Pensionärsrådets mötesanteckningar

En äldre man och två äldre kvinnor sitter kring ett cafébord i trä och umgås utomhus.

Pensionärsrådets sammanträdestider 2023

Information om dag och tid för sammanträden finns i mötesanteckningarna från november 2021.

Bilagor till mötesanteckningarna

Nyfiken på eventuella bilagor som framgår i kursivt i mötesanteckningarna? Det kan exempelvis röra sig om kompletterande bildspel eller presentationer som visats under mötets gång.

Välkommen att kontakta ansvarig nämndsekreterare för att ta del av dem.

2023-09-04 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande
Annsofie Thuresson, ordförande
Ingvar Willexberg, vice ordförande
Patrik Bengtsson, ordförande omsorgsnämnden
Henrik Ekberg, kommunalråd
Leila Misirli, sektorchef omsorg
Paulina Hallgren, biträdande sektorchef omsorg
Monika Persson, träffpunktskoordinator omsorg
Ebba Lindström, utvecklingsstrateg hälsofrämjande arbete
Anna Jungqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Pernilla Skånstad, nämndsekreterare
Lars Carlsson, PRO Kävlinge
Ann-Charlott Eriksson, PRO Kävlinge
Bengt Nilsson, PRO Furulund
Sven Erik Jönsson, PRO Furulund
Anita Bogarve, SPF Gillhög
Eva Törnblom, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge
Anne-Christine Frick, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge

1. Mötet öppnas

Ordförande Annsofie Thuresson öppnar mötet och hälsar välkomna. Kort presentationsrunda.

Paulina Hallgren, ny biträdande sektorchef omsorg, presenterar sig.

2. Folkhälsostatistik 65+

Ebba Lindström, utvecklingsstrateg hälsofrämjande arbete, informerar om Region Skånes folkhälsoundersökning och presenterar resultatanalys av folkhälsan hos åldersgruppen 65+ i Kävlinge kommun. Presentation bifogas.

3. Uppföljning informationsmöte med Medley

Ebba Lindström informerar om att bassängschemat för Harjagersbadet ännu inte är klart. Ebba kommer att skicka ut e-post med en länk när bassängschemat har uppdaterats. Badet öppnar idag den 4 september och invigs officiellt lördagen den 9 september.

4. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Ordförande Annsofie Thuresson informerar om nya Tolvåkersområdet som invigdes den 2 september. Nyligen gjorde eleverna sin första skoldag i de nya lokalerna.

Kävlinge bibliotek flyttar in i det nya kommunhuset. Trots en del extra utmaningar, senast med en rökutveckling när reservkraften skulle testas, ligger flyttdatumet kvar. Tisdagen den 3 oktober öppnar biblioteket i de nya lokalerna och samtidigt görs den första arbetsdagen i det nya huset för de medarbetare som kommer att ha sin arbetsplats där.

Vidare informerar Annsofie om skolskjuts via Skånetrafiken. Från och med höstterminen 2023 sker skolskjutsen för mellanstadie- och högstadieeleverna genom Skånetrafikens linjetrafik. De yngre eleverna i förskoleklass till och med årskurs tre kommer även fortsättningsvis att åka upphandlad skolskjuts som idag. Förändringen möjliggör att fler åker kollektivtrafik, tillsammans med seniorresor, och därmed blir det en ökad turtäthet och fler linjer. Kommunen har kontinuerlig dialog med Skånetrafiken för att agera och förbättra. Carina Zachau, ordförande i kollektivtrafiknämnden, besöker pensionärsrådet den 20 november.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni om budget 2024. Kärnverksamheten har inte några effektiviseringskrav 2024. Kommunstyrelsen håller noggrann koll på befolkningsökning, skatteprognos och höstbudget för att se hur det påverkar kommunen.

Ny vision, ”Vi formar framtiden”. Vad innebär visionen? Under 2024 kommer pensionärsrådet att föra dialog kring den nya visionen för Kävlinge kommun. Mer information kommer i november.

I övrigt informerar Annsofie om att pensionärsrådets reglemente har varit ute på remiss. Kort genomgång av ändringar. Reglementet går upp för behandling i kommunstyrelsen den 27 september. Kommunfullmäktige beslutar om reglementet vid sammanträdet den 9 oktober.

Presentation bifogas.

5. Aktuellt inom sektor omsorg

Anna Jungqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om granskning gjord av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Beslut i tillsyn gällande Kävlinge kommun kom i april med fokus på den medicinska vården. Många åtgärder har redan genomförts och flertalet är pågående. Anna presenterar sektor omsorgs åtgärder, bland annat utökad handledning av sjuksköterska i att ta vitala parametrar, utökad dialog mellan enhetschef och sjuksköterska vid nyanställning om kunskaper i svenska, dokumentation och kontinuitet samt läkemedelshantering.

Presentation bifogas.

6. Nästa möte

Nästa möte är den 20 november.

Vid mötesanteckningarna

Pernilla Skånstad

Nämndsekreterare

2023-06-12 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande
Annsofie Thuresson, ordförande
Ingvar Willexberg, vice ordförande
Patrik Bengtsson, ordförande omsorgsnämnden
Henrik Ekberg, kommunalråd
Leila Misirli, sektorchef omsorg
Monika Persson, träffpunktskoordinator omsorg
Ann-Louise Christensen, utvecklingsledare omsorg
Pernilla Skånstad, nämndsekreterare
Lars Carlsson, PRO Kävlinge
Ann-Charlott Eriksson, PRO Kävlinge
Bengt Nilsson, PRO Furulund
Sven Erik Jönsson, PRO Furulund
Christer Sperlingsson, SPF Gillhög
Anita Bogarve, SPF Gillhög
Eva Törnblom, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge
Anne-Christine Frick, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge

1. Mötet öppnas

Ordförande Annsofie Thuresson öppnar mötet och hälsar välkomna.

2. Presentationsrunda

Närvarande presenterar sig i en presentationsrunda.

3. Lokalförsörjningsplan

Ann-Louise Christensen, utvecklingsledare, informerar om lokalförsörjningsplan för omsorgsnämnden år 2023-2032, som beslutades av omsorgsnämnden den 25 april 2023. Lokalförsörjningsplanen består av en beskrivning av behoven för lokaler inom omsorgsnämndens områden. Det finns många osäkerhetsfaktorer i lokalförsörjningsplanen. Den ekonomiska situationen i samhället påverkar inflyttningen och nybyggnationen i kommunen. Detaljplaner kan överklagas, vilket kan försena byggandet av boenden. Nationella politiska beslut om krav på olika boendeformer kan förändra förutsättningarna. Ökningen av antalet invånare, som är 80 år och äldre under perioden, kommer att innebära behov av olika former av boenden för äldre och lokaler för personal. Presentation bifogas.

4. Aktuellt inom sektor omsorg

Harjagersbadet i Kävlinge öppnar för allmänheten den 4 september 2023. Badet kommer drivas av Medley på uppdrag av Kävlinge kommun. Badet på Billingshäll stänger den 1 juli. Under åren har vissa föreningar och grupper badat gratis/subventionerat på Billingshäll, utifrån genom åren olika satsningar och statsbidrag. Den 14 juni anordnas en informationsträff för berörda föreningar och verksamheter tillsammans med Medley.

Leila Misirli, sektorchef omsorg, informerar om granskning gjord av Inspektionen för vård och omsorg, som har granskat alla särskilda boende för äldre i kommunal regi i landet. Beslut i tillsyn gällande Kävlinge kom i april med fokus på den medicinska vården. Sektor omsorg förväntas svara myndigheten med vilka åtgärder som ska göras. Många åtgärder har redan genomförts och flertalet är pågående.

Granskning av kommunrevisionen - granskning av hela kommunens kompetens- och personalförsörjning samt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen.

Skyddad yrkestitel och fast omsorgskontakt inom hemtjänst från och med 1 juli 2023.

Inför sommaren är alla vikarier som behövs rekryterade. Omsorg hanterar nu sena avhopp och bredvidgångar som inte fungerar.

Presentation bifogas.

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Ordförande Annsofie Thuresson informerar om att kommunfullmäktige den 12 juni beslutar om budget 2024.

Kompetensutmaning i Sverige inom flera sektorer. Fortsatt mycket stora utmaningar.

Vidare informerar Annsofie om ny vision för Kävlinge kommun. Under 2024 kommer pensionärsrådet att föra dialog kring visionen.

I övrigt informerar Annsofie om årets entreprenör, nationaldagsfirande med prisutdelning och detaljplaner på gång.

6. Status regionalt seniorkort

Förhandlingar Skånetrafiken kring bättre/tätare busstrafik. Region Skåne tar budget i november. Ordförande i kollektivtrafiknämnden, Carina Zachau, bjuds in till pensionärsrådet den 20 november.

7. Reglemente för pensionärsrådet

Ordförande informerar om att det vid varje ny mandatperiod görs en översyn av kommunens reglemente och att pensionärsrådets reglemente kommer att tas upp för revidering. De representerade organisationerna ombeds att inkomma med eventuella synpunkter på reglementet senast den 24 juli. Yttrande skickas till kommunstyrelsen@kavlinge.se.

Reglementet för kommunala pensionärsrådet bifogas.

8. Tillgänglighetsplan

Nuvarande tillgänglighetsplan för Kävlinge kommun antogs av kommunfullmäktige 2018. Nämndernas uppföljning godkändes av kommunstyrelsen 2021. Ordförande informerar om att tillgänglighetsplanen går ut på remiss till nämnderna och berörda organisationer under hösten. Kommunstyrelsen förväntas fatta beslut om att sända tillgänglighetsplanen på remiss till nämnder och organisationer vid sitt sammanträde den 13 december 2023.

9. Nästa möte

Nästa möte är den 4 september.

10. Mötet avslutas

Annsofie Thuresson tackar alla medverkande och önskar trevlig sommar.

Vid mötesanteckningarna

Pernilla Skånstad

Nämndsekreterare

2023-03-20 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande

Eva Törnblom, Club 75 Kävlinge

Bengt Nilsson, PRO Furulund

Sven Erik Jönsson, PRO Furulund

Lars Carlsson, PRO Kävlinge

Ann-Charlott Erikson, PRO Kävlinge

Ann-Britt Hörgerud, ersättare PRO Kävlinge

Anita Bogarve, Gillhög

Christer Sperlingsson, Gillhög

Annsofie Thuresson, ordförande

Patrik Bengtsson, ordförande omsorgsnämnden

Charlotta Gyland, utvecklingschef omsorg

Monica Persson, hälsofrämjande enheten

Lilian Gullberg, utvecklingsstrateg omsorg

Emma Jonsson, nämndsekreterare

1. Mötet öppnas

Annsofie Thuresson, ordförande, öppnar mötet och hälsar välkomna.

2. Presentationsrunda

Närvarande presenterar sig i en presentationsrunda.

3. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Annsofie presenterar vad den nya majoriteten innebär för kommunen.

Fokus för mandatperioden är ordning och reda i ekonomin, samverkan samt service och bemötande – på riktigt.

Till mandatperioden 2022–2026 har två förändringar i kommunens organisation skett:

- ett tekniskt utskott har skapats under kommunstyrelsen

- KKB och KKL får varsin styrelse

Kommunala pensionärsrådet är en viktig samverkansinstans. Det är ett forum för dialog där förslag och idéer kan tas upp både från medlemmarna i rådet och från politikerna.

Politiken skapar strategi och ramverk för kommunens verksamhet och sektorerna utför verksamheten utifrån de visioner och mål politikerna beslutar. Under varje mål finns ett antal indikatorer som mäter hur väl kommunen uppfyller målet. Politiken kan genom direktiv och uppdrag till respektive nämnd förtydliga uppdraget till tjänstepersonerna.

Presentation bifogas.

4. Redovisning av statsbidrag

Lilian Gullberg, utvecklingsstrateg sektor omsorg, presenterar statsbidrag för 2023.

Statsbidragen är främst årliga bidrag från staten inom olika områden. Det finns också ett fåtal bidrag som löper över flera år.

Flera bidrag är kopplade till äldre, både inom äldreomsorgen och för de invånare som inte har insatser från omsorgen. Summorna för bidragen fördelas ut av staten och bestäms av olika faktorer, t.ex. hur många invånare som är 80 år vid ett givet tillfälle.

Ett av bidragen fokuserar på utbildning/kompetensutveckling för omsorgspersonal. Utbildningarna tas emot med blandade reaktioner av de anställda. Viss personal är väldigt intresserade och andra inte.

Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre. Omsorg försöker nå ensamma genom måltidsaktiviteter, samarbete med regionen kring undernäring, hälsofrämjande verksamheten m.m. Här finns mycket arbete att göra tillsammans med pensionärsrådet, regionen och andra samverkansparter. Finns det idéer från föreningarna så är de varmt välkomna att tas upp i rådet.

Statsbidrag för hållbart arbetsliv syftar till att de anställda inom omsorg ska orka med och ha ett bra arbetsliv.

En fråga om hur många lediga tjänster som finns inom sektor omsorg kommer upp. Charlotta Gyland, utvecklingschef, tar med sig frågan och får återkomma.

Hur står sig kommunen i konkurrens med andra gällande löner? Undersköterskelönerna är något lägre än flertalet andra kommuner. Däremot är det viktigt att titta på andra aspekter som hållbart arbetsliv, få anställda att stanna kvar och ha andra värden att konkurrera genom.

Presentation bifogas.

5. Sammanträdestider 2023

Sammanträdestider för 2023 beslutas enligt följande:

Kommunala pensionärsrådet. Samtliga sammanträden börjar klockan 08.30.

Måndagen den 20 mars

Måndagen den 12 juni

Måndagen den 4 september

Måndagen den 20 november

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott. Samtliga sammanträden börjar klockan 09.00.

Onsdagen den 1 mars

Onsdagen den 17 maj

Onsdagen den 16 augusti

Onsdagen den 25 oktober

6. Aktuellt inom sektor omsorg

Charlotta Gyland, utvecklingschef sektor omsorg, presenterar vad som är på gång i sektorn.

Hemtjänstindex 2022

Hemtjänstindex 2022 har kommit. Kävlinge kommun ligger på plats 109 av 290. Indexet tas fram av SPF seniorerna.

Åtgärder utifrån index

- tydliggöra var synpunkter och klagomål kan lämnas

- se över innehåll och tydlighet på webbplats

- följa upp personalkontinuitet

- översyn på systemet Senior Alert

Mål 3: Sveriges bästa omsorg

Charlotta går igenom indikatorerna för mål 3 och hur det gått under 2022. Kommunen har sänkt sig mer än riket i indikatorerna. Det är fortfarande oklart varför kommunen och riket fått sänkt betyg.

När det gäller kommunens indikatorer är samtliga satta för att kommunen ska tillhöra de 25% eller 10% bästa kommunerna i landet.

Verksamhetsplan för sektor omsorg 2023-2024 Verksamhetsplanen för sektor omsorg fokuserar sektorns arbete för året och innehåller både strategier och mål och vad sektorn ska göra konkret.

Sektorn fokuserar sitt arbete i sex områden:

- God och nära vård

- Hälsofrämjande verksamhet

- Digitalisering

- Tillgänglighet och service

- Miljö och hållbarhet

- Lokalförsörjning och ekonomi

Annsofie tydliggör vikten av att samverka kring de frågor där flera sektorers ansvar sammanstrålar, såsom missbruk hos äldre.

Färdtjänst

Sedan 1 april 2022 har Skånetrafiken ansvar för kommunens färdtjänst. Sektorn har fått statistik på synpunkter som inkommit kring färdtjänst.

Få synpunkter för antalet resor. Statistiken visar på att det finns kommunikationsproblem mellan förare och kund.

Seniorresor

Alla från 70 år och äldre reser gratis inom kommunen. Region Skåne tittar på att införa rabatt i hela Skåne men arbetet tar längre tid än väntat då många kommuner infört rabatt men gör det på olika sätt. Regionen måste därför utreda hur mycket de ska gå in med och hitta ett lämpligt sätt att göra det på.

Annsofie bjuder in presidiet i Region Skånes kollektivtrafiknämnd till att delta på ett av Pensionärsrådets möten under året.

Kartläggning av aktiviteter inom sektor omsorg

Sektorn har kartlagt alla aktiviteter som görs inom verksamheterna. Det ger en bild av vad som görs inom sektorn samtidigt som det kanske saknas någon typ av aktiviteter.

Charlotta önskar återkoppling från rådet med synpunkter och idéer.

Presentation bifogas.

7. Övrigt

Seniorboenden i de västra delarna.

Möllebacken håller på att byggas ut. En detaljplaneändring behövs för att få bygga ihop befintlig byggnad med den som planeras.

Korttidsboendet Södervång har vuxit ur sina lokaler och letar nytt.

Seniorboenden Furulund.

Det finns privata aktörer som tittar på tomter för särskilt boende. Ligustern finns kvar i Furulund.

Pilgården ska renoveras.

Förslag att ta upp lokalförsörjningsplanen för kommunen i rådet under året.

Utbildningsdag 21 april.

Utbildning för pensionärsrådet den 21 april. Upp till fem personer från varje förening. Mer information kommer. Förslag från Annsofie att ta upp byggprojekt för respektive ort under utbildningsdagen.

Arbetsutskotten.

Det lyfts att få frågor tas från arbetsutskottet till rådet. Annsofie eller Patrik deltar vid att arbetsutskott för att lyssna in och kunna ta med sig frågor till Pensionärsrådet.

Vid mötesanteckningarna

Emma Jonsson

Nämndsekreterare

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?