Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Klargörande kring upphandling av färdtjänst och skolskjuts

Nedan finns svar och förtydliganden kring frågeställningar som uppkommit kring upphandling och avtal för färdtjänst, skolskjuts och mattransporter i Kävlinge kommun.

Upphandling och leverantör

Hur har upphandlingen genomförts?
Upphandlingen togs fram av konsult och en referensgrupp från respektive verksamhetsområde i kommunen. Underlaget byggde på det gamla avtalets kravställningar men har förtydligats och anpassats till nya regler och riktlinjer inom respektive område.

Vad blev resultatet av upphandlingen?
Kävlinge Taxis anbudspris var över 55% högre än den summa bolaget fakturerade kommunen vid då gällande avtal för färdtjänst, skolskjuts och mattransporter. Det lägsta anbudspriset låg i nivå med dåvarande utfall för de olika reseområdena.

Taxi Trelleborg: 9 595 000 kr
Kävlinge Taxi: 16 251 375 kr

Tilldelningen föll ut på Taxi Trelleborg men beslutet överprövades av Taxi Kävlinge i Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog Taxi Kävlinges överprövning om ingripande av Lagen om Offentlig upphandling. Kommunen hade gjort rätt förfarande. Varken Kammarrätten eller Högsta Förvaltningsdomstolen tog upp frågan till prövningstillstånd utan avgjorde att Förvaltningsrättens beslut låg fast.

Vad blev resultatet av Konkurrensverkets utredning?
Taxi Kävlinge anmälde, via sin advokat, kommunen till Konkurrensverket om att det fanns brister i vinnande leverantörs utförande av tjänsterna och kommunens uppföljning av avtalet. Konkurrensverket gjorde en utredning och bedömde att det inte fanns någon grund att fortsätta granskningen, varför de avskrev ärendet.

Kommunen har parallellt med Konkurrensverkets utredning förbättrat kontrollen av debiteringsprocessen och säkerställt att fordonskraven i avtalet följs.

Vad innebär Trelleborg Taxi AB’s rekonstruktion?
I nuläget innebär rekonstruktionen ingen förändring för färdtjänst- och skolskjutsberättigade. Taxi Trelleborg kommer att fortsätta utföra taxitjänsterna under rekonstruktionen.

Taxi Trelleborg AB är vår avtalsleverantör. De har en underleverantör, Trelleborgs Taxi AB, som genomgår en så kallad företagsrekonstruktion. Det innebär i korthet att Ystad Tingsrätt har gett underleverantören tillstånd att genomgå en företagsrekonstruktion, vilket är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem men som på sikt har möjlighet att överleva. Tillstånden brukar i ett första skede gälla i tre månader, med möjlighet till förlängning.

Kommunen bevakar och följer upp ärendet samt har täta kontakter med avtalsleverantören.

Fakturor och ersättning

Hur granskas färdtjänstfakturorna?
Underlaget stäms av mot fakturan. Vi ser till att det inte finns dubbla registreringar på resor och gör stickprov för att kontrollera att angivna km mellan de hämtnings- och lämnings adresserna stämmer och att taxameterkostnaderna och egenavgifter stämmer.

Kommunen får fakturaunderlag där det finns information om resenären och resa, vilket kontrolleras.

Hur granskas skolskjutsfakturorna?
Underlaget stäms av mot fakturan. Vi ser till att det inte finns dubbla registreringar på resor och gör stickprov. Kommunen får fakturaunderlag där det finns information om resenären och resa, vilket kontrolleras. Kommunen har noterat att det förekommer skillnader i kilometerpris och kilometerantal från tur till tur, varför Kommunen har initierat en utredning och det pågår en dialog med nuvarande leverantör om hur vi kan förbättra underlaget. Dock visar fakturaunderlaget på att det totala antalet kilometrar i relation till debiteringen är enligt avtalade priser.

Det utgår inte, och är inte pålagt, någon extra grundavgift för skolskjutsarna.

Varför har det inte dragits någon moms på fakturan 3540 för maj månad på 533 788 SEK? Är det moms på färdtjänstresor och om det är så hur hanterar vi momsen?
Efter en granskning visar det sig att det är den enda fakturan som ställts utan moms och som blivit betald av kommunen. Fakturan har blivit krediterad och ny faktura med moms har skickats till kommunen.

Kommunen köper in en granskning varje år kring momsdragning av fakturor.

Debiteras specialfordons resenärer en extra avgift på 265 SEK ex moms?
I Reglementet för Färdtjänst framgår att avgifter för el-moped/permobil är något som tillståndshavaren själv står för.

För att reglera denna summa, och att säkerställa att leverantören inte tar ut för mycket, har kommunen kommit överens med leverantören om en tilläggskostnad på Specialfordon/eldrivna fordon/permobil där den enskilde betalar 250 SEK plus moms vilket landar på 265 SEK.

Kommunen har dock godkänt extraavgifter gällande föreskrivna specialhjälpmedel av elmopeder/permobiler för några enstaka färdtjänsttagare.

Fordon och förare

Finns alkolås och kortdragare installerade i fordonen?
I fordon som Taxi Trelleborg kör åt Kävlinge kommun är alkolås och kortdragare installerade, kommunen har erhållit dokumentation som styrker detta.

Uppfylls kraven på fordonen enligt avtalet?
Ja, idag körs fordonen med rätt miljöklass.

Kontrolleras förarna och underleverantörer enligt avtal?
Som ny underleverantör eller förare måste man uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret samt inneha ett taxitrafiktillstånd.

Kommunen gör även ett uttag från Creditsafe för att kontrollera nya underleverantörers ekonomiska och juridiska aspekter.

Har yrkesbrott styrkts för Trelleborg Transport AB?
Det finns en dom gällande en lastbil som varken har med taxitrafiken eller med kommunens uppdrag att göra. Kommunen anser att domen är reglerad genom en sanktionsavgift och påverkar därför inte nuvarande avtal mellan parterna. Brottet utgör inte heller grund för att häva och avbryta nuvarande avtal.

JoJo-kort/färdtjänstkort

Hur säkerställer ni att resor utförs med berättigad färdtjänstkund i bilen och att den faktiska reslängden överensstämmer med den fakturerade?
Kommunen får in ett underlag för färdtjänstresenärer och för så kallat arbetsresor. De underlagen stäms av mot fakturan. Det görs en kontroll så att ingen resa ligger dubbel samt stickkontroll på några resor så att kostnaden är förenlig med färdtjänsttaxan för den specifika resan.

Kommunen får anta att resorna faktiskt har skett. Kommunen har inte fått några indikationer på eller haft anledning att misstro några oegentligheter med fakturaunderlaget för färdtjänstresenärerna. Kostnaderna har inte heller på något sätt avvikit utan håller sig på en förväntad nivå.

Hur kommer ni att lösa fria resor i den allmänna kollektivtrafiken utan Jojo service resekort?
De färdtjänstresenärer som kan och önskar kommer få det nya serviceresekortet för att kunna åka med den allmänna kollektivtrafiken, Skånetrafiken.

Vad innebär de nya servicekorten?
De nya servicekorten kommer att vara personliga till skillnad från Jo-Jo korten. Det nya serviceresekortet har ingen magnetremsa, det har istället ett chip i kortet. I chipet kommer färdtjänsttagarens personuppgifter att lagras.

Enligt Skånetrafiken går det i nuläget inte att läsa av de nya chipen i taxibilarnas kortläsare, men man arbetar för detta.

Färdtjänsttagaren ska framöver visa upp sitt id kort för att legitimera sig vid sina beställda färdtjänstresor. Taxileverantören kopplar upp sig mot kommunens verksamhetssystem Procapita och kontrollerar att den som reser är färdtjänstberättigad.

Färdtjänstberättigade kan också vid behov av Kävlinge kommun erhålla ett servicekort för att kunna utnyttja den allmänna kollektivtrafiken. Servicekortet innebär en kostnad per månad och därför skickas det inte ut automatiskt till alla.

 

Uppdaterad 2019-12-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga