Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Goda resultat för pandemiåret 2020

Årets verksamhetsresultat blev 74,9 mkr (20,3) vilket är betydligt bättre än förra året. Samtliga nämnder visar positiva budgetavvikelser och centrala anslag har inte använts fullt ut under 2020. Flera viktiga investeringsprojekt har påbörjats; Tolvåkersskolan med aktivitetspark, Harjagersbadet och Medborgarhuset. Lackalänga förskola står klar och stationen i Furulund har invigts.

(siffror inom parantes avser bokslut 2019)

Alla nämnder lämnar ett positivt resultat. Omsorgsnämnden, som hade ett stort underskott förra året, lämnar ett positivt resultat på 1,5 mkr (-15,8). I resultatet ingår statsbidrag kopplat till pandemin för att täcka merkostnader i form av skyddsutrustning och ökad sjukskrivning. Ett tydligt arbete med handlingsplaner för enheter med negativt resultat och en övergripande handlingsplan för nämnden har bidragit till en budget i balans.

– Jag är nöjd med det underliggande ekonomiska resultatet på 74,9 mkr (20,3) vilket är betydligt bättre än budgeten som var 32,3 mkr. Vi har haft stora utmaningar i alla nämnder under året på grund av pandemin och det ekonomiska resultatet visar dels att vi inte kunnat genomföra allt som var planerat men också att vi har hanterat nämnderna på ett mycket bra sätt trots stora påfrestningar, säger kommunstyrelsens ordförande Pia Almström.

Resultatet efter jämförelsestörande poster blev -68,2 mkr (-187,5). Anledningen till det negativa resultatet på sista raden beror på inlösen av pensioner på -160,2 mkr och orealiserad marknadsvärdering av finansiella tillgångar på -74,5 mkr. Dessa kostnader vägs dock upp av en reavinst för avyttring av finansiella anläggningstillgångar på 89,8 mkr och av en ersättning för kostnader relaterat till Covid-19 med 19,7 mkr.

– Vi har några minusposter och några plusposter av engångskaraktär som gör att resultatet på sista raden blir negativt. Det handlar till stor del om att vi även i år använder avsatta medel för pensionsåtagande för att inte belasta budgetutrymmet. Det är viktigt att förstå att dessa engångsposter inte säger något om resultatet för nämnderna, säger ekonomichef Victoria Galbe.Bokslut 2020

Bokslut 2019

Kommunstyrelsens verksamhet

10,9

7,5

Kommunstyrelsens centrala anslag

21,8

5,3

Övriga nämnder

0,6

0,3

Arbetsliv- och fritidsnämnden

8,6

2,5

Bygg- och miljönämnden

0,1

0,4

Utbildningsnämnden

6,4

2,1

Omsorgsnämnden

1,5

-15,8

Skatteintäkter och bidrag

-10,7

5,3

Finansförvaltningen

3,4

-8,6

Sa budgetavvikelse

42,6

-1,0

Budgeterat resultat

32,3

21,3

Årets verksamhetsresultat exklusive jämförelsestörande poster

74,9

20,3

Kostnad för pensionsinlösen

-160,2

-289,7

Marknadsvärdering finansiella anläggningstillgångar

-74,5

55,6

Reavinst avyttring finansiella anläggningstillgångar

89,8

18,7

Ersättningar kostnader och sjuklöner covid-19

19,7

-

Övriga jämförelsestörande poster

0,8

7,6

Årets resultat

-68,2

 -187,5


God måluppfyllelse

Årets resultatuppföljning av verksamheternas kvalitet visar på varierande resultat vilket delvis är en konsekvens av den pågående pandemin. Vi har en tydlig positiv resultatutveckling vad gäller service, tillgänglighet och vi ser även ett ökat förtroende. De resultat som har påverkats negativt under året är de som rör event och företagsbesök eftersom vi inte har haft förutsättningar att lyckas hålla de nivåer som vanligtvis erbjuds.

Årets medborgarundersökning befäster att Kävlingeborna är nöjda med sin kommun. Tidigare bra resultat har i några fall förbättrats och resultaten är klart bättre än för genomsnittskommunen.

De kommunövergripande målen är i sin helhet väl omhändertagna av verksamheterna. Flera av resultaten kopplade till målen visar en positiv utveckling. Den samlade bedömningen är att förflyttningar gjorts mot en högre måluppfyllelse jämfört med föregående år. Sex av de sju målen bedöms vara på god väg att uppnås medan målet att erbjuda barn och elever en av Sveriges bästa utbildning bedöms att i hög grad vara uppfyllt.

– Med tanke på de påfrestningar och utmaningar som alla våra verksamheter har haft under året på grund av rådande pandemi är jag extra glad och stolt över de resultat vi har nått under året. Det är flera områden som utmärker sig - vår kundtjänst ger en service i toppklass, vi når toppnivå med våra skolresultat och vi utmärker oss inom flera miljöområden, säger kommundirektör Mikael Persson.

Framtidens kommun tar form

Under året har Kävlinge kommun fortsatt att utveckla infrastrukturen på flera platser. Våra första invånare i Stationsstaden har flyttat in sina nya bostäder och bygglov för flerbostadshus och för byggproduktion av Harjagersbadet och Medborgarhuset är på plats. Furulunds nya station med tillhörande stationsområde färdigställdes under året och i december genomfördes en digital invigning av stationen och Lommabanan. Två nya lekplatser invigdes på Barsebäck strand samt i Högalidskogen och dessutom har barnen flyttat in i Lackalängas nya förskola. Gång- och cykelvägen vid 108:an är upprustad för att skapa bättre förutsättningar att säkert och fossilfritt ta sig fram. Även säkerheten för gång- och cykeltrafik ökade när Storgatan i Kävlinge tätort breddades.

Flera nya projekt är på gång framöver. Tolvåkersområdet i Löddeköpinge kommer fortsätta att utvecklas med byggnation av ny skola, idrottshall och aktivitetspark. Det är snart dags för byggstart av en ny förskola på Skönadalsområdet i Hofterup och beslut är fattat om en ny skola i Kävlinge, placerad i Gryet.

Inom kort kommer en BID-process (Business Improvement District) startas upp. Syftet är att skapa en levande, attraktiv och aktiv stadskärna där människor trivs. Stärkt samverkan, fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö för både invånare och besökare – är några av effekterna av en genomförd BID.

En trygg kommun

Årets trygghetsmätning visar på ett gott resultat. Kävlinge kommun har under en följd av år haft en nedgång av antalet bostadsinbrott, vilket synts i de årliga trygghetsmätningarna där index över tid sjunkit. Årets nivå är den lägsta på elva år och beror bland annat på att många av våra kommuninvånare agerar förebyggande mot brott genom grannsamverkan och märk-DNA. Det finns ett fint samarbete mellan polisen och andra myndigheter, exempelvis Räddningstjänsten Syd, men även med privata företag och organisationer som Svenska kyrkan och Kävlinge Nattvandrare. Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt samarbete för att ytterligare öka trygghetskänslan i kommunen.

För mer information, kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Pia Almström
046-73 91 11

Ekonomichef Victoria Galbe
046-73 91 65

Mer om det preliminära bokslutet

Mer om aktuella byggprojekt

Uppdaterad 2021-02-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga