Offentliga upphandlingar

Kävlinge kommun gör inköp för cirka 5-700 000 miljoner kronor per år och det handlar om varor, tjänster och entreprenader. Varje inköp ska ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) som bygger på EU-direktiv.

Närbild på konferensbord och tre par händer som går igenom utskrivna avtal.

Bild från vmatic, pixabay.com

Inköp och upphandlingar är ett av de viktigaste verktygen för att minska kostnader och säkerställa god ekonomisk hushållning i kommunen. De upphandlingar och avrop som görs ska resultera i utveckling, högre kvalitet och minskade kostnader.

Aktuella avtal och pågående upphandlingar

Till aktuella/pågående upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor kan Kontakt Kävlinge hjälpa till: kontakt@kavlinge.se. Fler kontaktvägar till Kontakt Kävlinge finns längst ner på sidan.

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy för Kävlinge kommun

Antagen Kf § 123/2023

Inköp- och upphandlingspolicy Pdf, 268.8 kB.

Kävlinge kommun och dess bolag styrs enligt lagar och regler som gäller för offentlig upphandling, LOU, Lagen om offentlig upphandling (2016:1145), LUF, Lagen om upphandling inom försörjningssektorn (2016:1146) LOV, Lagen om valfrihet (2013:311) och LUK, lagen om upphandling av koncessioner (2016:1147). Policyn omfattar hela kommunkoncernen.

Inköps – och upphandlingspolicyn är ett styrande dokument för de principer och inriktning som gäller för Kävlinge kommunkoncern vid arbetet med inköp och upphandling. Policyn gäller för alla inköp och upphandlingar både över och under tröskelvärdena.

Mål och syfte

Inköp – och upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg och drivas proaktivt och långsiktigt vilket ska bidra till att kommunens politiskt antagna mål uppfylls. Det gör vi bland annat genom att inköpen och upphandlingarna ska:
minska anskaffningskostnaderna så att de ekonomiska resurserna nyttjas effektivt
resultera i effektivitet, utveckling, digitalisering samt högre kvalitet för verksamheterna. bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling
ge nytta och förbättringar för kommunens invånare.

Regler för upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr hur Kävlinge kommun gör sina inköp.

LOU bygger på fem grundläggande principer:

  • Principen om icke-diskriminering – det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av exempelvis nationalitet eller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
  • Principen om likabehandling – alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information, vid samma tillfälle.
  • Principen om transparens – innebär att upphandlingar sker på ett öppet sätt. Det är en skyldighet för den upphandlade myndigheten att lämna information om hur den kommer att genomföras samt det praktiska tillvägagångsättet. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.
  • Proportionalitetsprincipen – innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett samband med och stå i proportion till det som upphandlas. Krav som ställs ska vara lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen.
  • Principen om ömsesidigt erkännande – innebär att till exempel intyg, betyg och certifikat som har utfärdats av behöriga myndigheter i en medlemsstat också ska gälla i övriga EU/EES- länder.

Tröskelvärden

En upphandlande myndighet måste kunna beräkna värdet av en upphandling för att veta vilka bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) som man ska använda sig av i den aktuella upphandlingen. Till hjälp använder man sig av tröskelvärden. Värdet
ska beräknas för kontraktets/avtalets hela löptid.

Enligt LOU är upphandlingarna uppdelade i över respektive under tröskelvärdet. Det är EU-kommissionen som bestämmer tröskelvärdena och de är lika för alla upphandlade myndigheter i EU.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya leverantörer, avtal och e-fakturering

Är du en av våra nya leverantörer? Välkommen!

Behöriga firmatecknare på avtalet

Om du är ny leverantör till kommunen krävs det att avtalet mellan dig och Kävlinge kommun är undertecknad av behörig firmatecknare från båda parter.

Avtal som ingåtts med andra representanter än firmatecknare bestrides om ej tidigare avtal finns undertecknat av behörig firmatecknare.

E-fakturering

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

Information om e-fakturor till Kävlinge kommun.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?