Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fortsatt goda resultat i Kävlinge kommuns verksamheter

Resultatet för verksamheterna 2019 blev 28,1 mkr (11,1) vilket är bättre än förra året. Flera viktiga investeringsprojekt har tagit fart under året; Stationsstaden i Kävlinge växer fram, barnen har flyttat in i Tolvåkers förskola och byggnationen av tågstationen i Furulund börjar bli klar. Befolkningen ökar dock inte i den takt som prognostiserats.

Alla nämnder lämnar ett positivt resultat förutom Omsorgsnämnden som har ett underskott på 15,8 mkr. Individ och familjeomsorgen har efter flera års utmaningar vänt trenden till ett överskott medan äldreomsorgen, som i många år haft ekonomisk balans, visar ett underskott. Detta beror främst på ökade personalkostnader under sommarmånaderna.

– Jag är nöjd med det underliggande ekonomiska resultatet på 28,1 mkr (11,1) vilket är betydligt bättre än senaste prognosen som var 16,8 mkr. Vi har dock stora utmaningar i Omsorgen och arbetet efter den handlingsplan som upprättades under året för att nå budget 2020 fortsätter, säger kommunstyrelsens ordförande Pia Almström.

Resultatet efter jämförelsestörande poster blev -187,5 mkr (85,6). Anledningen till att vi får ett negativt resultat på sista raden beror på en engångskostnad för inlösen av pensioner på 289,7 mkr. Denna vägs dock upp av en bokförd, men ej realiserad, marknadsvärdering av finansiella intäkter på 55,4 mkr.

– Att kunna använda avsatta medel för pensionsåtagande som annars skulle belastat budgetutrymmet i många år framöver är tillfredsställande då det ekonomiska utrymmet ser ut att krympa kommande år. Genom att sälja av finansiella tillgångar har drygt hälften av pensionsåtaganden nu lösts in i en försäkringslösning. Ett klokt politiskt beslut om avsättning för framtida pensionskostnader som fattades för över tjugo år sedan bär nu frukt, säger Pia Almström.

Utmaningar i framtiden

Vår demografi kommer att förändras med allt färre människor i arbetsför ålder som ska försörja fler unga och äldre innebär att vi måste bli ännu bättre på vår ekonomiska hushållning de kommande åren. Även kommunens investeringsbehov är stora både vad gäller lokaler och ny infrastruktur. Denna bild gäller dock för hela den offentliga sektorn och för att lösa framtidens utmaningar behöver vi hitta nya arbetssätt, tänka digitalt och samarbeta för att leverera välfärdstjänster av god kvalitet.

God måluppfyllelse

Årets resultatuppföljning av verksamheternas kvalitet visar på mycket goda resultat i jämförelse med riket och Skåne. De kommunövergripande målen är i sin helhet väl omhändertagna av verksamheterna men pågående insatser för att uppnå de politiska mycket högt satta ambitionerna för mandatperioden visar sig ännu inte i förbättrade resultat. Insatserna är av den karaktär att det kommer att ta längre tid innan vi ser effekterna av dem. Resultaten förväntas få en positiv resultatutveckling och därför bedöms sex av de sju målen vara på god väg att uppnås medan målet att erbjuda barn och elever en av Sveriges bästa utbildning redan bedöms att vara i hög grad uppfyllt.

Framtidens kommun tar form

Stationsstaden som varit på planeringsstadiet i ett antal år börjar nu ta form, liksom byggnationen i kv Kilen. Förändringen av Tolvåkerområdet i Löddeköpinge är påbörjat; den nya förskolan står klar och barnen har flyttat in. På tur står rivning och nybyggnation av både Tolvåkerskolan och Söderparkskolans äldre del. En permanent idrottshall finns också med i planeringen.

Ytterligare projekt som är på gång är Folkets Park i västra delen där en markanvisningstävling gått ut för att ta fram bästa förslag för utbyggnad med bostäder. Vid infarten till Kävlinge från Löddeköpinge är det dessutom klart för byggnation på Almelund.

Näringsliv

Kävlinge hamnar på plats 12 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, ännu en topplacering, vilket innebär att vi har ett väldigt gott företagsklimat i kommunen. Vår näringslivsdag, våra frukostträffar och de många företagsbesöken vittnar om den goda dialogen mellan företagare och kommun. Tillsammans kan vi spänna bågen på nytt och sikta uppåt för 2020.

En trygg kommun

Statistiken visar ett lågt antal brott i Kävlinge kommun, men vi jobbar ständigt med åtgärder för att göra kommunen tryggare. I detta arbete tar vi hjälp av andra myndigheter, men också gärna från allmänheten. Under året har vi tillsammans med polisen träffat våra kommuninvånare vilket gav många goda idéer och tips på åtgärder.

I vårt trygghetsarbete ingår också en god beredskap för större händelser. Planer har reviderats och både politiker och tjänstemän har genomgått övningar. Kommunerna har med start 2019 fått nytt ansvar för civilförsvarsverksamheten och planeringsarbetet är i full gång för en bra nystart av detta.

Mer om det preliminära bokslutet

Mer om aktuella byggprojekt

Uppdaterad 2020-02-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga