Enkätsvar om Kävlinges stadskärna

En enkät med frågor inom de fem fokusområdena Platsvarumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Rent, Tryggt och Snyggt togs fram under hösten 2021. Syftet var att få in synpunkter från medborgarna om hur Kävlinges stadskärna skulle utvecklas. Här hittar du resultatet.

Enkäten är godkänd av BIDs styrgrupp och sedan utskickad till allmänheten under oktober och november 2021. Målet på 500 svar uppnåddes med råge - 652 svar inkom, varav cirka 80% av de svarande var medborgare.

BID betyder Business Improvement District – affärsutvecklingsområde - och är en beprövad arbetsmodell för att få alla parter involverade, aktiverade och delaktiga i stadens utveckling.

Utbud

Inom Fokusområde UTBUD får både utbudet inom restaurang/café och inom handel/service lågt betyg, liksom utbudet av upplevelser, aktiviteter och evenemang.

Högre betyg får utbud av konst, kultur och bibliotek samt fritids- och föreningsutbud.

Mycket lågt betyg få kvällsutbud som till exempel teater, film och pubar/barer. Det finns också mer att önska gällande öppettider för handel/service och restaurang/café.

Platsen

Inom Fokusområde PLATSEN nämner flera utsmyckning till jul och sommarblommor som ett positivt inslag samtidigt som man gärna ser mer av design, arkitektur och utveckling av det offentliga rummet. Man är nöjd med skyltning till parkeringar och torg, vilket troligen beror på att de flesta som svarat bor i kommunen. Svaret på frågan blir med all sannolikhet annorlunda om besökare utifrån skulle tillfrågas.

Tillgänglighet

Inom Fokusområde TILLGÄNGLIGHET behöver det läggas fokus på att göra entréerna in till Mårtensgatan, från båda hållen, mer välkomnande och synliga. Tillgängligheten för cyklister och fotgängare får ett medelbetyg. Kollektivtrafiken gällande bussars turtäthet får omdömet dåligt/inte så bra och skiljer sig från frågan om tågens turtäthet, där övervägande svaret blir ”helt ok” och ”bra/nöjd”. På frågan om framkomlighet för rörelsehindrade såsom ojämna ytor och hinder blir betyget ”helt ok” till ”inte så bra”.

54% av de svarande tar sig in till Kävlinge centrum med bil, 20% promenerar och 18% cyklar. På frågan om det finns tillräckligt med parkering för bilar varierar svaren mellan ”helt ok” till ”dåligt”. För samma fråga gällande cykelparkering har de flesta svarat ”helt ok”. Det finns också mer att önska gällande verksamheternas öppettider i centrum.

Rent, tryggt och snyggt

Inom Fokusområde RENT, TRYGGT OCH SNYGGT svarar 48% ”helt ok” på frågan om det är rent och snyggt i centrum och 26% svarar ”bra/nöjd”. Knappt hälften tycker inte att det är speciellt välkomnande och trevligt i centrum idag. De flesta känner sig trygga och säkra i centrum under dagtid, men 31% svarar ”inte speciellt” och 19% svarar ”inte alls” på frågan om de känner sig trygga och säkra under kvälls- och nattetid i centrum. Gällande brottslighet, kriminalitet och omhändertagande svarar 32 % att det sker ”ibland”, 25% svarar ”ganska mycket” och knappt 12% svarar ”jättemycket”.

Platsvarumärke

Inom Fokusområde PLATSVARUMÄRKE tycker 42% ”inte speciellt” och 27% ”inte alls” att Kävlinge centrums platsvarumärke är speciellt och unikt. Man saknar också kopplingen till Kävlinges historia och identitet i platsvarumärket.

På frågan vilket av alla fem Fokusområden som är viktigast att prioritera säger 66% ”Utbudet”, 46% säger ”Trygghet och säkerhet” följt i turordning av Tillgänglighet, Platsen och sist Varumärket.

Frågor med frisvar

I enkäten, som bestod av 40 frågor, var tre frågor med frisvar. Svaren på dessa är samlade i ordmoln nedan, där storleken på ordet visar hur många som svarat, så ju större ordet i bilden är, desto fler personer har svarat just det ordet.”

Vad är bra i Kävlinge centrum idag?

Ordmoln med olika storlekar och färger på ord

Närheten, parkering, butikerna, restaurangerna, stationen, blommorna, rent, lättillgängligt med mera.

Skriv tre ord som du tycker kännetecknar Kävlinge centrum idag

Ordmoln med olika storlekar och färger på ord

Tråkigt, tomt, litet, trist, lugnt, mysigt, potential med mera.

Vad saknar du i Kävlinge centrum idag?

Ordmoln med olika storlekar och färger på ord

Ett levande centrum, restauranger, butiker, caféer, bättre öppettider, torghandel med mera.

Några av våra kommande projekt

  • Målning av elskåp längs Mårtensgatan
  • Namnbyte på Torget till för att knyta an till historia och varumärket
  • En gemensam städdag till hösten via Håll Sverige Rent
  • Se över möjligheten att prova tidsbegränsad gångfartsgata
  • Ökad tillgänglighet, tydligare kontrastmarkeringar och handledare in till verksamheter längs Mårtensgatan
  • Ett gemensamt årshjul för att synka och tydliggöra de aktiviteter som drar folk till stadskärnan
  • Ett gemensamt skyltprogram
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?