Vår vision - Skånes bästa boendekommun

Med en tvärpolitisk vision för framtiden vill Kävlinge fortsätta vara en välmående kommun. Visionen bygger på en stark gemenskap, entreprenörsanda och kommuninvånarnas delaktighet i de beslut som fattas.

Flygfoto över Barsebäcks hamn och udden ut i vattnet.

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt. Visionen beskriver hur vi vill att samhället ska vara, vad kommunen ska satsa på och vilken riktning vi ska ta.

Skånes bästa boendekommun

Kävlinges vision är en gemensam och långsiktig ambition om att bli Skånes bästa boendekommun. Vi ligger bäst till i Skåne eftersom vi har nära till allt - de större städernas utbud, småstadens trygghet och en orörd natur runt knuten. Här ska alla människor ha en enkel tillvaro med tillgång till goda och variationsrika livsmiljöer. Vi ska ha en välfärd i världsklass som är till för alla och vi ska prioritera hållbarhet genom att hushålla med både platsens och kommunens resurser. I Kävlinge ska dagens och framtidens kommuninvånare trivas och känna sig 100% välkomna - vi är en plats för en skönare vardag.

Strategiska områden

Våra tre strategiska områden ger en riktning för framtiden och tydliggör för organisationen hur politiken långsiktigt vill utveckla Kävlinge kommun för att uppnå visionen att bli Skånes bästa boendekommun.

100% välkommen

Alla kävlingebor får den hjälp de har rätt till. Var och en blir vänligt bemött och har möjlighet att påverka. Det är enkelt att etablera kontakter och bli en del av den lokala gemenskapen. Här känner sig företagare lika välkomna som nyinflyttade. Kävlinge är en kommun där man trivs och känner sig 100% välkommen.

Välfärdstjänster av högsta kvalitet

Barnen i Kävlinge kommun erbjuds en förskola och skola som hela tiden strävar efter att bli bäst i klassen. Omsorgstagare kan förvänta sig en omsorg som kontinuerligt arbetar för att bli ännu bättre. Medborgarna känner sig trygga med att vi har den bästa kvaliteten på kommunens service och att vi har kompetent och välutbildad personal.

Goda livsmiljöer

Medborgaren har ett rikt och fungerande vardagsliv och en meningsfull fritid med ett varierat föreningsliv. Det är nära till de större städernas utbud samtidigt som det finns orörd natur och ett tryggt småstadsliv runt knuten. Kommunens boendemiljöer är hållbara och bidrar till att invånarna trivs, mår bra och känner sig trygga. Kävlinge kommun ligger bäst till.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?