Stöd till familjen

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Då kan kommunen erbjuda hjälp i olika former. Det kan handla om stödsamtal, rådgivning eller frågor om vårdnad och umgänge. All personal följer lagen om sekretess och all kontakt är kostnadsfri.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att se till att alla som bor i Kävlinge kommun får det stöd och den hjälp man behöver.

 • Tid för besök erbjuds inom tre veckor efter ansökan och beslut ska vara fattat senast fyra månader efter ansökan.
 • Efter individuell prövning kan också bistånd ges såsom kontakt- eller social stödperson, familjebehandling, familjehem under kortare eller längre tid.

Familjerätten - rådgivning vid separation

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet och var barnet ska bo. Familjerätten i Kävlinge ger er råd och stöd att komma överens.

Familjerätten i Kävlinge

Familjerättens arbete syftar till att stödja föräldrar som inte lever ihop att finna sina egna lösningar för barnets bästa. Det kan därför vara bra att vända sig till familjerätten för rådgivning innan advokat kontaktas. Ska frågan avgöras i tingsrätten kan rätten begära upplysningar eller utredning av arbetsliv- och fritidsnämnden.

Föräldrar kan bland annat få hjälp i form av:

 • Rådgivning: Familjerätten erbjuder rådgivning per telefon och vid besök, även anonymt.
 • Samarbetssamtal: Föräldrar försöker under sakkunnig ledning uppnå enighet hur samarbete runt barnet skall fungera.
 • Avtal: Föräldrar som är överens kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge som blir  juridiskt bindande efter arbetsliv- och fritidsnämndens godkännande.

All personal följer lagen om sekretess och all kontakt är kostnadsfri.

Vi pratar med er föräldrar

Familjerätten inleder oftast en utredning med att träffa er föräldrar för ett enskilt samtal. För att lära känna barnet görs även hembesök när barnet är hemma med respektive förälder i deras hemmiljö.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva ett avtal som familjerätten godkänner. Ett sådant avtal har samma verkan som en dom i domstol, vilket bland annat innebär att det kan genomföras med tvång om ni inte följer avtalet och om beslutet är i barnets bästa intresse.

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera, kan ni komma till familjerätten på samarbetssamtal. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet​ och ni måste båda vara villiga att delta.

Ni kan också vända er till tingsrätten. Tingsrätten begär då att familjerätten gör en utredning för att bestämma om vårdnad, boende och umgänge.

Familjerådgivning

Till familjerådgivningen kan du vända dig om du behöver hjälp med att lösa problem inom familjen som:

 • akuta kriser
 • kulturkrockar
 • sexlivet
 • att bli förälder
 • relationer
 • separation
 • styvfamilj

Familjerådgivningen har sträng sekretess och man kan vara anonym. Kostnaden är 300 kr per besök för dig som bor i Kävlinge kommun.

Kontakt

Familjerådgivningen i Lund
046-359 69 68

Familjerådgivning i Lund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd och stödsamtal

Ibland är det svårt att vara förälder och en kan behöva någon att prata med. Det kan gälla t.ex. föräldrarollen, barns utveckling och behov, problematiska beteenden eller relationerna i familjen. Då finns det möjlighet att prata med en utomstående för att få nya infallsvinklar på situationen.

Samtalen är kostnadsfria. Familjebehandlaren har sekretess och inga journaler förs av era samtal.

Om du önskar samtal kan du boka själv via vår kalender i Självservice, till höger längre upp på denna sida, alternativt kontakta socialtjänstens mottag.

Om din situation behöver fler än fem samtal är du välkommen att ansöka om familjebehandling. Detta gör du genom att kontakta socialtjänstens mottag.

Om du önskar stödsamtal kontaktar du socialtjänstens mottagning på telefonnummer 046-739926.

Stödgrupper för barn

Många barn lever i familjer med psykisk ohälsa, beroendeproblematik, våld eller där föräldrarnas skilsmässa/separation varit svår. Kävlinge kommuns stödgruppsverksamhet erbjuder stöd för dessa barn.

Stödgruppernas syfte är att barn med liknande upplevelser får träffa jämnåriga, utbyta erfarenheter samt att få uttrycka tankar och känslor. Vi använder oss av pedagogiska program med övningar och lekar, vi pratar och äter mellanmål.

Kävlinge kommun erbjuder två olika stödgrupper:

 • Bryggan
 • Vågen

Grupperna riktar sig till barn i åldern 8 till12 år och består vanligtvis av fyra till sex barn. Deltagandet är gratis och inga journaler förs.

Intresseanmälan och mer information om stödgrupperna.

Familjehem

Barn som inte kan bo hos sina föräldrar behöver utvecklas, leka, gå i skolan, träffa vänner, ha en fritid och vara en del av trygg familjegemenskap, precis som andra barn. Det finns därför familjehem av olika slag och med olika inriktningar.

Ett familjehem tar emot ett barn/ungdom under allt från några månader till flera år. Det krävs ingen särskild utbildning för uppdraget, i princip kan vem som helst bli familjehem. Däremot måste det finnas ett eget rum i hemmet för barnet/ungdomen.

Familjehemsvården är en mycket viktig och bra del av samhällets stöd till de mest utsatta barnen och ungdomarna. Det finns många orsaker till att barn placeras i familjehem. Gemensamt för alla placerade barn är att de för en kortare eller längre period inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. Målet i de flesta fall är att barnet efter en tids boende i familjehem skall kunna flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar.

Det är viktigt att barnet har en regelbunden kontakt med sina biologiska föräldrar samt andra anhöriga under placeringen i familjehemmet.

Kontaktperson och kontaktfamilj

Kontaktperson

Tillsammans gör ni någon meningsfull aktivitet en eller ett par gånger i veckan. Det kan handla om att stimulera till en aktiv fritid, hjälpa till i kontakten med myndigheter eller att fungera som en vuxen att prata med. Det kan också handla om att bryta en social isolering eller ett destruktivt beteende.

Kontaktfamilj​

Svårigheter i den egna familjen kan göra att en del barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver en kontaktfamilj som de kan träffa, bo hos ibland eller på annat sätt ha som stöd i tillvaron.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?