Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Detta behandlades på tekniska nämnden den 6 mars

Här är några av de ärenden som beslutades på tekniska nämndens sammanträde:

E-förslag om cykelväg utmed Lundåkravägen i Hofterup

Ett e-förslag med önskemål om att den planerade gång- och cykelvägen längs Lundåkravägen i Hofterup ska genomföras behandlades. Det är troligt att fler skulle välja att gå och cykla till Henkelstorps förskola om cykelvägen byggs ut.

Tekniska nämnden är positiv till en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Lundåkravägen i Hofterup. Utbyggnaden ingår i kommunens cykelvägsplan i priogrupp 1. När ombyggnaden kan ske är i dagsläget inte beslutat. Hur mycket pengar som avsätts till cykelvägsutbyggnaderna avgörs varje års budgetprocess.


Ansökan om förändrat väghållaransvar för Lagervägen (väg 1144) i Löddeköpinge

För närvarande pågår flera utbyggnadsplaner i området runt Lagervägen (väg 1144) och norra delen av Löddeköpinge. Kävlinge kommun anser att exploateringarna kan komma att kräva reviderade trafiklösningar, på grund av förändrade trafikflöden och eventuellt någon ny anslutning mot Lagervägen. Kommunen gör bedömningen att planeringsprocesserna för dylika förändringar med fördel genomförs med kommunala planeringsverktyg, dvs detaljplan. Härigenom bedömer kommunen kunna vinna tid och enkelhet i processen.

Kostnaderna för ett övertagande har beräknats till cirka 77 000 kr per år i årlig driftskostnad och till cirka 175 000 kr per år i underhålls- och investeringskostnad.

Tekniska nämnden beslutade att ansöka till Trafikverket om övertagande av Lagervägen (väg 1144) mellan Transportvägen och Landskronavägen.

 

Yttrande över detaljplan för Stora Harrie 29:63 m fl

Tekniska nämnden beslutade att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Stora Harrie 29:63 m fl. Nämnden påpekade bland annat att det är viktig att skapa tillgängliga, trygga och säkra cykelvägar till skolan samt att det finns ett behov av angörings- och korttidsplatser till skolan. Fortsatt utredning av dagvattensituationen behöver göras.

E-förslag om tömning av matavfall varje vecka under juni-augusti

Kävlinge kommun har fått in ett e-förslag med cirka 230 namnunderskrifter med önskemål om veckovis tömning av matavfallskärl under perioden juni-augusti då matavfallskärlet kan upplevas ofräscht.

Idag utförs tömning av restavfall och matavfall var 14:e dag men redan idag finns möjligheten för respektive hushåll att beställa extra tömningar om så önskas. En ändring av nuvarande hämtningsintervall skulle innebära en högre renhållningskostnad för alla abonnenter. Erfarenhet visar även att en veckovis tömning inte löser hela problematiken med ofräscha matavfallskärl, det påverkas av många andra faktorer som avfallstyp, temperatur med mera. På Sysavs hemsida finns tips och råd man kan följa och för att minska olägenheten med enkla medel. Tekniska nämnden avser därför inte att förändra hämtningsintervallet och e-förslaget avvisas.


Protokoll publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Uppdaterad 2018-03-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER