Artikeln publicerades 24 juni 2024

Nya vattenmätare upptäcker läckor

En sopbil som på sina rundor håller koll på din vattenförbrukning och eventuella läckor – låter det som fantasi? I Kävlinge kommun är det verklighet sedan en tid tillbaka. Redan har dolda läckor upptäckts och kunnat åtgärdas.

Fredrik Mortin, en blond man i arbetskläder, står framför en blå sopbil.

Sedan i början av april är Sysavs bilar utrustade med en sändare och mottagare för att läsa av villaägarnas digitala vattenmätare. När hela systemet är fullt utbyggt kommer alla hushåll i kommunen att få sin vattenförbrukning avläst var fjortonde dag.

Det är inte bara vattenförbrukningen som mäts, de nya mätarna avslöjar också om det finns en läcka i huset. Som om det inte var nog kan kombinerad data från flera mätare visa om, och i så fall var, det finns en läcka i ledningsnätet. I hela landet läcker nästan tjugo procent av det renade dricksvattnet ut genom läckor i ledningsnätet. I Kävlinge är den siffran under tio procent, men det kan komma att bli ännu bättre med hjälp av de nya mätarna.

– Vi ser stor potential i detta nya system. Det ger oss möjlighet att upptäcka läckor och larm tidigt, vilket är bra både för oss och för fastighetsägarna. Dessutom ger det en mer hållbar vattenanvändning, säger Johan Douglies, ordförande i Kävlinge kommuns tekniska utskott.

Sopbilen läser av mätarna

När Kävlinge kommun för några år sedan började byta ut gamla vattenmätare mot nya digitala fanns ännu inte lösningen på hur de digitala mätarna skulle distansavläsas på bästa sätt. Hur skulle vi kunna nå alla hushåll, både i tätorterna och i byarna? Lösningen var lika enkel som genialisk – montera utrustningen i Sysavs bilar, som en gång varannan vecka kör förbi varje fastighet i kommunen.

– Jag tog kontakt med Sysav i höstas och de var positiva till idén. Nu sitter det en databox i alla de fem bilar som samlar in vårt hushållsavfall, berättar drifttekniker Fredrik Mortin, som arbetat med att driva projeketet i hamn.

Sopbilarna är utrustade med en så kallad koncentrator och två antenner på taket. Det är denna koncentrator som läser av den digitala vattenmätaren när sopbilen kör förbi.

– Antennerna på taket sänder ut en radiosignal som väcker din vattenmätare. Den skickar då tillbaka information om hur den mår - vad den har för temperatur, vad mätarställningen står på och om den har något larm, förklarar Fredrik Mortin.

Informationen från mätaren skickas direkt till VA-verkets system, där förbrukningen kan följas.

– Vi har ännu inte några automatiska processer, men genom att gå in och titta där systemet larmar har jag kunnat kontakta ett par villaägare som haft dolt läckage på sina fastigheter, berättar Fredrik Mortin.

Brus och dolda läckor

I de digitala vattenmätarna sitter också en bruskontroll som lyssnar på vattenledningen. Om brusnivån är hög indikerar det att det finns en läcka i närheten. Även denna information samlas in av sopbilarna och skickas till systemet.

– Genom att kontrollera brusnivån på olika mätare kan vi ringa in var ett läckage är, vilket underlättar i arbetet med att minska utläckaget, säger Fredrik Mortin.

Kävlinge kommun får sitt vatten från Sydvatten, som tar det från sjön Bolmen. Tillgången på vatten är i stort sett obegränsad. Det är kapaciteten på vattenverken som är begränsningen. Varma sommardagar slår man i taket för den reningskapacitet som finns och regionen växer i befolkning.

– En utbyggnad är en investering i miljardklass och kommer att påverka vattenpriset för hushållen. Alternativet är att minska vattenförbrukningen och det bästa sättet att hålla nere förbrukningen är utan tvekan att se till att så lite som möjligt läcker ut, förklarar Johan Douglies.

Utbyggnad pågår

I nuläget har ungefär hälften av hushållen i Kävlinge kommun en digital vattenmätare. De flesta av dem är villahushåll. Vattenmätarna byts ut vart tionde år och alla nya mätare som monteras är digitala. På så vis ökar antalet vattenmätare som kan distansavläsas successivt i takt med att gamla ersätts med nya.

– Vi ser fram emot att utveckla detta vidare och har redan en överenskommelse med Sysav om att montera databoxarna även i de nya bilar som ska hämta fyrfackskärlen när det införs, berättar Fredrik Mortin.