Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Finansiell profil 2016-2018

Den finansiella profilen innehåller, förutom åtta nyckeltal, också fyra perspektiv som var för sig är viktiga när en kommuns finansiella ställning och utveckling analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Perspektivens poäng utgörs av de fyra nyckeltalen som är placerade närmast perspektivet i den finansiella profilen. Det innebär att varje nyckeltal i profilen ingår i två olika perspektiv.

Kävlinges finansiella profil under 2018 visade att kommunen låg klart över genomsnittet för samtliga fyra perspektiv. De är kontroll över den finansiella resultat, riskförhållande samt kortsiktig och långsiktig handlingsberedskap. Under perioden har poängen i den finansiella profilen förbättrats för de tre perspektiven, riskförhållande, kontroll samt kortsiktig handlingsberedskap. Poängen för fjärde perspektivet, långsiktig handlingsberedskap, förblev oförändrad.

Fiansiell analys jmf skånesnitt

Sammanfattningsvis kan konstateras att Kävlinges finansiella utveckling under den studerade treårsperioden resulterade i en förbättrad finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, jämfört med snittet i gruppen, hade Kävlinge vid utgången av 2018 ett något bättre utgångsläge än under 2016.

Finansiell profil

I en avslutande kommentar i rapporten står följande att läsa om Kävlinge kommun.

Kävlinge har ett kontrollerat och starkt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör dock bibehållas runt 2,5% i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning.

Det är av största vikt att kommunen inte försvagar sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. För många kommuner innebär det att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det kommer i så fall behövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamheter framöver. Detta bör inte vara aktuellt för Kävlinge, om kommunen bedriver en fortsatt god ekonomistyrning med fokus att behålla resultatnivå de kommande åren.

Ta del av hela rapportenPDF

Uppdaterad 2019-10-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga