Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Senaste ekonomirapporten

Budget 2020

Kävlinge kommuns budget för 2020 beslutades i kommunfullmäktige den 10 juni 2019.

Budget 2020 i sin helhetPDF.

Tydliga mål och sunda finanser

Visionen är att Kävlinge kommun ska bli Skånes bästa boendekommun. Kommunen ska växa till 35000 invånare år 2025.

Med en tvärpolitisk vision för framtiden ska det fortsatt vara en välmående kommun med möjlighet att ligga steget före. Visionen bygger på en stark gemenskap, entreprenörsanda och kommuninvånarnas delaktighet i de beslut som fattas.

Sju kommunövergripande mål

För mandatperioden 2019-2022 gäller sju kommunövergripande mål och inför budget 2020 är målen oförändrade.

Vart och ett av målen adresseras till berörda nämnder och bolag och är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. Alla nämnder och bolag som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika enskilda eller gemensamma insatser för att nå målen.

Kommunövergripande mål

 Planeringsförutsättningar

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Befolkning 1 nov året före

32 340

33 220

33 960

Po– pålägg, %

40,15

40,15

40,15

Internränta, %

1,78

1,68

1,68

Lönekompensation, %

3,2

3,3

3,4

Priskomp övrigt, %

1,5

2,0

2,0

Priskomp personalkostnadsandel köpt verksamhet, %

3,2

3,3

3,4

Priskomp måltidsservice, %

2,15

2,15

2,15

Priskomp hyror, %

1,6

1,6

1,6

Priskomp it, %

2,0

2,0

2,0

Priskomp entreprenad park, %

1,0

1,0

1,0

Uppräkning gymnasieverksamhet, %

2,0

2,0

2,0

Budgeterade resultat

De budgeterade resultaten för 2020 och 2021 ligger inom ramen för uppsatta ekonomiska mål, däremot för 2022 uppnås inte balans i nuläget. Anledningen är att flera projekt blir klara och lokalhyrorna ökar. I budgetarbetet för 2021 och 2022 måste detta beaktas.

Årets resultat, mkr

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

21,3

16,6

32,3

22,1

– 7,7

Investeringar

Nettoinvesteringar uppgår budgetåret 2020 till 143,3 mkr. I samband med uppföljningsrapporten per 31 mars 2019 prognostiseras nettoinvesteringsvolymen till 146,8 mkr. Under perioden 2020-2022 budgeteras investeringarna till 416,9 mkr.

Under perioden så investeras ca 150 mkr i ej skattefinansierade projekt såsom infrastruktur och VA-verksamhet.

Investeringar, mkr

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

175,9

146,8

143,3

134,7

138,9

Finansiella indikatorer

Kävlinge kommun har tre finansiella indikatorer. Alla indikatorer bedöms uppfyllas 2020.

Finansiella mål

 

Acceptabelt

värde

Rullande period

Budget 2020

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, procent

99 %

99 % (rullande 4-år)

99 %

Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå

≥0

-

0 mkr

Skattesats, kr

18,51

18,51

18,51


Uppdaterad 2019-06-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER