Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Preliminärt bokslut i siffror

Kävlinge kommuns årsredovisning behandlas i kommunfullmäktige den 22 mars 2021. Bokslutet är sammanställt av ekonomiavdelningen och revision är genomförd. Siffror inom parantes avser bokslut 2019.

Resultat

Det bokförda resultatet för 2020 påverkas av kostnader för inlösen av pensioner på 160,2 mkr (289,7 mkr), reavinster vid avyttring av finansiella tillgångar på 89,8 mkr samt orealiserade marknadsvärdering av finansiella tillgångar på 74,5 mkr vilket ger ett negativt resultat på 68,2 mkr (-187,5 mkr).

Resultatet exkluderat jämförelsestörande poster på 74,9 (20,3 mkr) ger en positiv budgetavvikelse på 42,6 mkr. Jämförelsestörande poster är resultatpåverkande intäkter och kostnader som inte är återkommande och som inte ingår i den faktiska verksamhet som kommunen budgeterat för och utfört.

Diagram över Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren. För 2018, 2019 och 2020 visas även resultat exklusive jämförelsestörande poster.

Diagram över Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren. För 2018, 2019 och 2020 visas även resultat exklusive jämförelsestörande poster.

Nämndernas resultat totalt i balans

Utfallet för kommunstyrelsen som helhet för 2020 är 10,9 mkr. Överskottet härrör sig från både från sektor styrning och stöd med 9,8 mkr och sektor samhällsbyggnad, 1,1 mkr. Kommunstyrelsens utfall som helhet är högre än det prognostiserade helårsresultatet, vilket bland annat beror på att projektmedel och övriga anslag inte nyttjats under året.

Arbetsliv- och fritidsnämnden gör under året ett bättre resultat än beräknat på 8,6 mkr. Resultatet för Individ och familjeomsorgen är precis som 2019 positivt och i samma storlek avseende placeringskostnader för barn och unga samt något minskade kostnader för vuxenplaceringar. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger i nivå med budget då det förändrade arbetssättet gett resultat fortare än förväntat och därmed inte gett det underskott som tidigare under året prognostiserats. Pandemins negativa påverkan på arbetsmarknaden har inte medfört ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Ett aktivt arbete med återsökningar av olika former av ersättningar och bidrag har stärkt det positiva resultatet. Nämnden har gjort extra satsningar inom kultur- och fritidsområdet vilket kommit invånarna till del genom främst föreningar, fritidsgårdsverksamhet, bibliotek samt kulturskola.

Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott på 0,1 mkr. Verksamheten finansieras dels av externa intäkter i form av avgifter för bygglov och tillsynskontroll 7,9 mkr, dels av budgetram, skattefinansiering, med 3,9 mkr. Under 2020 har ärendemängden gällande av om – och tillbyggnad på småhus ökat. Under hösten har bygglovsverksamheten haft mycket stor personalbrist vilket påverkat handläggningstider. Verksamheten har fungerat väl inom miljö-, hälso - och livsmedelsskydd och de politiskt uppsatta målen i tillsyn – och kontrollplan är i stort uppnådda.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat för 2020 på 6,4 mkr vilket innebär en positiv resultatavvikelse på 0,8 %. Under året har verksamheterna präglats av effekterna kopplat till covid-19, bland annat i form av sjukfrånvaro och krav på en hög organisatorisk flexibilitet. Verksamhetsresultaten är fortsatt goda och arbetet mot god måluppfyllelse för alla elever fortsätter.

Omsorgsnämnden gör för 2020 ett positivt resultat på 1,5 mkr. I resultatet ingår statsbidrag kopplat till pandemin för att täcka de merkostnader nämnden haft i form av skyddsutrustning och ökad sjukskrivning. Det är viktigt att beakta att pandemin påverkat nämndens verksamhet på ett omfattande sätt. Ett tydligt arbete med både individuella handlingsplaner för enheter med negativt resultat och en övergripande handlingsplan för nämnden har bidragit till en budget i balans. Nämnden har under pandemin i möjligaste mån försökt bibehålla verksamheten på normal nivå, men på andra sätt, bl a har personal från daglig verksamhet haft närvaro på gruppboendena. Inom äldreomsorgen har besöksskärmar införskaffats och digitala lösningar använts för att skapa kontakt mellan boende och anhöriga. Målstyrningens indikatorer visar på en fortsatt utmaning, med förflyttningar både positivt och negativt.

Tabellen visar alla nämnders resultat för 2020 i miljoner kronor jämfört med föregående år.


Bokslut 2020

Bokslut 2019

Kommunstyrelsens verksamhet

10,9

7,5

Kommunstyrelsens centrala anslag

21,8

5,3

Övriga nämnder

0,6

0,3

Arbetsliv- och fritidsnämnden

8,6

2,5

Bygg- och miljönämnden

0,1

0,4

Utbildningsnämnden

6,4

2,1

Omsorgsnämnden

1,5

-15,8

Skatteintäkter och bidrag

-10,7

5,3

Finansförvaltningen

3,4

-8,6

Sa budgetavvikelse

42,6

-1,0

Budgeterat resultat

32,3

21,3

Årets verksamhetsresultat exklusive jämförelsestörande poster

74,9

20,3

Kostnad för pensionsinlösen

-160,2

-289,7

Marknadsvärdering finansiella anläggningstillgångar

-74,5

55,6

Reavinst avyttring finansiella anläggningstillgångar

89,8

18,7

Ersättningar kostnader och sjuklöner covid-19

19,7

-

Övriga jämförelsestörande poster

0,8

7,6

Årets resultat

-68,2

 -187,5 


Investeringar i annan form

Kävlinge kommun har sedan 2019 organiserat sitt fastighetsägande av samhällsnyttiga lokaler i bolagsform vilket gör att stora investeringar i nya lokalerprojekt inte genomförs direkt i kommunen. Här redovisas enbart kommunens direkta investeringar.

Investeringarna för 2020 uppgår till 121 (67) miljoner kronor. Investeringarna består främst av infrastruktur investeringar, små som stora.

 • Infrastruktur inom Stationsstaden, 7,1 mkr
 • Infrastruktur runt ny järnvägsstation i Furulund, 34,5 mkr
 • Inredning Lackalänga nya förskola 2,8 mkr
 • Tennisplaner Ljungvalla idrottsplats 1,3 mkr
 • Barsebäcks strandbad och camping 3,7 mkr

 • Gata/Park totalt ca 15 mkr:
  - Omläggning av asfalt på kommunala vägar för att bibehålla en god vägstandard. Största omläggningar 2020 var del av cykelbanor i Löddeköpinge, Löddevägen i Barsebäck, Storgatan i Kävlinge, samt Vikengatan i Furulund.
  - Storgatan norr om Högsvägen är ombyggd, vägen har smalats av och blivit mer anpassad till övriga vägnät i Kävlinge tätort.
  - Mårtensgatan har fått ny gatubelysning.
  - Gång- och cykelbron över väg 104 har renoverats.
  - Reinvesteringar av våra flitigt besökta lekplatser samt utbytte av bänkar längs promenad stråk i kommunen.
  - Trastvägens lekplats och grönområde har fått ny belysning, samt ny asfalterad gång- och cykelväg samt nya trappor.

 • Underhållsinsatser av VA-ledningar
  - Omläggning va-ledningsnät på Bantorget 0,5 mkr, Järnvägsgatan 0,8 mkr, Parkgatan 0,7 mkr
  - Relining vid Bauhaus 1,0 mkr, på Vikengatan 1,0 mkr, Barsebäckssvägen 1,3 mkr och Högs Byväg 1,3 mkr.
  - Nya undercentraler, styrenheter och inkommande pumpar på reningsverket, tre pumpstationer renoverade för förbättrad driftsäkerhet och energi-besparing 2,5 mkr
  - Nya innermembran gasklocka 0,5 mkr

Staplarna i diagrammet visar Kävlinge kommuns investeringsnivåer i mkr för perioden 2011-2020.

Staplarna i diagrammet visar Kävlinge kommuns investeringsnivåer i mkr för perioden 2011-2020.


Likviditet

De likvida medlen i kommunen uppgick vid årsskiftet till 111,9 mkr. Det innebär att de likvida medlen har minskat med 40,9 mkr. Likviditeten har minskat till följd av investeringar och försäkringspremie för inlösen av ansvarsförbindelsen. Kassalikviditeten uppgick vid årsskiftet till 93 procent.

Finansiella indikatorer

Kävlinge kommun har fyra finansiella Indikatorer som är styrande mot långsiktig ekonomisk balans varav samtliga uppfylls under 2020.

Finansiella mål


Acceptabelt värde

Rullande period

 

Bokslut 2020

 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, procent

99 %

98 % (rullande 4-år)

96 %

Investeringsvolym maximalt 10 procent av skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod

10 %

9 % (rullande 10-år)

7 %

Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå

≥0

-

49,9 mkr

Skattesats, kr

18,51

 18,51

18,51Uppdaterad 2021-02-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga