Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kommunens krisorganisation

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för säkerhetsarbetet i kommunen och arbetet bedrivs av säkerhetsenheten.

Kommuner har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå, vilket innebär att kommunen ska verka för att samverkan och samordning kommer till stånd med aktörer inom kommunen före, under och efter en kris. Det ligger på kommunens ansvar att också samordna information till allmänheten under sådana händelser. 

Vad är en kris

En kris i Kävlinge kommun definieras som en oväntad händelse som hotar Kävlinge kommuns grundläggande värderingar, dess verksamheter och dessas funktioner och som utsätter en eller flera verksamheter för sådana påfrestningar att dessa inte kan bedrivas med normala resurser och normal organisation.

Övergripande mål för krishantering

Kävlinge kommuns övergripande mål med krishantering är att:

  • minska konsekvenser av inträffad händelse för dem som vistas i kommunen
  • säkerställa driften av samhällsviktig verksamhet och att förhindra samt begränsa skador på människor, miljö och egendom inom det geografiska området
  • upprätthålla förtroendet för den kommunala verksamheten
  • vid behov kunna samordna resurser inom kommunen och med andra aktörer
  • snabb, tillförlitlig och tydlig information ska kunna ges till alla medborgare, de som vistas i eller är verksamma inom kommunen samt andra externt berörda aktörer
  • möjliggöra skyndsam återgång till normal verksamhet efter hantering av det akuta händelseförloppet

Central krisledningsplan

Det finns en central krisledningsplan för att säkerställa att Kävlinge kommun har en god krishanteringsförmåga i händelse av kris eller hot om kris och att man på bästa sätt ska kunna bibehålla funktionaliteten i kommunens samhällsviktiga verksamhet.

Krisledningsplanen är en strategi för Kävlinge kommuns övergripande krishantering och är styrande för hur kommunen på central nivå organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller hot om kris.

Krisledningsplanen förtydligar de ansvarsförhållanden som gäller vid en kris inom kommunen och beskriver hur förvaltningar/verksamheter kan få centralt stöd i händelse av kris eller hot om kris om de inte har förmåga att hantera händelsen inom ramen för den egna organisationen.


Uppdaterad 2020-02-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga