Starta enskild verksamhet

Planerar ni att starta enskild verksamhet inom barnomsorg, utbildning eller vård och omsorg i Kävlinge kommun?

Lagen om valfrihet (LOV), Omsorg och hjälp

Lagen om valfrihet (LOV) ger kommuninvånare möjlighet att välja mellan olika alternativ vad gäller utförare av välfärdstjänster. Kävlinge kommun har valt att införa LOV för servicetjänster, särskilt boende och daglig verksamhet.

Äldre man i röd fåtölj samtalar med ung kvinna ur vårdpersonalen som sitter vid runt bord.

Servicetjänster

Du som vill bli utförare av servicetjänster måste ansöka om godkännande. I förfrågningsunderlaget finns mer information kring:

 • Krav som kommunen ställer på dig som utförare
 • Ekonomiska villkor
 • Hur det går till att ansöka

Vad och för vem?

En utförare ska för kommunens räkning, åta sig att utföra servicetjänster avseende tvätt och städ. De personer (kunder) som genom ett biståndsbeslut är beviljade serviceinsatser, har via valfrihetssystemet möjlighet att välja utförare. Endast godkända utförare får utföra biståndsbedömda insatser.

Syftet med systemet

Syftet med valfrihetssystemet är att genom kvalitetsbaserad konkurrens ge den enskilde invånaren/kunden större inflytande genom att själv kunna välja vem som ska utföra tjänsterna.

Vad gäller för kunden?

 1. Biståndshandläggaren fattar biståndsbeslut på delegation av omsorgsnämnden.
 2. Antingen får kunden ett traditionellt biståndsbeslut efter utredning eller så skrivs en överenskommelse i förenklad biståndshandläggning i form av ett rambeslut. Förenklat rambeslut innebär ett generellt beslut för person, 80 år och äldre, upp till fyra timmar per månad.
 3. Den enskilde väljer själv inom ramen, vilka insatser han eller hon vill ha utförda, hur många timmar han eller hon vill utnyttja per månad samt vem som ska utföra tjänsterna.

Dokumentation och information till utförare

Förfrågningsunderlag Pdf, 230 kB, öppnas i nytt fönster.
Utförarpresentation, mall Word, 52.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ersättning för LOV servicetjänster Pdf, 54.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Gul pärm och utförandedokumentation Pdf, 251.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ickevalsalternativ för LOV, servicetjänster Pdf, 113.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för personuppgifter, servicetjänster Pdf, 47.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Vilka insatser ska ingå i servicemenyn, rambeslut Pdf, 76.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett, rapport om missförhållande eller risk för (Lex Sarah) Pdf, 126.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Lifecare

Lifecare utförare - inloggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lifecare utförare - e-learning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphandling

Kävlinge kommun använder sig av ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen. Leverantörerna lämnar svar/anbud direkt i systemet (via länken nedan) vilket leder till en enklare och säkrare hantering av anbud.

Pågående annonserade upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilt boende, SÄBO

Du som vill bli utförare av särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen måste ansöka om godkännande eller lämna in komplett anbudsunderlag till Socialtjänsten på en aktuell upphandling.

I förfrågningsunderlaget finns mer information kring:

 • Krav som kommunen ställer på dig som utförare.
 • Ekonomiska villkor.
 • Hur det går till att ansöka.

Dokumentation och information till utförare

Förfrågningsunderlag Pdf, 579.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Utförarpresentation, mall Word, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Information om ickevalsalternativ Pdf, 113.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Information om ersättning för särskilt boende Pdf, 54.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphandling

Kävlinge kommun använder sig av ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen. Leverantörerna lämnar svar/anbud direkt i systemet (via länken nedan) vilket leder till en enklare och säkrare hantering av anbud.

Pågående annonserade upphandlingar Länk till annan webbplats.

Daglig verksamhet, LSS

Du som vill bli utförare av daglig verksamhet enligt LSS måste ansöka om godkännande. I förfrågningsunderlaget finns mer information kring:

 • Krav som kommunen ställer på dig som utförare
 • Ekonomiska villkor
 • Hur det går till att ansöka

Dokumentation och information till utförare

Förfrågningsunderlag Pdf, 410.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Utförarpresentation, mall Word, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Behovs och ersättningsnivåer, daglig verksamhet LSS Pdf, 54.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Lifecare

Lifecare utförare - inloggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lifecare utförare - e-learning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphandling

Kävlinge kommun använder sig av ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen. Leverantörerna lämnar svar/anbud direkt i systemet (via länken nedan) vilket leder till en enklare och säkrare hantering av anbud.

Pågående annonserade upphandlingar Länk till annan webbplats.

Ledsagarservice, avlösarservice och ledsagning enligt LSS och SoL

Du som vill bli utförare av ledsagarservice, avlösarservice och ledsagning enligt LSS och SoL måste ansöka om godkännande. I förfrågningsunderlaget finns mer information kring:

 • Krav som kommunen ställer på dig som utförare
 • Ekonomiska villkor
 • Hur det går till att ansöka

Dokumentation och information till utförare

Lifecare

Lifecare utförare - inloggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lifecare utförare - e-learning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphandling

Kävlinge kommun använder sig av ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen. Leverantörerna lämnar svar/anbud direkt i systemet (via länken nedan) vilket leder till en enklare och säkrare hantering av anbud.

Pågående annonserade upphandlingar Länk till annan webbplats.

Kommunens ombud och kontaktperson för avtal enligt LOV

Kommunens ombud och den som har rätt att fatta beslut och underteckna avtal enligt LOV:
Sektorchef Leila Misirli
leila.misirli@kavlinge.se

Kommunens kontaktperson vid frågor kring LOV:
Kvalitetscontroller Ulrika Johansson
ulrika.johansson2@kavlinge.se

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@kavlinge.se

Fristående förskola

Om du som enskild huvudman önskar bedriva förskoleverksamhet i Kävlinge kommun behöver du ansöka om tillstånd. Ansökan sker via kommunens e-tjänster.

Även förändringar i ägare och ledning vid fristående förskola ska anmälan via kommunens e-tjänst.

Glad flicka i4-årsåldern lila väst och lockigt mörkt hår leker utomhus

Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e

Ansökan, avgift och anmälan

Ansökan och anmälan

Den kommun som prövar en enskild huvudmans ansökan om tillstånd har rätt att ta ut en avgift för detta i enlighet med 2 kap. 5§ c Skollagen.

Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun har beslutat att ta ut en avgift på 35 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.

Villkor för godkännande och ekonomisk ersättning till förskola och pedagogisk omsorg som bedrivs i enskild regi.

Allmänna förutsättningar

Enskild verksamhet ska godkännas om kvalitetskraven uppfylls. Enskild verksamhet i form av förskola och pedagogisk omsorg ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller krav som anges i 2a kap. 5§ skollagen.

Till e-tjänsten Ansökan godkännande fristående förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bedömning

Följande villkor har upprättats för att säkerställa en rättvis bedömning:

1. Lagstiftning

1:1 Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med gällande lagstiftning

2. Mål och inriktning

2:1 Verksamheten ska bedrivas enligt gällande nationella och internationella styrdokument. Läroplaner och Skolverkets allmänna råd för respektive verksamhet ska vara vägledande.

3. Tillsyn

3:1 Tillsyn sker enligt de mål och riktlinjer som följer av Skollagen, läroplaner och Skolverkets allmänna råd.

4. Omfattning med mera

4:1 Verksamheten ska vara öppen för alla barn i åldern 1-5 respektive 6-12 år.

4:2 Mellan verksamhet och vårdnadshavare ska finnas en skriftlig överenskommelse där det tydligt framgår vilket barn och när barnet ska skrivas in i verksamheten.

4:3 Den månad som barnet skrivs in ska det också börja nyttja sin plats såvida inte finns särskilda skäl.

4:4 Vistelsetiden ska fastställas i avtal mellan vårdnadshavare och verksamheten. Verksamheten ska hålla öppet vardagar kl.06.00-18.00 om behov finns.

4:5 Då vårdnadshavaren inte längre har för avsikt att nyttja platsen, ska anordnaren från vårdnadshavaren begära en skriftlig uppsägning med uppgift om barnets sista närvarodag.

4:6 Anordnaren administrerar sin egen kö. Aktuell kö med uppgift om barnens namn och personnummer ska finnas tillgänglig för Utbildningskansliet.

4:7 För godkännande av pedagogisk omsorg ska verksamheten omfatta minst fem barn.

5. Ekonomi

5:1 Bidrag till enskild förskola och skolbarnsomsorg regleras i särskild ordning enligt Kävlinge kommuns beslut om resursfördelning och bidrag till enskild verksamhet.

5:2 Inför varje utbetalning ska aktuell lista med barnens namn, personnummer, adress och vistelsetid per vecka (< 15 timmar alt > 15 timmar per vecka) finnas tillgänglig på Bildningskansliet senast den 6:e varje månad.

5:3 Om anordnaren tar emot barn som är boende i annan kommun, regleras ersättningen mellan anordnaren och barnets hemkommun.

6. Föräldraavgifter

6:1 Anordnaren fastställer och administrerar föräldraavgifter. Kävlinge kommun har beslutat tillämpa maxtaxa. Även den enskilda verksamheten omfattas av detta beslut. Föräldraavgiften får inte överstiga maxtaxenivån, även om barnet har plats i flera verksamheter med olika huvudmän.

7. Lokaler

7:1 De lokaler där verksamheten bedrivs ska uppfylla kraven som finns enligt gällande föreskrifter och för sitt ändamål vara godkända av berörda myndigheter.

8. Försäkringar

8:1 Anordnare ska se till att inskrivna barn omfattas av motsvarande försäkringsskydd som gäller för inskrivna barn i den kommunala verksamheten.

9. Förändringar

9:1 Om enskild verksamhet helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller flyttade verksamheten måste ett nytt godkännande sökas.

9:2 Inför en utökning av antalet inskrivna barn, ska ett nytt godkännande sökas om detta innebär en avvikelse på mer än 5 % i förhållande till det antal som är överenskommet mellan anordnaren och Kävlinge kommun.

9:3 Vid förändring inom ägar och ledningskretsen ska detta anmälas till Kävlinge kommun.

Etableringskontroll och tillsyn

Skärpta krav från den 1 januari 2019

Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Beslutet innebär att det införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet.

Det är proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden som ligger till grund för ändringarna. De börjar gälla den 1 januari 2019.

För kommunens del innebär de skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola).

De skärpta krav som ska prövas

Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och vissa fritidshem. Vad gäller godkännande ska sådant idag lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras. Det som är nytt är att kommunen utöver detta också ska göra vad som kallas en ägar- och ledningsprövning.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därför vara föremål för löpande tillsyn.

Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven

Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse:

 1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten
 2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Bedömningen ska göra samlat för hela den aktuella kretsen och prövning av berörda ska ske i förhållande till den aktuella verksamheten.

Etableringskontroll, tillsyn och anmälningsärenden

Rutin för etableringskontroll, tillsyn och anmälningsärenden gällande enskild förskola och fritidshem.

1 Skollagen 26 kap; Tillsyn

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska åtgärda fel som upptäckts vid granskningen. En kommun har tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt.

En tillsynsmyndighet har i sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står under dess tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning. En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt denna lag står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter. Om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten, de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. Ett föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.

En tillsynsmyndighet får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman som enligt denna lag står under dess tillsyn en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten.

En tillsynsmyndighet får avstå från att ingripa om
1. överträdelsen är ringa,
2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller
3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande.

En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande, ett medgivande eller ett beslut om rätt till bidrag som myndigheten har meddelat enligt denna lag, om
1. ett föreläggande inte har följts, och
2. missförhållandet är allvarligt.

Ett godkännande av en enskild som huvudman inom skolväsendet får återkallas om den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande. Återkallelse får beslutas även om rättelse har skett vid prövningstillfället, om det kan befaras att det på nytt kommer att uppstå sådana missförhållanden som utgör grund för återkallelse. Tillsynsmyndigheten får besluta att ett beslut om återkallelse ska gälla trots att det inte har vunnit laga kraft.

2. Etableringskontroll

Innan en ny förskola eller fritidshem öppnar eller flyttar in i nya lokal gör utbildningssektorn en etableringskontroll. Denna form av tillsyn är till för att se att den planering som huvudmannen har presenterat i sin ansökan går att genomföra. Etableringskontrollen sker så nära inpå verksamhetsstart som möjligt. Det är huvudmannen som ansvarar för att i god tid innan verksamhetsstart kontakta utbildningssektorn så att tid för etableringskontroll bokas in. Inga barn får skrivas in i en ny verksamhet innan etableringskontrollen är genomförd. Om verksamheten bedöms följa gällande lagar och föreskrifter fattar utbildningsnämnden beslut om att avsluta etableringskontrollen.

3. Förstagångstillsyn och Regelbunden tillsyn

3.1 Förstagångstillsyn

Normalt gör utbildningssektorn en förstagångstillsyn ungefär sex till åtta månader efter att ny förskola eller fritidshem har startat. Denna tillsyn görs på samma sätt som en regelbunden tillsyn.

3.2 Regelbunden tillsyn

Utbildningssektorn gör regelbunden tillsyn av förskolor och fritidshem minst vart fjärde år. Den regelbundna tillsynen kan även ske oftare. När det är dags för tillsyn får huvudmannen ett brev från utbildningssektorn med information om tillsynen och vilket eller vilka datum som är aktuella. Tillsynsbesök genomförs av tjänstemän i utbildningssektorn.

Inför ett tillsynsbesök skickar utbildningssektorn ut ett formulär med frågor om verksamheten som huvudmannen ska fylla i och skicka in senast tre veckor innan besöket.

Under ett tillsynsbesök observerar tjänstemän i utbildningssektorn verksamheten och tittar på miljö och det material som finns tillgängligt för barnen.

Före tillsynsbesöket skickar utbildningssektorn ut ett schema för tillsynsbesöket till huvudmannen. Tjänstemännen intervjuar vårdnadshavare, personal, rektor och huvudman.

Utbildningssektorn vill också kunna ta del av förskolans/fritidshemmets rutiner, handlingsplaner, dokumentationer och annat skriftligt material.

Om verksamheten bedöms följa gällande lagar och föreskrifter fattar utbildningsnämnden beslut om att avsluta tillsynen.

4. Anmälningsärenden

Inkomna klagomål från vårdnadshavare och andra utomstående riktade mot en fristående huvudman utgör en anmälan hos utbildningssektorn som ansvarar för att utreda dessa anmälningar avseende skollag, läroplan och andra bestämmelser. Undantaget är anmälningar som gäller diskriminering och kränkande behandling som Diskrimineringsombudsmannen respektive Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har tillsynsansvar för.

När en anmälan inkommer så gör utbildningssektorn en första bedömning av om ärendet faller inom utbildningssektorns tillsynsområde. Skulle det vara så att anmälan bedöms ligga inom en annan tillsynsmyndighets område så överlämnas anmälan till rätt myndighet.

Om huvudmannen inte har fått ta del av klagomålet och bedöms ha förutsättningar att rätta till de brister som anmälts, kan anmälan överlämnas till huvudmannen för utredning och åtgärder.

Anmälningar som innehåller uppgifter av allvarlig karaktär utreds alltid av utbildningssektorn.

Anmälningsärendena handläggs ofta i ett ”skriftligt förfarande”, men besök och intervjuer kan också förekomma om det behövs för utredningen. Huvudmannen är enligt skollagen skyldig att på tillsynsmyndighetens (utbildningssektorns) begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar som behövs för att utreda anmälan.

Efter utredning av anmälan fattar Utbildningsnämnden ett beslut i ärendet. Beslutet kan innebära något av följande:

 • Beslutet är att ärendet avslutas och huvudmannen inte behöver vidta några åtgärder.
 • Beslutet är att huvudmannen föreläggs att vidta åtgärder för att rätta till konstaterade brister.

Beslutet skickas enbart till huvudmannen och inte anmälaren, men anmälaren har möjlighet att begära ut beslutet från utbildningssektorn.

I samband med att beslutet lämnas till huvudmannen meddelas ett svarsdatum för redovisning till utbildningssektorn om åtgärder huvudmannen vidtagit för att rätta till de konstaterade bristerna. Efter att huvudmannen inkommit med redovisning av åtgärder kan ärendet avslutas, alternativt fattas ett nytt beslut med ytterligare föreläggande riktade mot huvudmannen.

Fristående grund- eller gymnasieskola

Om du vill starta en friskola (grundskola, gymnasieskola eller internationell skola) i Kävlinge kommun, så gör du det via Skolinspektionen.

Skolinspektionen kommer i sin tur att kontakta Kävlinge kommun och be om ett yttrande på ansökan.

Starta eller utöka en fristående skola på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?