Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Preliminärt bokslut i siffror

(siffror inom parantes avser bokslut 2018)

Kävlinge kommuns årsredovisning behandlas i kommunfullmäktige den 30 mars. Bokslutet är sammanställt av ekonomiavdelningen och revision är genomförd.

Resultat

Det bokförda resultatet för 2019 belastas av kostnader för inlösen av pensioner på 289,7 mkr samt orealiserade marknadsvärdering av finansiella tillgångar på 55,4 mkr vilket ger ett negativt resultat på 187,5 mkr. Det underliggande resultatet på 28,1 mkr ger en positiv budgetavvikelse på 6,8 mkr.

2018 års ekonomiska resultat på 85,6 mkr låg på en betydligt högre nivå än de tidigare åren vilket förklararades en finansiell intäkt på 74,5 mkr uppkommen vid omplaceringar av innehav i pensionsportföljen. Resultatet för 2018 rensat för intäkten av engångskaraktär landade på 11,1 mkr.

Att resultatet blir svårtolkat beror på ny redovisningslagstiftning som bland annat innebär att orealiserade marknadsvärde på finansiella tillgångar ska redovisas som intäkter.

Diagram resultat i mkr.

Diagram över Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren. För 2018 och 2019 visas även jämförbara resultat.


Resultatavvikelse jämfört med budget

Kävlinge kommuns resultat avviker positivt mot budget under de senaste 10 åren rensat för kostnaden för pensionsinlösen 2019. De stora positiva avvikelserna mot budget i början av perioden förklaras av sena tillkommande statsbidrag och återbetalda AFA-premier. Under 2017 – 2019 har nämndernas resultat närmat sig budgeterad nivå vilket ger lägre resultat totalt sett.

Graf årets resultat och budgeterat resultat.


Nämndernas resultat totalt i balans


Bokslut 2019Bokslut 2018
Kommunstyrelsens verksamhet
7,5
Kommunstyrelsens centrala anslag5,3
Övriga nämnder0,3
Arbetsliv- och fritidsnämnden2,5
Bygg- och miljönämnd0,4
Utbildningsnämnden2,1
Omsorgsnämnden-15,8
Summa budgetavvikelse nämnder2,3 8,2
Finansförvaltningen4,5-5,5
Sa budgetavvikelse6,82,7
Budgeterat resultat21,38,4
Årets verksamhetsresultat28,111,1
Kostnad för pensionsinlösen-289,7-
Marknadsvärdering finansiella anläggningstillgångar55,4-
Reavinst avyttring finansiella anläggningstillgångar18,774,5
Årets Resultat-187,585,6

Tabellen ovan visar alla nämnder resultat i miljoner kronor, inga jämförelser görs med 2018 då nämnderna omorganiserats inför 2019.


Utfallet för kommunstyrelsen som helhet för 2019 är 12,7 mkr. Överskottet härrör sig både från sektor Styrning och stöd på 7,5 mkr, och kommunstyrelsens centrala anslag på 5,3 mkr, sektor Samhällsbyggnad redovisar inget överskott. Kommunstyrelsens utfall som helhet är högre än det prognostiserade helårsresultatet, vilket bland annat beror på att projektmedel och övriga anslag inte nyttjats under året.

Arbetsliv- och fritidsnämnden gör ett bättre resultat än beräknat under året på 2,5 mkr. Resultatet förklaras av lägre kostnader inom vissa delar av Individ- och familjeomsorgen (IFO).

Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger fortfarande några miljoner över budgeterade medel medan kostnaden för externt gymnasium är några miljoner lägre än budgeterat. Biblioteket har under året utökat sin programverksamhet och mött många kommuninvånare i olika åldrar i allt ifrån föreläsningar, författarbesök till spökrundor.

Fritidsgårdarna har haft ett innehållsrikt och populärt sommarlovsprogram där ungdomarna själva har varit med och utformat utbudet. Kommunen har fortsatt låg arbetslöshet och under året har e-tjänster utvecklats för förbättrad service till kommuninvånaren.

Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott med 0,4 mkr. Verksamheten finansieras främst av externa intäkter i form av avgifter för bygglov och tillsynskontroll med 8,6 mkr, och av skattefinansiering, med 3,9 mkr. Hög exploatering inom kommunen har medfört att bygglovsintäkterna varit höga de tre senaste åren och det är också bygglovsintäkterna som förklarar överskottet. Förvaltningen bedömer att kvalitén och måluppfyllelsen är på rätt väg inom nämndens ansvarsområde.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på 2,1 mkr vilket innebär en positiv resultatavvikelse på 0,3 %. Bidragande till det positiva resultatet för samtliga verksamheter är ett ökat semesteruttag under året på grund av nya förutsättningar och möjligheter för semesteranställda. Verksamhetsresultaten är fortsatt goda och arbetet mot god måluppfyllelse för alla elever fortsätter.

Omsorgsnämnden visar ett negativt resultat på 15,8 mkr, vilket motsvarar 4,1% av budgeterad ram. Den enskilt största orsaken till underskottet hänförs till personalkostnader under sommarmånaderna, där vikarietillsättning, ökad grundbemanning samt uttaget av övertid varit allt för högt. Handlingsplan för att nå budget 2020 är upprättad. Målstyrningens indikatorer och visionsvärde visar på en oförändrad trend sammantaget för hela sektor Omsorg för året. Det finns dock variationer inom omsorgens verksamheter i båda riktningarna.

Investeringar i annan form

Kävlinge kommun har sedan 2019 organiserat sitt fastighetsägande av samhällsnyttiga lokaler i bolagsform vilket gör att investeringsnivån i kommunen sjunker men ökar i ”kommunkoncernen”. Här redovisas enbart kommunens direkta investeringar.

Investeringarna för 2019 uppgår till 67 mkr (123). Investeringarna består främst av infrastrukturinvesteringar, små som stora.

 • Infrastruktur inom Stationsstaden, 8,4 mkr
 • Infrastruktur runt ny järnvägsstation i Furulund, 4,2 mkr
 • Inredning Tolvåkers nya förskola, 2,8 mkr
 • Konstgräs Högalids idrottsplats, 3,9 mkr
 • Gata/Park:
  - Omläggning av ca 30 000 m2 asfalt på kommunala vägar för att bibehålla en god vägstandard, ca 5,5 mkr
  - Trafiksäkerhetsåtgärder bl.a. gupp på Vikhögsvägen, Minnesdalsvägen och Högalidsvägen, ca 1 mkr
  - Tillgänglighetsanpassning för busshållplats vid Annelundsskolan, ca 1 mkr
  - Renoverat sju befintliga lekplatser, ca 1,5 mkr
  - Byggt ny lekplats, grillplats m.m. i Högalidsskogen, ca 2,5 mkr
  - Anlagt bänkar och grillplatser längs skogsstigar i Dösjebro
 • Underhållsinsatser av VA-ledningar
  - Nybyggnad/Omläggning VA-nät, Salviagatan 1,8 mkr, Lotusgatan 1,5 mkr, Bantorget 1 mkr, Vikengatan 2 mkr
  - Installerat fiber, nya undercentraler och styrenheter i reningsverk och pumpstationer för förbättrad driftsäkerhet och energibesparing, 1,5 mkr
Stapeldiagram investeringsnivåer i mkr

Staplarna i diagrammet visar Kävlinge kommuns investeringsnivåer i mkr för perioden 2010-2019.


Likviditet

De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 152,8 mkr (165,6). Det innebär att de likvida medlen har minskat med 12,8 mkr. Låneskulden på 50 mkr har lösts in under året. Avyttringen av fastigheter till det kommunala bolaget samt försäljning av finansiella tillgångar för att göra en inlösen av pensionsåtagande har påverkat likviditeten under året. Även utbetalningar avseende medfinansiering av Lommabanan har påverkat likviditeten.


Större likviditetspåverkande poster 2019, mkr


Försäljning av fastigheter till KKL Fastigheter AB

+ 384

Avyttring finansiella tillgångar

+ 100

Inlösen pensionsåtagande

- 233

Amortering av lån

- 50

Utbetalning medfinansiering Lommabanan

- 35

Investeringar i anläggningstillgångar

- 67

Utlåning till KKL Fastigheter AB

- 80


Finansiella indikatorer

Kävlinge kommun har fyra finansiella Indikatorer varav tre uppfylls under 2019. Indikatorn Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå uppfylls inte till följd av för lågt verksamhetsresultat.


Finansiella mål

Acceptabelt värde

Rullande period

Bokslut 2019

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, procent

98 %

99 % (rullande 4-år)

99 %

Investeringsvolym maximalt 10 procent av skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod

10 %

8 % (rullande 10-år)

4 %

Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå

≥0


2,2 mkr

Skattesats, kr

18,51

18,51

 18,51


Nyckeltal, 5 år i sammandrag2019

2018

2017

2016

2015

Resultat i mkr*

-187,5*

85,6

15,9

39,7

48,0

Soliditet, %

68

70

72

73

77

Likviditet, mkr

153

166

211

204

109

Antal invånare**

31 700

31 491

30 959

30 532

30 104

Skattesats

18,51

18,51

18,51

18,51

18,51

*Ny redovisningslag fr o m 2019 gör resultatet svårt att jämföra med tidigare år.
**Befolkningssiffran för 2019 är tagen från kommuninvånarregistret då SCB siffran ej är publicerad ännu.Uppdaterad 2020-02-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER