Pensionärsrådets mötesanteckningar

En äldre man och två äldre kvinnor sitter kring ett cafébord i trä och umgås utomhus.

Pensionärsrådets sammanträdestider 2022

Information om dag och tid för sammanträden finns i mötesanteckningarna från november 2021.

Bilagor till mötesanteckningarna

Nyfiken på eventuella bilagor som framgår i kursivt i mötesanteckningarna? Det kan exempelvis röra sig om kompletterande bildspel eller presentationer som visats under mötets gång.

Välkommen att kontakta ansvarig nämndsekreterare för att ta del av dem.

2022-09-05 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande

Pia Almström, ordförande
Catrin Tufvesson, vice ordförande
Pernilla Skånstad, nämndsekreterare
Leila Misirli, sektorchef omsorg
Charlotta Gyland, utvecklingschef
Monica Persson, träffpunktskoordinator Lina Rudin, projektledare

Lars Carlsson, PRO Kävlinge
Birgit Karlsson, PRO Kävlinge
Bengt Nilsson, PRO Furulund
Sven Erik Jönsson, PRO Furulund
Anita Bogarve, SPF Gillhög
Eva Törnblom, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge
Anne-Christine Frick, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge

1. Mötet öppnas

2. Ordförande Pia Almström hälsar välkomna.
Kort presentationsrunda.

3. Presentation träffpunktskoordinator
Monica Persson, träffpunktskoordinator, presenterar sig. Träffpunkter för seniorer finns på Norrehed, Kullagården, Billingshäll och Ligustern. Monica utgår från Billingshäll där hon har sin dagliga arbetsplats. Onsdagar träffas Monica på Norrehed och torsdagar på Ligustern. När tiderna för Kullagården är satta återkopplar Monica till rådets sekreterare som skickar ut tiderna till pensionärsrådet. För bokning av lokaler kontakta Monica, kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida.

Den 29 september är det Gammaldags marknad på Billingshäll och marknaden är öppen för alla.

4. Projekt kulturhus Lallerstedska huset
Lina Rudin, projektledare, berättar om projektet Lallerstedska huset och om husets historia. Huvudinriktningen är att skapa ett kulturhus som är tillgängligt för alla. Kommuninvånare, föreningar och andra intressenter ska vara delaktiga i utformning, innehåll och verksamhet. Föreningar ska ha möjlighet att verka i huset. I huset ska det bland annat finnas lokaler för kulturskolans verksamhet, café och scen. Två enkäter har besvarats av 14 föreningar och 326 medborgare. Från både föreningar och medborgare framkom bland annat önskemål om scen, utställningar, förvaring, mötesplats, replokaler och övrig verksamhet. Presentation bifogas.

5. Presentation utvecklingschef
Charlotta Gyland, utvecklingschef, presenterar sig och sin verksamhet, utvecklingsenhet och handläggarenheten. Charlotta har tidigare arbetat på Region Skåne. Tydligare fokus på utveckling.

6. Erfarenheter inom omsorgsnämnden efter covid-19
Leila Misirli, sektorchef omsorg, berättar om redovisning av uppdrag om erfarenheter inom omsorgsnämnden efter covid-19. Omsorgsnämnden beslutade i i augusti 2021 att uppdra till sektorchef att genomlysa sektorns verksamheter ur ett covid-19 perspektiv med syfte att ta fram konkreta lärande erfarenheter från organisationen. Vilka erfarenheter har organisationen fått och tar med sig i det vidare arbetet mot morgondagens omsorg? Beslut om att chefer i första hand skulle finnas tillgängliga på arbetsplatserna lyftes som en klar framgång, även chef i beredskap, samlat inköp av skyddsutrustning, obligatorisk utbildning basal hygien och utrusning, korta digitala avstämningsmöten, snabbtester samt förmåga till snabb anpassning. Vilka brister identifierades? Inledningsvis oklar prioriteringsordning vaccinering, inledningsvis mycket information och omfördelning av arbetsuppgifter fick ändras. Presentation bifogas.

7. Aktuellt inom sektor omsorg

Leila Misirli informerar om resultatet av nationell brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Sammanfattningsvis har det skett en generell förändring i negativ riktning i Kävlinge, Skåne och i Sverige. I Kävlinge är nöjdheten inom hemtjänst 81% och inom särskilt boende 74%. För Skåne är motsvarande siffror 83% och 78% och för riket 86% och 77%. Vad händer nu? Dialog och information kring resultaten i enheterna, handlingsplaner görs som sektorledningen följer upp. Särskilda träffar med externa utförare.

Från och med den 1 september 2022 reser alla Kävlinges seniorer över 70 år fritt med Skånetrafiken inom kommunen. De avgiftsfria seniorresorna gäller för resa med Skånetrafikens ordinarie trafik med bussar och tåg inom kommunen. Satsningen är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet med att bland annat bryta äldres isolering. De fria resorna gäller för seniorerna dygnet runt, året om. Nästan 5000 seniorer får kort. Vid resa som sträcker sig utanför kommungränsen kan en tilläggsavgift erläggas från sista zonen inom kommunen enligt Skånetrafikens ordinarie taxa. Skånetrafiken ska under hösten se över om Skånetrafiken ska införa en så kallad seniorrabatt som ska gälla resor såväl inom som mellan kommuner.

Direktivet om ökad hälsa och välmående hos seniorer i ordinärt boende är grunden för införandet av kylda måltider till omsorgstagare i ordinärt boende. Kylda måltider är en del av Nollvision undernäring. Pensionärsrådet har blivit lovade att få smaka på maten som ingår i de ”kylda måltiderna” som levereras till hemtjänstmottagare. Förslag på att pensionärsrådets möte den 14 november kan avslutas med lunch? Leila bjuder in måltidschef Jens Modéer till nästa möte för att berätta om kylda måltider med tillhörande smakprov.

Krav på utdrag från belastningsregistret för alla som arbetar eller praktiserar inom sektor omsorg från den 1 oktober 2022. En rutin kommer upprättas för rekryterande chefer men även en rutin för en särskilt utsedd bedömningsgrupp.
Andelen tomma lägenheter har minskat. I dagsläget finns det lediga SÄBO-lägenheter på Villa Fridsbo/Vardaga och Lyckliga gatan/Attendo.

Under 2022 har Sverige sett kraftigt stigande priser vilket leder till en tuff ekonomisk situation för många hushåll. Under året har inflationen i Sverige ökat. Vad innebär det för omsorgs verksamheter? Prisökningar inom bland annat livsmedel, höjda kostnader för hjälpmedel och utrustning. Det kommer bli rejält dyrare och det kommer drabba alla verksamheter. Sektor omsorg följer utvecklingen noga. Pia Almström och Catrin Tufvesson informerar om att budget tas i november 2022.

Frågan kom upp om hur reglerna ser ut vad gäller eventuell rätt för den efterlevande att få bo kvar i ett serviceboende. Utvecklingschef Charlotta Gyland bjuds in till nästa pensionärsråd.

Rådet önskar mer information om hur man gör bedömningar från handläggarenhetens sida, bland annat hur det säkerställs att boende får den hjälp de behöver. Ansvarig handläggare bjuds in till nästa pensionärsråd.
Presentation bifogas.

8. Övrigt
Pia Almström och Catrin Tufvesson berättar att Kävlinge kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av flerfamiljshus med bostäder och centrumfunktioner i bottenplan på fastigheten Olof 1 (tidigare Öhrströms Möbler). Till julen lämnas marken över för en pop-up-park i kommunal regi, men på sikt ska tomten bebyggas med nya bostadshus.
Kommunala projekt håller tidplanen.

Kävlinges nya kommunhus är något försenat på grund av leveransproblem. Inflyttning beräknas ske sommaren 2023. När Kävlinges nya kommunhus är färdigt kommer det nuvarande att rivas. På platsen där det står idag och området däromkring planeras fem nya kvarter för bostäder och lokaler för service och handel. Det är i detta område, kallat Södra stationsstaden, som Nordr och Riksbyggen anvisas mark. Punkt på nästa pensionärsråd.

9. Mötet avslutas
Pia Almström tackar alla medverkande. Nästa sammanträde är den 14 november.

Vid mötesanteckningarna
Pernilla Skånstad
Nämndsekreterare

2022-05-23 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande

Catrin Tufvesson, ordförande
Annsofie Thuresson, ordförande omsorgsnämnden
Pernilla Skånstad, nämndsekreterare
Leila Misirli, sektorchef omsorg
Marie Göransson, kommunsekreterare
Niclas Jensen, projektchef
Joacim Dahlberg, planarkitekt

Lars Carlsson, PRO Kävlinge
Birgit Karlsson, PRO Kävlinge
Bengt Nilsson, PRO Furulund
Sven Erik Jönsson, PRO Furulund
Anita Bogarve, SPF Gillhög
Christer Sperlingsson, SPF Gillhög
Eva Törnblom, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge
Anne-Christine Frick, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge

1. Mötet öppnas


2. Ordförande Catrin Tufvesson hälsar välkomna. Kort presentationsrunda.


3. Val 2022


Marie Göransson, kommunsekreterare, informerar om val 2022. Under perioden 24
augusti-11 september kan väljare förtidsrösta. Översyn av samtliga valdistrikt har
gjorts vilket kan innebära att man kan ha fått ny lokal att rösta i. Det är viktigt att läsa
på sitt röstkort var man ska rösta på valdagen. För mer information om var och
öppettider, se kommunens webbplats. Nyheter vid höstens val är att valsedlar måste
vara avskärmade, samt att endast en och en får gå fram och ta valsedlar. Väljare som
inte kan ta sig till lokal för förtidsröstning eller på valdagen kan budrösta.
Ambulerande röstmottagare kan beställas via Kontakt Kävlinge till den som varken
kan ta sig till förtidsröstning/vallokal eller har någon som kan vara bud. Samtliga
valförrättare får i sin obligatoriska utbildning information om bemötande och hur
man på bästa sätt kan hjälpa person med funktionsnedsättning. Medlemmar i
Synskadades Riksförbund får per automatik hemskickat till sig tillgängligt valmaterial
(punktskrift). Övriga kan beställa det via Valmyndigheten. Länk till Valmyndighetens
hemsida där man hittar information om hur man röstar samt kan söka på lokal för
förtidsröstning och öppettid och valdag, www.val.se

För att öka valdeltagandet har Studieförbundet Vuxenskolan dragit igång projektet
”Mitt Val”. Syftet är att öka kunskapen om demokratifrågor på ett lättillgängligt sätt
och på så sätt få upp intresset för politiken inför valet.
Rådets sekreterare ombesörjer att förmedla kontaktuppgifter till Marie Göransson
och Johanna Aronsson och maila dessa till föreningarnas representanter i
pensionärsrådet.
Bildspel skickas ut tillsammans med mötesanteckningarna.

4. Presentation Kaptenens Park

Niclas Jensen, projektchef, presenterar Kaptenens Park i den nya stadsdelen
Stationsstaden. Fokus ligger på den sociala parken med plats för möten, spontana
aktiviteter och umgänge. Parken får en tydlig inramning av träd och buskar.
Förhoppningen är att parken ska användas under alla årstider, inte bara under de
gröna månaderna och vid dygnets alla timmar. Därför har extra omsorg lagts på
belysning och på att skapa vackra trygga miljöer.

5. Information Åstaden

Joacim Dahlberg, planarkitekt, presenterar planprogram för Åstaden och går igenom
planprocessen. Planområdet är beläget i anslutning till Kävlinge och Furulund. På
och omkring det gamla sockerbruket i utkanten av Kävlinge planeras en unik miljö
med bostäder, arbetsplatser, handel och service. Åstaden kommer när det är
färdigbyggt att bestå av omkring 1900 nya bostäder. Dessutom planeras ett brett
utbud av samhällsservice, som exempelvis skola, förskolor, vårdcentral och boende
för äldre. Värdefull natur- och kulturmiljö. Planprogrammet i sin helhet finns på
kommunens webbplats.
Presentation bifogas.

6. Aktuellt inom sektor omsorg


Uppföljning Tallgården

De boende har flyttat till andra boende i kommunen, två valde att ansöka om
boende i annan kommun.

Kullagårdens demensboende

I början av 2019 avvecklades boendet. De boende flyttade till andra boende i
kommunen. Detaljplan för området efter sommaren.

Status seniorresor

Omsorgsnämnden fattade förra veckan beslut om att ge sektorchef i uppdrag att
utreda möjligheten. Ärendet kommer upp i omsorgsnämnden 7 juni 2022. Idag har
många av Region Skånes kommuner erbjudande om fria resor (med Skånetrafiken),
men från olika ålder. 21 kommuner är anslutna till Skånetrafikens seniorbiljett.

Färdtjänsten

Det framkommer synpunkter på färdtjänsten. Leila framför att det är viktigt att man
direkt kontaktar Skånetrafikens kundtjänst för sina synpunkter. De kan då enklare
direkt gå in på den resan, som synpunkten avser och göra eventuella åtgärder.
Viktigt även att man framför klagomål till kommunen så att de får kännedom om
eventuella problem. Ann-Louise Christensen, utvecklingsledare, är kommunens
kontaktperson till Region Skåne i färdtjänstfrågor. Information om hur man lämnar
klagomål på färdtjänsten, se även bilagd information:

Avvikelser lämnar man till Serviceresors kundtjänst:
https://www.skanetrafiken.se/serviceresor/fardtjanst/

Kundtjänst serviceresor 0771-77 44 33
kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

På KPR lyftes ytterligare två frågor:
Är det rimligt att Friskis och Svettis ska betala hög hyra på träffpunkten för att hålla i
gympa för seniorer? Leila Misirli får detta i medskick.
Ebba Lindström, tf enhetschef Hälsofrämjande enheten, återkopplar efter mötet:
Friskis och Svettis betalar numera den avgift som avser föreningar som är
verksamma i kommunen. Tidigare har de betalat en högre taxa då man gjorde den
bedömningen då de utgår från Lund. Utöver detta så går de i enlighet med vad
andra föreningar betalar utifrån omsorgsnämndens taxa. För gymnastiksalen betalar
verksamma föreningar i kommunen 50 kr/timme. När det avser Ligustern så finns
det ingen gymnastiksal och därmed behöver de boka salongen som har en annan
taxa enligt omsorgsnämndens beslut. Därav blir hyran dyrare för Ligustern. Vi har
försökt påverka detta tidigare men då fått beskedet att vi ska utgå från
omsorgsnämndens beslut om taxa.

Varför kan inte föreningar som behöver boka lokaler se vilka lokaler som är lediga?

Leila Misirli får detta i medskick.

Ebba Lindström, tf enhetschef Hälsofrämjande enheten, återkopplar efter mötet:
IT-teamet refererar till att om man ska implementera det systemet som ger de
funktionerna som föreningarna vill (Bookings), då behöver samtliga tre
samverkanskommuner gå samman (som IT ansvarar över). Denna dialog har pågått
kontinuerligt sedan maj 2021 men sitter fast hos IT-strateg och IT. Vi har
kontinuerligt försökt påverka och driva frågan men kan tyvärr inte göra något mer
nu.

Träffpunkt med liv och rörelse

En träffpunktskoordinator har anställts, Monika Persson. Viktigt med kommunicering
kring uppdrag.

Statsbidrag

Sektor omsorg har fått statsbidrag för 2022 för att motverka ensamhet bland äldre.
Rådets arbetsutskott kommer vara referensgrupp.

Rekrytering

Vidare arbetar sektorn med sommarrekrytering, svårt att hitta vikarier.

7. Övrigt

Tillagt av rådets sekreterare efter mötet:
Nu går det att ta del av mötesanteckningarna från det kommunala pensionärsrådet
direkt på Kävlinge kommuns webbplats, https://www.kavlinge.se/kommun-ochpolitik/
sa-kan-du-paverka/fler-satt-att-paverka/pensionarsradets-motesanteckningar

8. Mötet avslutas

Catrin Tufvesson tackar alla medverkande och önskar trevlig sommar.

Vid mötesanteckningarna
Pernilla Skånstad
Nämndsekreterare

2022-03-21 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande

Pia Almström, ordförande
Catrin Tufvesson, vice ordförande
Annsofie Thuresson, ordförande omsorgsnämnden
Pernilla Skånstad, nämndsekreterare
Leila Misirli, sektorchef omsorg
Ann-Louise Christensen, utvecklingsledare
Johanna Vinrot, samhällsstrateg


Lars Carlsson, PRO Kävlinge
Bengt Nilsson, PRO Furulund
Sven Erik Jönsson, PRO Furulund
Anita Bogarve, SPF Gillhög
Christer Sperlingsson, SPF Gillhög
Eva Törnblom, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge
Anne-Christine Frick, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge

1. Mötet öppnas

Ordförande Pia Almström hälsar välkomna. Kort presentationsrunda.

2. Kävlinge kommuns översiktsplan 2040

Johanna Vinrot, samhällsstrateg, informerar om Kävlinge kommuns översiktsplan 2040. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för
beslut. Vidare berättar Johanna om översiktsplanens upplägg, prioriterade områden samt hur processen för framtagande av ÖP 2040 ser ut. Kävlinge kommuns förslag på ny översiktsplan 2040 ligger ute på granskning till och med 4 april 2022.

Bildspel bifogas.

3. Status kring frågan om fria kollektivresor inom kommunen för 75 plus

I många skånska kommuner erbjuds seniorer gratis resor i kollektivtrafik inom den egna hemkommunen. Johanna Vinrot, samhällsstrateg, informerar om att kommunen tittar över kollektivtrafiken som helhet. Kommunen är dialogpart med
Skånetrafiken och arbetar tillsammans med Skånetrafiken med att se över kollektivtrafiken i kommunen. Kommunen vill invänta Skånetrafikens översyn av biljettsystemet för att se om Skånetrafiken kommer erbjuda ett rabatterat seniorkort
för äldre i hela Skåne över 75. Kommunens ambition är att driva frågan om seniorkort för 75 plus och återkommer i frågan under våren.

Vidare informeras om förändringar på buss 123. Från och med den 21 mars införs turer mellan Furulund och Kävlinge igen.

4. Om- och nybyggnation Kullagården

Ann-Louise Christensen informerar om förnyelse gällande renovering och nybyggnation på Kullagården. Om- och nybyggnationen omfattar bland annat lägenheter, biståndsbedömda trygghetsboende, ny dagverksamhet och tillbyggnad
personalutrymmen. Befintligt kök och träffpunkt kommer finnas kvar, men fräschas upp. Förstudien har syftat till att undersöka de initiala möjligheterna och förutsättningarna för renovering och nybyggnation av Kullagården samt komplettera
med KKBs egna hyresrätter för att till fullo nyttja tomten. Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 mars 2022 att godkänna återrapporteringen av förstudien samt ge KKB i uppdrag att göra en formell planansökan för
Kullagården.

Presentation bifogas.

5. Servicelägenheter
Ann-Louise Christensen informerar om utmaningen kring tomma biståndslägenheter. Tidigare biståndsbedömda lägenheter på Bagerivägen 3-11 lämnas över efterhand som de blir lediga till KKB och blir boende för 60 plus. Omsorgsnämndens presidium har gett sektorchefen i uppdrag att hitta en lösning för att det inte ska stå tomma servicelägenheter.

6. Val av representant till Region Skånes kundråd för serviceresor

Pensionärsrådet ska utse en person som ska delta i Region Skånes kundråd för serviceresor. Rådet väljer följande ledamöter som representanter i kundrådet:
Ordinarie Eva Törnblom
Ersättare Bengt Nilsson

7. Val av representant till pensionärsrådets arbetsutskott

Ordförande informerar om att Pigge Lindén (SPF Gillhög) och Kerstin Olsson (PRO Kävlinge) har avgått. Anita Bogarve (SPF Gillhög) och Lars Carlsson (PRO Kävlinge) väljs som nya representanter i pensionärsrådets arbetsutskott.

8. Aktuellt inom sektor omsorg

Pernilla Skånstad informerar om utbildningsdagen den 25 april. Varje förening är välkomna att delta med 5 personer, eventuella frågeställningar och anmälan sker till pernilla.skanstad@kavlinge.se senast den 11 april.

Leila Misirli informerar om att träffpunktskoordinator kommer att anställas för träffpunkterna. Vidare informeras om organisationsförändringar inom sektor omsorg. Det har anställts en medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR). Hälsofrämjande enheten organiseras under en utvecklingschef. Rekrytering pågår för utvecklingschef.

Covid-19 och vaccination. Minskad smitta i verksamheterna. 96 % av personalen är vaccinerad. Sektorn upplever inga problem med vikarieanskaffning.

9. Övrigt

Pia Almström informerar om flyktingkatastrofen. Kommunen tittar över vad som behövs göras. Det handlar om så mycket mer än enbart flyktingmottagande. Det rör nationella säkerheten, Jordbruksverket, cybersäkerhet, risk för att samhällsfunktioner
slås ut, social oro med mera. Det finns 36 flyktingar från Ukraina i kommunen. Givet de senaste veckornas händelseutveckling pågår en översyn över verksamheternas rutiner kring elförsörjning med mera, även ur ett verksamhetsperspektiv. Arbete
pågår med beredskap, bland annat genom att redan gjorda risk- och sårbarhetsanalyser ses över och uppdateras. KPR uppmanas att läsa broschyren Om krisen eller kriget kommer som är utgiven av Myndigheten för samhällsskydd. Broschyren finns också nedladdningsbar här:
https://www.msb.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer/


KPR ställer en fråga om hur beredskapen ser ut inom kommunen, finns det tillräckligt med skyddsrum. Svaret blir att det finns det inte. Runt om i Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum. På deras hemsida kan du läsa mer om skyddsrum och söka på din adress vart i närheten skyddsrum finns. Informationen finner du nedan:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civiltforsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/


Frågan kom upp om det är möjligt att Träffpunkten Norrehed kan få trädgårdsmöbler för 25-30 personer, nu när aktiviteterna återigen kommer igång efter pandemin. Leila Misirli och Annsofie Thuresson säger att det går att ordna.

10. Mötet avslutas

Vid mötesanteckningarna
Pernilla Skånstad
Nämndsekreterare

2021-11-15 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande

Pia Almström, ordförande
Catrin Tufvesson, vice ordförande
Annsofie Thuresson, ordförande omsorgsnämnden
Pernilla Skånstad, nämndsekreterare
Ellen Hugosson, måltidsutvecklare
Ann-Chatrine Ewald, MAS sjuksköterska
Nadia Erixon, enhetschef hälsofrämjande enheten

Birgit Karlsson, PRO Kävlinge
Lars Carlsson, PRO Kävlinge
Bengt Nilsson, PRO Furulund
Sven Erik Jönsson, PRO Furulund
Pigge Lindén, SPF Gillhög
Christer Sperlingsson, SPF Gillhög
Eva Törnblom, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge
Anne-Christine Frick, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge

1. Mötet öppnas

Ordförande Pia Almström hälsar välkomna.

2. Nollvision för undernäring hos äldre

Ellen Hugosson, måltidsutvecklare, informerar om att Kävlinge kommun är enav två pilotkommuner i landet som är med i ett nationellt initiativ - Nollvisionför undernäring hos äldre. Det handlar om att identifiera den äldre somriskerar undernäring, öka tillgången till anpassade livsmedel, minskaensamheten, öka kunskapen kring mat och måltider för äldre och att ta fram kostnadskalkyler som visar vad förebyggande arbete kostar jämfört medundernäring. Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, offentliga organisationer och forskningsinstitutioner arbetar tillsammans i ett partnerskap. Det leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova. Som en del i detta har äldre i kommunen fått färdiglagad mat/matkasse hem till dörren till ett subventionerat pris. Projektet avslutades nyligen efter 6 veckor.

Bildspel bifogas.

3. Presentation och information om Patientnämnden

Ann-Chatrine Ewald, medicinsk ansvarig sjuksköterska, informerar om patientnämnden. I varje region och kommun ska det finnas en patientnämnd.Patientnämnden är politiskt tillsatt. Region Skånes kommuner har skrivit ett avtal med Patientnämnden i Region Skåne att ta emot klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvård och omvårdnad inom den kommunala verksamheten. I lagen om stöd vid klagomål står att klagomål kan lämnas på den kommunala hälso- och sjukvården och den omvårdnad som ges i samband med hälso-och sjukvård.

Presentation bifogas.

4. Hälsofrämjande enhetens uppdrag och vad som är på gång

Nadia Erixon, enhetschef hälsofrämjande enheten, informerar om olika aktiviteter som görs för att förebygga ensamheten, bland annat samordning av aktiviteter i samverkan med andra aktörer och aktiviteter av volontärer/enskilda personer. Vidare informeras om aktiviteter på träffpunkt Billingshäll, Norrehed samt Ligustern. Kyrkan kan kontakta hälsofrämjande enheten vid behov av volontärer till kommuninvånare samt kan även lotsa kommuninvånare till de insatser som genomförs av volontärer, som till exempel promenadgrupper och måltidsvän.

Presentation bifogas.

KPR ställer en fråga om hur aktiviteterna och evenemangen marknadsförs.Nadia Erixon berättar att marknadsföring sker via sociala medier,evenemangskalendern, Lokaltidningen, informationstavlor på respektive träffpunkt samt veckobrev.
Prenumerera på nyhetsbrev/veckobrev.

Länk: https://www.kavlinge.se/omsorg-och-hjalp/halsoframjande-insatser/kontakta-halsoframjande-enheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framkommer att evenemangskalendern är svår att hitta på hemsidan, förslag ges på att lägga informationen i form av en seniorportal. Rådets sekreterare framför detta till kommunikationsavdelningen.

5. Sammanträdestider 2022

Kommunala pensionärsrådet:

Måndagen den 21 mars
Måndagen den 23 maj
Måndagen den 5 september
Måndagen den 14 november

Samtliga sammanträden börjar klockan 08.30.

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott:

Onsdagen den 2 mars
Onsdagen den 27 april
Onsdagen den 17 augusti
Onsdagen den 19 oktober

Samtliga sammanträden börjar klockan 09.00.

6. Aktuellt inom sektor Omsorg

Sektorchef Leila Misirli är sjuk. Eventuell information kommer att skickas ut i samband med mötesanteckningarna.

7. Övrigt

Annsofie Thuresson informerar om aktuell vaccinationsstatus i Kävlingekommun. Den tredje vaccinationssprutan är levererad till kommunens särskilda boenden. Som arbetsgivare kan kommunen ställa frågan till arbetstagare om denne är vaccinerad, men det finns ingen skyldighet enligt lagar och avtal att svara. Arbetstagarens godkännande krävs för att få lov att registrera vaccinationsstatus. Diskussion förs i flera kommuner om vaccinkrav för nyanställda.

KPR ställer en fråga om statusen för ÖP 2040. Rådets sekreterare berättar att sektorchef samhällsbyggnad har återkopplat med att politiken har arbetat med inkomna synpunkter och planerar för att återkomma för beslut omgranskning i december.
Annsofie Thuresson berättar att det nu är beslutat att Skånetrafiken tar över färdtjänstuppdraget från och med den 1 april 2021.

SPF Gillhög framför önskemål om att frågor som inkommer från pensionärsföreningarna dokumenteras i mötesanteckningarna.

8. Mötet avslutas

2021-09-20 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande

Pia Almström (ordförande), Catrin Tufvesson (vice ordförande), Annsofie Thuresson (ordförande omsorgsnämnden), Leila Misirli (sektorchef omsorg), Ann-Louise Christensen (utvecklingsledare omsorg), Pernilla Skånstad (sekreterare)

Eva Törnblom (SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge), Anne-Christine Frick (SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge), Bengt Nilsson (PRO Furulund), Gunvor Schoug (PRO Furulund), Kerstin Olsson (PRO Kävlinge), Lars Carlsson (PRO Kävlinge), Christer Sperlingsson (SPF Gillhög), Anita Bogarve (SPF Gillhög), Tore Jönsson (SKPF avdelning 24).

1. Mötet öppnas

Ordförande Pia Almström hälsar välkomna. Kort presentationsrunda.

2. Ny representant i arbetsutskottet

Ordförande informerar om att PRO Löddeköpinge har upphört och numera ingår i PRO Kävlinge. Det innebär att pensionärsrådet representeras med en organisation mindre framöver. Kerstin Olsson (PRO Kävlinge) väljs som ny representant i pensionärsrådets arbetsutskott.

3. Service för äldre/äldremottagning Ann Charlotte Jönsson, verksamhetschef för vårdcentralen i Löddeköpinge, och Ingrid Schölin, verksamhetschef för vårdcentralen i Kävlinge, informerar om äldremottagning. Syftet är att underlätta för äldre att få kontakt med vården och är till för personer från 75 år och uppåt. Hit kan äldre varje vardag, utom onsdagar, ringa ett nummer som tar dem direkt till en sjuksköterska som de kan få medicinsk rådgivning av eller boka tid hos. Enkelhet, tillgänglighet och god kontinuitet skapar helhetssyn i vården och ökad trygghet för patient och anhöriga.

4. Presentation av ny sektorchef Omsorg

Leila Misirli, ny sektorchef omsorg, presenterar sig. Leila har nyligen arbetat i Staffanstorp kommun som förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

5. Vaccinationsstatus Kävlinge kommun

Leila Misirli informerar om status för vaccination i Kävlinge kommun. 78,6 % är fullvaccinerade och 87 % har fått dos 1. I stort sett samtliga omsorgstagare är vaccinerade, fåtal personal har tackat nej till vaccin. Kommuner får inte föra register över vilka som har tagit eller inte tagit vaccinet. Sektorn återkommer när det finns mer statistik att presentera. Presentation bifogas.

6. Aktuellt inom sektor omsorg

  • Tallgårdens särskilda boende

Vid nämndsammanträdet den 21 september tar omsorgsnämnden ställning till ett förslag om avveckling av Tallgårdens särskilda boende i Dösjebro. Tallgårdens särskilda boende är en liten verksamhet med endast ett tjugotal boende. De flesta har flyttat till boendet i Dösjebro från andra delar av Kävlinge kommun eller från andra kommuner. Den standard som önskas idag och den verksamhet som nu bedrivs gör att både boendemiljö och arbetsmiljö blir bristfällig. Ann-Louise Christensen och Annsofie Thuresson informerar om den politiska beslutsprocessen samt vad föreslaget att lägga ned verksamheten innebär. Vid en avveckling kommer de som idag bor på Tallgården att få göra ett nytt val enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Tallgårdens medarbetare kommer att erbjudas vakanta tjänster inom sektor omsorg. Ovanstående information gavs även vid pensionärsrådets extra sammanträde den 8 september. Uträkningsexempel samt presentation bifogas.

  • Färdtjänst

Annsofie Thuresson informerar om förslag att lämna över färdtjänsten till Skånetrafiken våren 2022. Förändringen skulle innebära en ökad service för resenärerna samtidigt som Kävlinge kommun får en färdtjänstleverantör med hög kapacitet och stort fokus på tillgänglighet och hållbara resor. Annsofie informerar vidare att Skånetrafiken har en samlad lösning för färdtjänsten och kan erbjuda service som kommunen inte har idag, till exempel trappklättrare för de som har behov av det. Ambitionen är att det ska vara enkelt för resenären, Skånetrafikens beställningscentral är bemannad dygnet runt alla dagar. Omsorgsnämnden tar ställning till förslaget vid nämndsammanträdet den 21 september. Kommunfullmäktige förväntas sedan fatta beslut i frågan vid fullmäktigesammanträdet i oktober.

  • Kullagården

Endast certifierade vårdhundar (arbetande hundar) får användas inom kommunen.

7. Övrigt

Frågan kom upp om man har tillsett att högtalare, mikrofoner med mera fungerar på respektive träffpunkter när de nu öppnar upp efter pandemin. Efter mötet har ansvarig enhetschef återkopplat till Ann-Louise Christensen att högtalare, skrivare, fjärrkontroll etc. är beställda.

8. Mötet avslutas

Nästa möte den 15 november 2021.

2021-09-08 Extrainsatt möte med anledning av Tallgårdens avveckling

Närvarande

Pia Almström (ordförande), Catrin Tufvesson (vice ordförande), Annsofie Thuresson (ordförande omsorgsnämnden), Ann-Louise Christensen (utvecklingsledare omsorg), Pernilla Skånstad (sekreterare)

Lars Carlsson (PRO Kävlinge), Kerstin Olsson (PRO Kävlinge), Pigge Lindén (SPF Gillhög), Eva Törnblom (SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge)

1. Mötet öppnas

Ordförande Pia Almström öppnar mötet som sker digitalt via Teams och hälsar alla välkomna.

2. Förslag om att avveckla Tallgårdens särskilda boende

Vid nämndsammanträdet den 21 september tar omsorgsnämnden ställning till ett förslag om avveckling av Tallgårdens särskilda boende i Dösjebro. Tallgårdens särskilda boende är en liten verksamhet med endast ett tjugotal boende. De flesta har flyttat till boendet i Dösjebro från andra delar av Kävlinge kommun eller från andra kommuner. Den standard som önskas idag och den verksamhet som nu bedrivs gör att både boendemiljö och arbetsmiljö blir bristfällig.

Ann-Louise Christensen och Annsofie Thuresson informerar om den politiska beslutsprocessen samt vad föreslaget att lägga ned verksamheten innebär. Vid en avveckling kommer de som idag bor på Tallgården att få göra ett nytt val enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Tallgårdens medarbetare kommer att erbjudas vakanta tjänster inom sektor omsorg. Om förslaget går igenom ska verksamheten vara avvecklad senast den 31 januari 2022. Fackliga organisationer, boende, anhöriga och medarbetare är informerade om förslaget.

Annsofie Thuresson erbjuder att ordna så att pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet kan komma och besöka Vardaga Villa Fridsbo och ber de närvarande organisationerna förmedla till pensionärsrådets representanter. Catrin Tufvesson betonar att det även finns kommunala boendealternativ.

  • 30 september klockan 15.00-16.00
    Pensionärsrådet är inbjudna för rundvisning och information. Ni meddelar Pernilla Skånstad om deltagande senast den 28 september via skanstad@kavlinge.se
  • 7 oktober klockan 18.00–19.00
    Webbinarium med information om Vardaga och Villa Fridsbo för allmänheten.

3. Övrigt

Annsofie Thuresson informerar kort om färdtjänstärende som kommer att behandlas av omsorgsnämnden den 21 september med förslag att lämna över färdtjänsten till Region Skåne/Skånetrafiken). Punkten kommer att tas upp på dagordningen för pensionärsrådets möte den 20 september.

4. Mötet avslutas

Nästa möte den 20 september 2021.

2021-05-31 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande

Pia Almström (ordförande), Catrin Tufvesson (vice ordförande), Annsofie Thuresson (ordförande omsorgsnämnden), Ann-Louise Christensen (sektorchef omsorg), Pernilla Skånstad (sekreterare), Nadia Erixon (enhetschef), Jens Modéer (avdelningschef), Therese Andersson (strategisk planeringschef).

Anne-Christine Frick (SPF Kävlinge), Bengt Nilsson (PRO Furulund), SvenErik Jönsson (PRO Furulund), Lars Carlsson (PRO Kävlinge), Kerstin Olsson (PRO Kävlinge), Pigge Lindén (SPF Gillhög), Christer Sperlingsson (SPF Gillhög).

1. Mötet öppnas

Ordförande Pia Almström öppnar mötet som sker digitalt via teams och hälsar alla välkomna.

2. Kävlinge kommuns översiktsplan 2040

Therese Andersson, strategisk planeringschef, och Johanna Vinrot, samhällsstrateg, informerar om att Kävlinge kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för hela kommunen och beskriver översiktsplanens upplägg. I översiktsplanen anges den övergripande och långsiktiga utvecklingen i Kävlinge kommun fram till år 2040, samt beskriver riktlinjer för kommunens framtida mark och vattenanvändning. Samrådsförslaget till översiktsplan 2040 finns tillgängligt på kommunens webbplats www.kavlinge.se/oversiktsplan2040 Länk till annan webbplats.. Planen är på samråd perioden 10 maj till 10 augusti 2021. Översiktsplanen beräknas kunna beslutas under 2022. Presentation bifogas.

Vidare informeras om bostäder för äldre och nytt bostadsförsörjningsprogram 2023, samt om pågående dialog med Skånetrafiken om kollektivtrafik och seniorkort.

3. Krisberedskap i kommunen

Björn Andersson, säkerhetschef, berättar om arbetet med säkerhet och krisberedskap i kommunen och säkerhetsenhetens ansvarsområden. Kävlinge kommuns säkerhetsenhet syftar till att samordna och säkerställa kommunens övergripande trygghets-, säkerhet och beredskapsarbete. Enheten har också hand om försäkringar, informationssäkerhet och samverkans- och omvärldsbevakning. Vidare informeras om kraven på kommunens beredskap och Kävlinges krisledningsorganisation. Det finns central krisledningsplan, sektorsvisa krisledningsplaner samt verksamhetsvisa krisledningsplaner. Presentation bifogas.

4. Statusläge träffpunkter och restauranger

Jens Modéer, avdelningschef Måltidsservice, och Nadia Erixson, enhetschef hälsofrämjande enheten, informerar om statusläge träffpunkter.

Dialogmöten har hållits om träffpunkterna gällande förtäring. En enkät om utbud och efterfrågan samt besöksfrekvens har genomförts. Resultatet av enkäten presenteras. Presentation bifogas.

SPF Gillhög efterfrågar redovisning av restaurangverksamheten sålda portioner för åren 2016-2018, samt mötesanteckningarna från dialogerna kring träffpunkterna.

5. Aktuellt inom sektor Omsorg

Ann-Louise Christensen informerar om vad som är på gång inom sektor omsorg, bland annat om hållbart arbetsliv, heltid som norm samt färdtjänst. Kävlinge kommun har tecknat ett tilldelningsbeslut med Humana LSS Sverige AB för driften av två gruppboenden enligt LSS i Furulund. Vardaga i Löddeköpinge har lämnat in en ansökan.

6. Mötet avslutas

Nästa möte den 20 september 2021.


2021-03-22 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande

Pia Almström (ordförande), Catrin Tufvesson (vice ordförande), Annsofie Thuresson (ordförande omsorgsnämnden), Ann-Louise Christensen (sektorchef omsorg), Pernilla Skånstad (sekreterare), Eva Sjöstedt (kvalitetscontroller), Ann-Chatrine Ewald (MAS sjuksköterska), Lilian Gullberg (utvecklingsstrateg), Lina Rosenstråle (sektorchef samhällsbyggnad), Niclas Jensen (projektchef).

Ann-Christine Frick (SPF Kävlinge), Bengt Nilsson (PRO Furulund), SvenErik Jönsson (PRO Furulund), Lars Carlsson (PRO Kävlinge), Kerstin Olsson (PRO Kävlinge), Pigge Lindén (SPF Gillhög), Anita Bogarve (SPF Gillhög).

1. Mötet öppnas

Ordförande Pia Almström öppnar mötet som sker digitalt via teams och hälsar alla välkomna.

2. Sektor Samhällsbyggnad informerar

Lina Rosenstråle och Niclas Jensen informerar om vad som är på gång i form av planer och byggnationer i Furulund samt finansieringen av Lomma banan.

3. Dialog kring ny avgiftsmodell

Eva Sjöstedt informerar om ny avgiftsmodell från och med 2021-04-01. Den nya avgiftsmodellen innehåller förändring av avgifter, både höjning och sänkning, en ny avgift, samt att modellen förenklas och effektiviseras. Se bifogad presentation.

4. Allmän information om läget i kommunen angående covid-19 och vaccination

Ann-Chatrine Ewald, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), informerar om status för vaccinationer inom Kävlinge kommuns omsorgsverksamhet. Vaccinationen av kommuninvånarna samordnas av Region Skåne utifrån de direktiv som Folkhälsomyndigheten gett vad gäller exempelvis prioriteringsgrupper i de olika faserna. Kävlinge kommun ansvarar endast för att samla in och förse Region Skåne med aktuell information gällande antal personer i berörda verksamheter, exempelvis boende och personal vid äldreboenden, så att vårdcentralerna vet antal doser som ska beställas.

Dagverksamheten öppnar igen i mindre skala den 6 april samt enheten för växelvård/avlastning. För LSS gruppbostäderna och insatsen daglig verksamhet inväntar man vaccination.

På Lyckliga gatan/Attendo har 96 % av personalen tackat ja till vaccination.

5. Äldreomsorgslyftet/äldreomsorgssatsningen och andra statsbidrag

Ann-Louise Christensen och Lilian Gullberg informerar om tilldelning av statsbidrag. Aktuella statsbidrag är bland annat motverka ensamhet och demensvården, äldreomsorgslyftet 2021 samt digital utveckling. Återredovisning sker vanligtvis under februari, ej använda medel ska betalas tillbaka. Presentation bifogas.

6. Aktuellt inom sektor Omsorg

Ann-Louise Christensen informerar om vad som är på gång inom sektor omsorg, bland annat om bokslut, hållbart arbetsliv, utredning/utveckling av kommunens träffpunkter och nollvision undernäring. Presentation bifogas.

Vardaga bygger nytt särskilt boende i Löddeköpinge som beräknas stå klart i slutet av året.

7. Förslag på den årliga utbildningsdagen

Ann-Louise Christensen informerar om den digitala utbildningsdagen den 14 april. Varje förening är välkomna att delta med 3 personer per organisation, eventuella frågeställningar och anmälan sker till pernilla.skanstad@kavlinge.se senast den 31 mars.

8. Övrigt

Pia Almström och Annsofie Thuresson informerar om att pensionärsföreningarna har inkommit med frågor i olika forum om restaurangerna på träffpunkterna och att frågorna kommer att besvaras vid pensionärsrådets nästa möte.

9. Mötet avslutas

Nästa möte den 31 maj 2021.

 

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?