Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bekämpningsmedel

Den som överväger att använda bekämpningsmedel ska så långt det är möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa och miljön. Det innebär att man noga ska överväga alternativa metoder innan man använder kemiska bekämpningsmedel.

Kemiska bekämpningsmedel är, enligt miljöbalkens definition, kemiska produkter avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. De är med andra ord produkter som är speciellt avsedda att påverka levande organismer.

Avsikten är givetvis att bekämpningsmedlet endast skall drabba bekämpningsobjektet, det vill säga ogräset, skadeinsekten eller skadesvampen. Men även om spruttekniken gjort framsteg är precisionen fortfarande så begränsad att endast en del av vätskan når ogräset eller grödorna. Återstoden hamnar på marken eller förs bort med vinden. Både via mark och grundvatten och med vindarna kan bekämpningsmedel få avsevärt större spridning än önskvärt.

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel

Förordningen om bekämpningsmedel (SFS 2014:425länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) trädde i kraft den 15 juli 2014. I förordningen finns regler om godkännande och hantering av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel delas upp i två kategorier; växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Till förordningen har Naturvårdsverket tagit fram två föreskrifter som började gälla den 1 november 2015. Den ena föreskriften gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Den andra gäller vid spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). I föreskrifterna finns fler krav vid spridning och hantering av bekämpningsmedel. Det finns också regler om informations- och underrättelseskyldighet samt dokumentationsskyldighet vid spridning. Naturvårdsverket har även tagit fram vägledningar till föreskrifterna. Läs mer om föreskrifterna och vägledningarna på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid användning av växtskyddsmedel behöver du i vissa fall söka tillstånd eller göra en anmälan.

Tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden krävs för att få använda växtskyddsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Du måste invänta tillståndet innan du utför bekämpningen. Krav på tillstånd gäller också vid spridning inom vattenskyddsområden, vilket regleras i föreskriften om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2länk till annan webbplats).

Skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden krävs för att få sprida växtskyddsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat,
 • på banvallar, och
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvad­ratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. (Det gäller inte om området omfattas av tillståndskrav).

Anmälan ska ske senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Om det finns särskilda skäl kan anmälan göras inom kortare tid.

En blankett för anmälan och ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel hittar du genom att följa länken nedan.

Om kemisk bekämpning utförs utan att anmälan gjorts eller tillstånd getts kan det bli aktuellt med åtalsanmälan eller beslut om miljösanktionsavgift.

Vid användning av vissa biocidprodukter kan du behöva underrätta den kommunala nämnden om bekämpningen. De biocidtyper detta gäller är träskyddsmedel, medel mot råttor och möss samt insektsmedel, medel mot spindlar och kvalster samt medel mot andra leddjur.

En skriftlig underrättelse ska ske senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter:

 • när bekämpningen utförts på en plats som allmänheten har tillträde till.

Vad en underrättelse ska innehålla står i 4 kap. 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Mer information

Se förordning (SFS 2014:425länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) om bekämpningsmedel, Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och biocidprodukter (NFS 2015:3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) samt tillhörande vägledningar. 

Ansök via blankett eller e-tjänst.länk till annan webbplats


Uppdaterad 2019-04-08

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga