Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bokslut i siffror

Kävlinge kommuns årsredovisning behandlas i kommunfullmäktige den 9 april. Bokslutet är sammanställt av ekonomiavdelningen och revision är genomförd.

Resultat

2017 års ekonomiska resultat ligger på en lägre nivå än de senaste åren 15,9 (39,7) mkr vilket är 2,9 mkr bättre än budget. I årets resultat ingår jämförelsestörande poster, de största är realisations- och exploateringsvinster på 17,9 mkr och kostnad för medfinansiering av Lommabanan/Malmöpendeln på 17,7 mkr.

* Siffror inom parentes avser bokslut 2016

Diagram över Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren.

Nämndernas resultat

Bildningsnämnden lämnar ett resultat i balans totalt sett, kostnaden för externt köpt gymnasieverksamhet överstiger budget medan skola, förskola samt fritid och kultur visar överskott.

Socialnämnden visar ett negativt resultat på 23,6 mkr. Underskottet förklaras av kraftigt ökade kostnader inom IFO verksamheten, både vad gäller ekonomiskt bistånd, vård och placeringar under andra halvåret med tyngdpunkt på sista tertialet. Verksamheten för hemvård visar ett överskott, däremot LSS och socialpsykiatrin lämnar ett underskott.
Mottagandet av ensamkommande belastar resultatet med ett underskott på 8,2 mkr.

Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt övriga nämnder visar balanserade resultat.

Fortsatt höga investeringsnivåer

Investeringarna för 2017 uppgår till 123,1 (135,8) miljoner kronor. De enskilt största investeringarna var:

  • Anläggning av konstgräsplan på Vikenområdet i Furulund samt omläggning på Tolvåkers IP i Löddeköpinge
  • Ombyggnad av omklädningsrum på Dösjebro IP
  • Färdigställande av Nyvångsskolan i Löddeköpinge
  • Förnyelse av gator och torg samt asfalteringar runt om i kommunen
  • Ombyggnadsarbete på Dösjebro skola
  • Omdaning av Unionstorget i Kävlinge
  • Ombyggnad av Storgatan i Kävlinge
  • Diverse energioptimeringsprojekt
  • Åtgärder mot erosion längs kusten
  • Skyltprogram, bland annat på cykelvägar i hela kommunen

Staplarna i diagrammet visar Kävlinge kommuns investeringsnivåer i mkr för perioden 2011-2017. För 2018-2020 visar diagrammet budgeterade investeringsnivåer. Linjen visar (i mkr) hur stor del Kävlinge kommun självfinansierat respektive år.

Likviditet

De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 211,4 mkr (204,0). Det innebär att de likvida medlen har ökat med 7,4 mkr.

Diagrammet visar Kävlinge kommun likviditet i mkr per den 31 dec respektive år.

Finansiellt mål

Kävlinge kommun har fyra finansiella Indikatorer varav tre uppfylls under 2017. Indikatorn Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå uppfylls inte till följd av underskott i nämndernas sammantagna underskott.


Uppdaterad 2018-08-29

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER