Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Finansiell profil 2017-2019

Den finansiella profilen innehåller, förutom åtta nyckeltal, också fyra perspektiv som var för sig är viktiga när en kommuns finansiella ställning och utveckling analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Perspektivens poäng utgörs av de fyra nyckeltalen som är placerade närmast perspektivet i den finansiella profilen. Det innebär att varje nyckeltal i
profilen ingår i två olika perspektiv.
Kävlinges finansiella profil visade att kommunen under 2019 låg klart över genomsnittet för samtliga fyra perspektiv. De är kontroll över det finansiella resultatet, riskförhållande samt lång- och kortsiktig handlingsberedskap. Kommunens poäng för samtliga perspektiv, det kontrollen över det finansiella resultatet, riskförhållande samt lång- och kortsiktig handlingsberedskap, förbättrades under perioden om 2017 till 2019 jämförs.

Fiansiell analys jmf skånesnitt

Sammanfattningsvis kan konstateras att Kävlinges finansiella utveckling under den studerade treårsperioden resulterade i en förbättrad finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, jämfört med snittet i länet, hade Kävlinge vid utgången av 2019 ett bättre utgångsläge än under 2017.

Finansiell profil

I en avslutande kommentar i rapporten står följande att läsa om Kävlinge kommun.

Kävlinge har ett mycket starkt och stabilt finansiellt läge. Det är dock av största vikt att Kävlinge, om det är möjligt, inte försvagar sitt finansiella utrymme till under 2,5% av verksamhetens kostnader, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Corona-krisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för t ex försörjningsstöd. Med största säkerhet kommer inte skatteunderlagets tillväxt att räcka för att möta uppräknade faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera verksamheten genom att göra goda analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter. Detta får vi alla hjälpas åt med och denna rapport är ett litet bidrag till detta.

Ta del av hela rapportenPDF

Uppdaterad 2020-09-04

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga