Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Detta behandlades på tekniska nämnden den 25 september 2018

Här är några av de ärenden som beslutades på tekniska nämndens sammanträde:

Trafiksäkerhetsprogram

Tekniska nämnden beslutade att sända förslaget till trafiksäkerhetsprogram på remiss till Trafikverket, närliggande kommuner, sjukvården, polisen, räddningstjänsten, NTF samt kommunens nämnder, råd och politiska partier.

Trafiksäkerhetsprogramet ger förslag till hur arbetet med trafiksäkerhetsfrågorna ska stärkas. Som ett underlag till trafiksäkerhetsprogrammet gjordes en trafiksäkerhetsrevision under 2017.

Barn, äldre och funktionshindrade bör prioriteras i arbetet. I programmet pekas ut vem som ansvarar för de olika förbättringsområdena. I fler fall är förbättringarna beroende verksamheternas budget.

Ett strukturerat trafiksäkerhetsarbete kräver också uppföljning och utvärdering. Omkring 125 personer skadas årligen i trafiken i Kävlinge kommun. Under perioden 2013-2017 avled 6 personer och 27 personer skadats allvarligt. En tredjedel av dödsfallen och ca 63 % av de allvarliga skadorna har inträffat i samband med olyckor på det kommunala vägnätet. Hälften av personskadorna utgörs av fotgängares och cyklisters singelolyckor. Enligt nollvisionen ska ingen dödas eller skadas i trafiken. Varje olycka är en för mycket. Kommunen har en ambition om att bli Skånes bästa boendekommun. Trygghet och säkerhet är viktiga faktorer för att nå målen.

LTF cykelöverfart Ådalsvägen

På Ådalsvägen byggs en upphöjning för att göra gång- och cykelövergången säkrare. Tekniska nämnden beslutade att övergången ska vara en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter har fordonsförare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

 

LTF färdriktning Unionsgatan

Den södra delen av Unionsgatan (mellan Kvarngatan och Nygatan) i Kävlinge har varit avstängd en längre tid på grund av husbyggnation på en grannfastighet.

Det är snart dags att öppna gatan igen och då enkelriktas den så att fordon endast får köra i sydlig färdriktning mot Kvarngatan. Syftet är att skapa plats för parkering längs med gatan.


LTF parkering Västra Långgatan

Önskemål har kommit in om att öka tillgängligheten för kortvarig parkering i korsningen Föreningsgatan/Västra Långgatan. Tekniska nämnden beslutade att 2 platser på Västra Långgatan i höjd med Västra Långgatan 3 D ska tidsregleras till 30 minuter klockan 16-20 alla dagar.


Nämndplan för år 2019

Tekniska nämndens budgetram för 2019 är 39 636 000 kr. Ramen har tillförts kompensation för prisökningar (288 000 kr) och ökade kapitalkostnader (430 000 kr) samt ökad skötsel av gata och park i samband med befolkningstillväxt (201 000 kr). Löneökningar som görs inom gata/park och administration kommer kompenseras. Tekniska nämndens investeringsram uppgår till 165 350 000 kr.

Kommunfullmäktige har tagit fram nya mål för den kommande mandatperioden vilka är sju till antalet varav fyra är neddelade till tekniska nämnden. Indikatorer är kopplade till målen med syftet att kunna mäta måluppfyllelsen.

I nämndplanen ingår även två intern kontrolluppdrag, servicelöften och nämndlöften samt till nämnden fyra tilldelade direktiv och uppdrag.


Protokoll publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Uppdaterad 2018-09-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga