) genomfördes en digital trygghetsvandring under maj månad 2021.

Kortfattad sammanfattning

Vi har totalt fått in 223 synpunkter vilket är dubbelt så många synpunkter som när vi genomförde senaste digitala trygghetsvandringen år 2018.

Merparten av ärendena rör osäker trafiksituation följt av allmänt otrygga platser. Flest ärenden rör Kävlinge tätort följt av Furulund.

Arbetet pågår nu med sammanställning och analys av samtliga inkomna synpunkter för att se över vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Ett stort tack till alla som tagit sig tid att skicka in synpunkter och på så sätt bidrar till arbetet med en trygg och säker kommun för alla.

I vilket syfte samlas informationen in?

Den digitala trygghetsvandringen genomförs på uppdrag av Rådet för trygghet och hälsa (RTH). Rådet består av representanter för Kävlinge kommun, Polismyndigheten, Räddningstjänst Syd, Svenska Kyrkan och andra, kommunala intresseorganisationer

Underlaget från den digitala trygghetsvandringen kommer att ligga som grund för diverse trygghetsfrämjande insatser och hjälper oss att rikta åtgärderna rätt.

Resultatet kommer sammanställas och redovisas här efter avslutad trygghetsvandring och följs vid behov upp med fysiska trygghetsvandringar till hösten.

Så arbetar Kävlinge kommun med trygghetsvandringar

Kävlinge kommun har ambition om att tillsammans med samverkansparter genomföra både digitala och fysiska trygghetsvandringar för att få underlag till det kontinuerliga trygghetsskapande arbetet.

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Digital trygghetsvandring innebär att besökare och invånare i alla åldrar via en digital karta och kort formulär anger de platser som upplevs otrygga på grund av exempelvis osäkra trafiksituationer, dålig belysning, skadegörelse eller nedskräpning.

Faktaruta

Rådet för trygghet och hälsa (RTH) består av representanter för Kävlinge kommun, Polismyndigheten, Räddningstjänst Syd, Svenska Kyrkan och övriga, kommunala intresseorganisationer. Genom att sammanföra dessa representanter tillvaratas den kompetens, erfarenheter och de personella resurser som finns hos rådets medlemmar gällande brottsförebyggande arbete.

Rådets övergripande uppgift är att samordna åtgärder för att långsiktigt motverka brott och otrygghet samt att främja säkerhet och tolerans. Målet är att medborgarna i Kävlinge kommun ska få leva i en kommun som upplevs som trygg och fri från brottslighet.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?