Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Positiv prognos för Kävlinge kommuns verksamheter – delårsrapport för första halvåret 2020

Kävlinge kommun redovisar för perioden 1 januari till 30 juni 2020 ett negativt resultat på – 10,9 mkr. Nämnderna lämnar totalt sett en positiv prognos och helårsprognosen för 2020 är fortsatt positiv.

I resultatet för första halvåret 2020 ingår realisationsvinster på 85,5 mkr som uppstod i samband med försäljning av värdepapper vid byte av värdepappersförvaltare i juni. För återförd värdereglering för tidigare marknadsvärdering av finansiella tillgångar på 117,2 mkr uppstår en redovisningsteknisk kostnad på -117,2 mkr. Rensat för dessa poster uppgår resultatet för vår ordinarie verksamhet per 30 juni till 20,8 mkr.

– Vi har bytt kapitalförvaltare efter en utvärdering av våra avtal som vi har gemensamt med sju andra kommuner och gjort en del förändringar för att uppnå en god avkastning på avsatt pensionskapital. Marknadsvärdering av finansiella tillgångar sker sedan 2019 vid varje bokslutstillfälle och värderingen som går upp och ner över tid påverkar inte våra ordinarie resultat. Man får anse dessa poster som jämförelsestörande, förklarar Victoria Galbe, ekonomichef på Kävlinge kommun.

Det prognostiserade resultatet för hela 2020 uppgår till 9,0 mkr. Exklusive realisationsvinst och återförd värdereglering uppgår det prognostiserade resultatet till 40,7 mkr.

Coronapandemin har inneburit en kraftig minskning av prognostiserade skatter och statsbidrag samt kostnader för verksamheten. Staten har under våren kompenserat minskningen med tillskott i form av generella statsbidrag.

Positiv prognos från nämnderna

Nämnderna totalt sett lämnar en positiv prognos på totalt 7,9 mkr. Kommunstyrelsens prognos visar på ett överskott. Utbildnings- samt arbetsliv- och fritidsnämnden prognostiserar överskott vid årets slut. Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett nollresultat. Omsorgsnämnden visar underskott på grund av högre personalkostnader än budgeterat i vissa verksamheter.

– Vi har ett pågående arbete som vi beräknar vara i fas med vid årsskiftet så att vi då ska kunna visa ett resultat i balans, säger Ann-Louise Christensen, chef för sektor Omsorg.

För mer information:

Victoria Galbe
Ekonomichef
046-73 91 65


Sammanfattning av den senaste ekonomiska rapporten


Uppdaterad 2020-08-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga