Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Delårsrapport per 30 juni 2020

Årets resultat

Kävlinge kommun redovisar för perioden ett negativt resultat på – 10,9 mkr. I resultatet ingår realisationsvinster på 85,5 mkr och kostnad för återförd värdereglering i samband med försäljning av värdepapper på 117,2 mkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 32,3 mkr. I samband delårsbokslutet förra året uppgick resultatet till 42,8 mkr. I samband med prognosen per siste mars prognostiserades resultatet till 26,6 mkr. Helårsprognosen är positiv och uppgår till 9,0 mkr. Exklusive realisationsvinst och återförd värdereglering uppgår det prognostiserade resultatet till 40,7 mkr.

Coronapandemin har inneburit en kraftig minskning av prognostiserade skatter och statsbidrag samt kostnader för verksamheten. Staten har under våren kompenserat minskningen med tillskott i form av generella statsbidrag.

Läs hela delårsrapporten för 2020PDF

Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 5 åren. 2019 gjordes en inlösen av pensionsåtaganden vilket förklarar det negativa resultatet.

Nämndernas resultat

Nämnderna totalt sett lämnar en positiv prognos på totalt 7,9 mkr. Kommunstyrelsens prognos visar på ett överskott. Utbildnings- samt arbetsliv- och fritidsnämnden prognostiserar överskott vid årets slut. Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett nollresultat. Omsorgsnämnden visar underskott på grund av högre personalkostnader än budgeterat i flera verksamheter.

Finansverksamhet


Arbetsgivaravgifterna prognostiserar ett överskott på 2,6 mkr.

Realisationsvinster i samband med avslut på exploateringsprojekt beräknas lämna ett positivt resultat på 4,0 mkr.

Pensionskostnaderna beräknas lämna ett överskott på 10,3 mkr. Den partiella inlösen av ansvarsförbindelsen som gjordes i december 2019 har medfört minskade löpande pensionskostnader.

Avskrivningarna beräknas för helåret lämna ett överskott på 7,9 mkr. Investeringar som inte verkställs och en förskjutning av investeringar till årets andra hälft lämnar en positiv avvikelse.

Skatteintäkter, utjämning och bidrag prognostiserar ett underskott på 32,2 mkr vid årets slut. Orsaken är en förskjutning av befolkningssiffrorna i budgetförutsättningarna.

För helåret prognostiseras finansnettot till – 24,7 mkr vilket innebär ett underskott på 31,7 mkr. I samband med byte av värdepappersförvaltare i mitten av juni gjordes en realisationsvinst på 85,5 mkr. Samtidigt återfördes den upparbetade värderegleringen som en finansiell kostnad på 117,2 mkr.

Vid årets slut kommer de upparbetade vinsterna eller förlusterna på värdepapper att påverka resultatet.

Prognos och budgetavvikelser

Prognos och budgetavvikelser

Investeringar

Investeringsvolymen uppgår första halvåret till 47,3 mkr. För helåret 2020 uppgår den prognostiserade investeringsvolymen till 190,2 mkr.

Likviditet

De likvida medlen uppgick vid halvårsskiftet till 222,1 mkr, vid föregående halvårsskifte var samma siffra 368,8 mkr. En checkräkningskredit på 40 mkr finns sedan juni 2012 tillgänglig för tillfälliga likviditetsbehov men utnyttjas inte vid halvårsskiftet.


Uppdaterad 2020-08-26

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga