Artikeln publicerades 23 maj 2024

Budget för 2025 antagen i kommunstyrelsen

Kävlinge kommunhus.

Onsdagen den 25 maj antog kommunstyrelsen Kävlinge kommuns budget för 2025. Kommunfullmäktige kommer att ta budgetbeslutet den 3 juni.

Kävlinge kommuns vision ”Vi formar framtiden” kompletteras med fyra fokusområden och sju kommunövergripande mål som ska styra kommunens arbete mot bättre resultat och skapa de bästa möjligheterna för våra invånare att utvecklas och få en hög livskvalitet.

Under 2025 förväntas en förstärkning i konjunkturen med lägre inflation och nedåtgående ränta. Det innebär att Kävlinge kommuns kostnader sänks vilket ger utrymme för politiska satsningar. Alla nämnder kompenseras för demografiska förändringar samt erhåller full kompensation för stigande priser och löner. Utöver det sker flera satsningar på områden som ska stödja förutsättningarna för att nå uppsatta mål.

- Vi föreslår historiskt stora förstärkningar till våra kärnverksamheter för att uppnå våra nya mål som nämnder och partier tillsammans har arbetat fram. En rejält ökad skolpeng för högstadiet, specifika medel riktade mot barn och ungdomar med riskbeteende samt medel till omsorgen för att kunna göra en omställning att arbeta smartare är de viktiga satsningar vi vill göra, säger kommunstyrelsens ordförande Annsofie Thuresson.

Kävlinge har över en längre tid haft en tydlig befolkningstillväxt och kommunen har flera planer för nyproduktion av bostäder. Många aktörer är positiva till att starta upp byggprojekt men konjunkturen manar fortfarande till försiktighet i prognoserna.

- Ska vi lyckas med att attrahera nya kommuninvånare måste vi fortsätta att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet och tillgodose medborgarnas behov. Då kommer vi även vara attraktiva för byggentreprenörer att vilja etablera sig i vår kommun, säger kommundirektör Mikael Persson.

De satsningar som finns med i budgeten är:

 • Elevpeng högstadie, 5 mnkr
 • Stärkt skolbibliotek, 0,6 mnkr
 • Barn med riskbeteende, 1,5 mnkr
 • Arbetssätt inom omsorgen, 2 mnkr
 • Stärka kommunens attraktivitet, 3,0 mnkr
 • Aktivitetspark Tolvåkersområdet, 3,5 mnkr
 • Investering i gång- och cykelväg Hofterup/Dösjebro, 35 mnkr

Sammanfattning budget (länk till pdf, öppnas i nytt fönster) Pdf, 78.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Budgetdokument i helhet (länk till pdf, öppnas i nytt fönster) Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om våra aktuella byggprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:

Annsofie Thuresson
Kommunstyrelsens ordförande
0709-73 92 05

Victoria Galbe
Ekonomichef
046-73 91 65

Vår vision

Vi formar framtiden!

I Kävlinge kommun finns en stark drivkraft att göra verklighet av drömmar. Tillsammans skapar vi de bästa möjligheterna för alla människor att utvecklas och njuta av en hög livskvalitet. Vi är en kommun där alla trivs och känner sig 100% välkomna.

Här finns småstadens trygghet och natursköna omgivningar med närhet till storstädernas utbud. Med nyskapande idéer lägger vi grunden till en hållbar, trygg och meningsfull tillvaro och vi strävar efter att inspirera andra med våra initiativ.

Fokusområden

Fokusområdena visar vad politiken vill att organisationen ska fokusera på för att utvecklas mot visionen. Fokusområdena tar avstamp från vision, omvärldsbevakning och den politiska plattformen och tydliggör ytterligare visionens långsiktiga riktning. De fyra fokusområdena utgör grunden för de kommunövergripande målen och blir också vägledande i arbete med att uppnå målen.

Möjliggöra de bästa förutsättningarna för barn och unga
Vi vill investera i barn och ungas förutsättningar att utvecklas och få en stabil grund för framtiden.

Skapa en smartare kommun genom samskapande och innovativa lösningar
Genom aktivt samarbete med invånarna vill vi hitta lösningar som inte bara möter behoven utan också främjar självständighet och delaktighet genom hela livet. Vi strävar efter att hålla jämna steg med utvecklingen i omvärlden och fokusera på digitalisering och innovation som ger påtaglig effekt.

Välja hållbara lösningar för god tillväxt och bättre klimat
Vi arbetar aktivt med hållbar tillväxt där samhällsplanering balanseras med miljö- och klimathänsyn.

Genom samverkan skapa en tryggare och säkrare kommun
Med trygghet och säkerhet i fokus vill vi prioritera det trygghetsskapande arbetet samt stärka känslan av tillhörighet och välbefinnande i samhället.

Kommunövergripande mål

De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i utvecklingsområden som visionen och de fyra fokusområdena lyfter fram. Målen är tydliga riktmärken för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå.

De nya målen för budget 2025-2026 är betydligt mer specifika och avgränsade för att tydliggöra de politiska prioriteringarna vilket gör att vi kan samla våra resurser och säkerställa ett större fokus på utveckling och förflyttning mot bättre resultat.

De nya målen är framtagna i en helt ny arbetsprocess som innebär en större delaktighet från nämnderna. Nämnderna har under budgetprocesser arbetat fram förslag på kommunövergripande mål som sedan utgör grunden i de sju föreslagna målen.

 1. Kävlinge kommun är en attraktiv plats att bo och leva i.
 2. Medborgarna upplever trygga, välskötta och tillgängliga offentliga miljöer.
 3. Kävlinge kommun har ett gott och framåtsträvande företagsklimat. Målbild är topp 5 i Skåne.
 4. Ökat antal elever i årskurs 9 uppnår gymnasiebehörighet. Målbild är 95%.
 5. Färre barn och unga uppvisar ett riskbeteende eller lider av psykisk ohälsa.
 6. Öka attraktiviteten inom omsorgsyrket så att antal sökande till lediga tjänster motsvarar behovet.
 7. Nya innovativa arbetssätt skapar hållbara förutsättningar att klara det kommunala uppdraget.