Trygghetsvandringar i kommunen

Under december månad anordnade Kävlinge kommun en digital trygghetsvandring. 91 synpunkter har inkommit som nu analyseras och hanteras. Nedan redogör vi kortfattat för resultatet och hur kommunen fortsätter arbeta för att alla som bor och visats i kommunen ska uppleva en trygg, säker och hälsofrämjande miljö.

Trafik engagerade flest i vinterns digitala trygghetsvandring

Kortfattad sammanfattning

Vi fick totalt in 91 synpunkter vilket är färre svarande än vid förra trygghetsvandringen som genomfördes i maj 2021. En av orsakerna kan vara att många av de synpunkter som inkom 2021 har åtgärdats men också att det under december månad varit mycket annan konkurrerande kommunikation.

Merparten av ärendena som inkom rör osäker trafiksituation följt av allmänt otrygga platser och belysning. Flest ärenden rör kommunens större tätorter - Kävlinge tätort följt av Löddeköpinge och Furulund.

Synpunkter har lämnats från kommuninvånare i alla åldersgrupper, störst andel svarande fanns i åldern 40-49 år. Det är förhållandevis få som svarat i de äldsta och yngsta åldersgrupperna trots försök att rikta informationen.

Arbetet pågår nu med sammanställning och analys av samtliga inkomna synpunkter för att se över vilka åtgärder som kommer att vidtas. Synpunkterna som inkommit utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med en trygg och säker kommun för alla. När arbetet är klart med vilka åtgärder som vidtas så publiceras det här.

Läs sammanfattning av inkomna synpunkter samt de åtgärder som vidtas. Pdf, 471.3 kB.

Antal inkomna synpunkter fördelat på kategori
Synpunkter fördelat på ort som avses

Så arbetar Kävlinge kommun med trygghetsvandringar

Kävlinge kommun har ambition om att tillsammans med samverkansparter genomföra både digitala och fysiska trygghetsvandringar för att få underlag till det kontinuerliga trygghetsskapande arbetet.

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Digital trygghetsvandring innebär att besökare och invånare i alla åldrar via en digital karta och kort formulär anger de platser som upplevs otrygga på grund av exempelvis osäkra trafiksituationer, dålig belysning, skadegörelse eller nedskräpning.

Läs mer om arbetet med digital trygghetsvandring 2021.

Faktaruta

Kävlinge kommun samverkar bland annat med Polismyndigheten, Räddningstjänst Syd, Svenska Kyrkan och primärvården i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vår gemensamma vision är att alla som bor och vistas i Kävlinge kommun ska uppleva en trygg, säker och hälsofrämjande miljö. Läs mer om hur kommunen arbetar med dessa frågor på sidan Säkerhet, trygghet och beredskap.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?