Genomförda näringslivsprojekt

Här kan du ta del av genomförda näringslivsprojekt och vad som gjordes inom ramen för dem.

Kvinna pekar på skärm

Hållbar VäxtKraft Häst, ett Leaderprojekt

Häst på äng i motljus i solnedgång.

Foto: Gepaardmeetkelly, Pixabay

Projektet har varit en insats för att lyfta och stärka hästnäringen i Lundaland–Kävlinge, Lund, Staffanstorp, Lomma och södra delarna av Eslövs kommun.

Genom fokuserat arbete inom kompetensutveckling, ledarskap och nätverksarenor har vi säkrat tillväxt inom hästnäringen likaväl som tillväxt i det omgivande samhället. Projektet har syftat till att primärt synliggöra och stärka företag och föreningar inom näringen och genom detta verka för hållbar utveckling, hållbara affärsmodeller, höjd kvalitet, ökad växtkraft och lönsamhet.

Då stora delar av projekttiden sammanföll med Covid-19-pandemin innebar det förändringar för genomförandet på grund av restriktioner kring fysiska möten. Stora delar, med undantag för sommarmånaderna, har projektet interagerat digitalt med deltagarna.

Skånsk hästnäring är nationellt ledande

Skånsk hästnäring anses vara nationellt ledande, en näring med stark kontinuerlig utveckling inom en rad olika områden. Men det är samtidigt också en näring med stark utvecklingspotential, med många små och relativt ”resurssvaga” företagare/föreningar, med ett behov av professionalisering, hållbart ledarskap, innovation samt samverkan och erfarenhetsutbyte mellan näringens olika grenar och mellan enskilda aktörer som företag och föreningar. För att skapa växtkraft behövs samverkan, partnerskap och gemensamma utvecklingsinitiativ. Kort sagt ett tätare, mer etablerat nätverk.

Målgrupper

Primära målgrupper inom ramen för projektet var:

 1. Små och medelstora företag inom hästbranschen, inom det geografiska området. Ökad konkurrenskraft genom kompetensutveckling, ett attraktivt ledarskap, nya produkter och tjänster, ett utvecklat nätverk samt nya arbetstillfällen.
 2. Idéburna organisationer/föreningar med häst som huvudsakligt verksamhetsområde, inom det geografiska området. Ökad attraktionskraft genom ökad kompetens, ett attraktivt bemötande och ledarskap, nya produkter och tjänster samt nya arbetstillfällen.

Andra målgrupper som också dragit nytta av projektet är:

 1. Unga, både utövare och potentiella framtida företagare
 2. Nyanlända, både utövare och potentiella framtida företagare
 3. Övrigt lokalt näringsliv/föreningsliv inom det geografiska området. Ökad efterfrågan på lokala varor, tjänster, ökad attraktionskraft till bygden vilket möjliggör ökade möjligheter till kompetensförsörjning
 4. Lokalbefolkningen. Ökad attraktionskraft medverkar till att bibehålla den befintliga servicenivån i orterna och påverka utbudet av kollektivtrafik positivt
 5. Kommunernas och regionens verksamheter som möjlig köpare/beställare/upphandlare av innovativa tjänster inom exempelvis hälsa, service, gröna tjänster, barnomsorg, fritidsverksamhet, äldreomsorg. Så en ny målgrupp är de som kunnat dra nytta av hästassisterad terapiverksamhet av de företagare som deltagit i projektet

Projektaktiviteter

Vi har:

 • Arbetat med att skapa ett antal nätverk mellan hästnäringens aktörer i Lundaland.
 • Höjt medvetandet kring företagande där man kan han gått från identiteten/rollen som ”hästtjej” till att bli en hästnäringsföretagare.
 • Tagit fram strategier för att våga ta betalt. Ofta har det handlat om att sluta byta tjänster med varandra vilket är vanligt inom sektorn till att göra affärer.
 • Genomfört den stora insatsen att upphandla och genomföra ett fyrstegsprogram inom hästassisterad terapi.
 • Genomfört ett program för hållbar utveckling inom ”Självledarskap och entreprenörskap” för blivande hästnäringsaktörer.

Projektet har tagit in extern kompetens allt från Skånes ridsportförbund, ALMI, nyföretagarorganisationerna Nyföretagarcentrum Center Syd och Nyföretagarcentrum Öresund.

Vi har även samverkat med de fem olika utbildningsprogrammen på Flyinge, två gymnasieutbildningar – Hästsportgymnasium med hästskötarutbildning samt Hippologigymnasiet, ett naturvetenskapligt program med häst på schemat, samt yrkeshögskoleprogrammen Beridarprogrammet och Hovslagarutbildningen samt Sveriges Lantbruksuniversitets Hippologprogram som erbjuder Sveriges enda universitetsutbildning mot häst.

Mål

Att bidra till en höjning av innovationsgraden inom LEADER-området bland annat genom länkarna mellan stad och land stärks.

 • Skapa nya produkter och tjänster.
 • Öka kund-, marknads-och säljkompetensen.
 • Skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen.
 • Se till att företag växer och skapa förutsättningar för nya företag genom att medverka till nya produkter och tjänster och därmed en större marknad för hästnäringsföretagen i Lundaland.

Projektet bidrar till Leaderområdets strategiska övergripande mål genom att stimulera hästnäringen som en del av den gröna näringen inkluderande, hållbar tillväxt byggd på innovation och entreprenörskap. Genom att öka attraktionskraften för att leva, verka och besöka landsbygden. Samt genom att främja sektorsövergripande arbetssätt med landskapsperspektiv.

Projektet ökar samverkan mellan företag till företag och har skapat förutsättningar för nya arbetstillfällen vid projekttidens slut. Att bli en brygga mellan stad och land.

Dessutom har sju nya tjänster och 11 nya nätverk eller samarbetskonstellationer skapats.

Resultat

Vad har projektet inneburit för dem som deltagit projektet?

Deltagare har:

 • Gått från anställning till att starta företag inom hästbranschen
 • Ökat sitt utbud från ett mindre utbud till större utbud i sitt hästföretag
 • Gått från föräldraledighet till att utveckla sitt företag
 • Gått från föräldraledighet till fortsatt utbildning inom hästbranschen
 • Fått nya kunder inom hästbranschen, en bransch de tidigare inte arbetat med
 • Fått sina hemsidor, FB-sidor, Instagram sidor gjorda
 • Fått affärsrådgivning och kunnat planera bättre för framtiden
 • Fått öva på sina affärspitchar
 • Fått sina affärsbudgetar och marknadsplaner gjorda.

Vad har projektet inneburit för näringslivsstrukturen inom häst i Lundaland?

 • Utökat det geografiskt område de tar uppdrag inom, från lokalt till regionalt och nationellt
 • Förändrat sitt huvudutbud av tjänster, till ett mer nischat utbud i hästbranschen
 • Hittat fler nätverk och sammanhang att ingå i
 • Hittat varandra och nu samarbetar och stöttar varandra.

Vad har projektet fått för samhällskonsekvenser (stad/land)?

 • Deltagarna har kunnat utveckla ett samarbete med sina kommuner
 • Hittat vidare till exempelvis Grön arena och andra nätverk och organisationer som erbjuder utbildningar och certifieringar inom gröna näringar specifikt "green care" med häst det vi gjort en särskild utbildningssatsning kring hästassisterad terapi.

Centrumutveckling - BID Kävlinge

Mellan februari 2021 och november 2022 deltog Kävlinge kommun i ett utvecklingsprojekt som mynnade ut i en affärsplan för arbetet med att utveckla Kävlinge centrum. I projektet satte Kävlinge kommun tillsammans med flera samhällsaktörer fokus på olika utmaningar och framtidstankar kring hur Kävlinge centrum ska utvecklas. I arbetet har en samverkansmodell använts - BID-modellen - som stärker samverkan mellan olika aktörer och bidrar till att fler vill leva, verka och bo här.

BID betyder Business Improvement District – affärsutvecklingsområde - och är en beprövad arbetsmodell för att få alla parter involverade, aktiverade och delaktiga i stadens utveckling. Exempel på effekter av BID-modellen; fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam, attraktiv miljö för både invånare och besökare.

BID-modellen är uppbyggd i sju steg och avslutades i november 2022. Affärsplanen godkändes i december 2022 och diplomering skedde den 1 februari 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Arbetet har utförts i samarbete med Svenska Stadskärnor, som har mer än 25 års erfarenhet av stads- och platsutveckling och har genomfört BID-projekt på över 30 platser i Sverige med mycket goda resultat.

Syftet med Kävlinges BID-projekt var att stärka samverkan mellan kommunens aktörer – kommun, fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och invånare. Vi ville fördjupa identiteten och öka attraktiviteten, boosta befintliga företag och locka hit nya etablerare. När vi skapar utveckling tillsammans ökar ”vi-känslan” och fler vill leva, verka och bo här.

Gemensamt framtagen vision för utvecklingen av centrala Kävlinge

”Tillsammans skapar vi en skönare vardag i Kävlinge, där en levande och lummig stadskärna skapar stadsliv, med möjlighet till hygge, mat, möten, handel och kultur. Med stolthet bjuder vi in till vår stad, vårt vardagsrum!”

Konstnär som målar ett elskåp i centrala Kävlinge

Vad har hänt?

En nulägesrapport för projektet togs fram under våren 2022 och projektets fokusgrupper har jobbat med olika förbättringsåtgärder som ska utveckla stadskärnan. Ett exempel är de målade elskåp som gjorts i samverkan med lokala konstnärer under sommaren 2022. En affärsplan med tillhörande handlingsplan har godkänts under december 2022. Den 1 februari 2023 diplomerades Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetet.

Fem olika fokusområden har legat till grund för arbetet:

 • VARUMÄRKE – identitet, profil, image och positionering
 • UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service
 • PLATSEN – funktion, utseende och utformning
 • TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet och öppettider
 • TRYGGHET – rent, snyggt och säkert

Genom ett antal platsvandringar både dag- och kvällstid, workshops, trendspaningar och erfarenhetsutbyte med andra städer som genomgått en BID, får vi ut mesta möjliga av processen. Vi är i nuläget organiserade i tre olika geografiska grupper:

 • Stationsområdet
 • Unionstorget
 • Mårtensgatan

I fokusgrupperna sker det kreativa arbetet med att ta fram fler utvecklingsåtgärder som skapar ett attraktivt och aktivt centrum.

Enkät med frågor kring utbud och trygghet hösten 2021

Inför nulägesanalysen gjordes under hösten 2021 en enkät som undersökte vad invånare, och andra som utnyttjar Kävlinges service, affärer och föreningsliv, tyckte om dagens bykärna, för att ta reda på vilka fokusområden som skulle prioriteras.

Resultat från enkäten

En hållbar och långsiktig utveckling fortsätter

1 februari 2023 fick Kävlinge kommun sin BID-diplomering, och projektet är därmed helt avslutat. Tillsammans med stadens aktörer fortsätter vi att skapa ett hållbart, långsiktigt och stabilt arbetssätt med affärsplanen och handlingsplanen som styrande dokument. Övergripande ansvarig för utvecklingsarbetet i samverkan är styrelsen i Kävlinge Furulund Samverkan, KFS. Ordförande är Catharina Lindell som nås via e-post på kavlingebgb@gmail.com.

Delta i utvecklingen av Kävlinge och Furulund

Alla aktörer i Kävlinge och Furulund är hjärtligt välkomna att på ett eller annat sätt delta i arbetet.

Vill du engagera dig i vårt utvecklingsarbete eller har några frågor är du varmt välkommen att kontakta Therese Andersson, strategisk planeringschef i Kävlinge kommun via e-post till therese.andersson2@kavlinge.se.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?