Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fler goda resultat inom skolan

Annelundsskolan i Kävlinge har ännu en gång fått goda resultat i en nyligen genomförd extern kvalitetsundersökning. Syftet med undersökningen är att bidra till utvecklingen av skolans kvalitetsarbete för att eleverna ska nå goda kunskaper och en hög måluppfyllelse.

Qualisarbete sedan 2009 på Annelundsskolan

Arbetet med den externa undersökningen, Qualis, skapar förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete för att nå förbättrade resultat och hållbar kvalitet. Genom egen analys når medarbetare och ledning samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden.

På Annelundsskolan startade detta qualisarbete 2009 och en första granskning gjordes i januari 2011. Skolan fick då 114 poäng. 2011 var kravet för att bli certifierad minst 60 poäng och minst steg 3 inom alla kvalitetsområden. Vid denna andra granskning, som precis har genomförts, når skolan 117 poäng. I denna granskning ingick också skolans fritidshem. För att fortsatt vara certifierad krävs minst 67 poäng och minst steg 3 inom alla kvalitetsområden, vilket skolan har klarat med mycket god marginal.

Vid granskningen 2011 lyftes tre förbättringsområden fram, elevernas kunskapsresultat, elevernas delaktighet och arbetet med skolans resurser. Dessa tre områden har utvecklats och når nu minst lika eller högre nivåer.

– Jag är oerhört stolt över vår verksamhet och det arbete vi gör. Att ständigt utveckla skolan, så att vårt arbete bygger på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, är väldigt viktigt för mig och något vi arbetar hårt med. Att få detta bekräftat genom denna granskning, känns naturligtvis väldigt roligt, berättar Charlotta Lilius, rektor på Annelundsskolan.

Annelundsskolan når de allra högsta stegen inom alla områden utom inom fritidshemmets verksamhet. Inom detta område pågår ett utvecklingsarbete med att ta fram mål och handlingsplaner för fritidshemmet under ledning av en av skolans förstelärare.

Strukturerat och långsiktigt kvalitetsarbete inom grund- och förskola

Arbetet som gjorts inom grund- och förskola i Kävlinge kommun har varit fokuserat och strukturerat, med långsiktighet som ledord. Verksamheterna har under senare år utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet, från huvudman till skola.

Det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs förändrar och utvecklar arbetssätt och metoder i syfte att höja kvaliteten på undervisningen. Förbättringsområden identifieras, åtgärder sätts in och följs upp som en del i ett strukturerat och långsiktigt kvalitetsarbete. Bedömningen är att det har haft hög effekt. Parallellt med detta har kommunens grund- och förskolor målinriktade förskolechefer och rektorer, som har god insyn i sitt uppdrag, och som driver skolornas arbete framåt.

Extern granskning ger en fördjupad analys av kvalitet

Qualis externa granskning är en pedagogisk granskning. Till grund för granskningen ligger besök på plats, enkäter, intervjuer, kvantitativa tal och ledningens skriftliga redovisning. Under tiden mellan granskningar och självvärderingar tar enheten fram en handlingsplan och genomför sitt förbättringsarbete på egen hand. Alla de förskolor och skolor som granskats skapar – med få undantag – påtagliga kvalitetsförbättringar.

Qualis bygger på nyckeltal, enkäter, självärderingar samt vid externa granskningar observationer och intervjuer. Endast om alla dessa metoder används blir bilden av en verksamhets kvalitet nyanserad och fördjupad.

Uppdaterad 2019-02-14

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga