Guide till e-tjänst ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd

Så här fyller du eller ni i e-tjänsten ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd.

Personuppgifter

Dina personuppgifter fylls i automatiskt och hämtas från folkbokföringen. Fyll gärna i ditt telefonnummer och e-postadress.

Ansökan avser månad

I denna ruta fyller du i vilket år och vilken månad du eller ni vill ansöka om bistånd för.

Har det skett några förändringar sedan föregående ansökningstillfälle som kan påverka din rätt till försörjningsstöd?

Under denna rubrik är det viktigt att du eller ni skriver upp alla förändringar sedan den senaste ansökan. Det gäller till exempel sysselsättning, familjeförhållanden, flytt, att ett barn har flyttat hemifrån eller att ett hemmavarande barn har tagit studenten.

Om inga förändringar har skett kryssar du eller ni i nej. Om det har skett förändringar kryssar du eller ni i ja och anger vilka förändringar.

Medsökande finns

Om du är gift eller sambo fyller du i medsökandes namn och personnummer.

Umgängesbarn finns

Om du eller ni har barn som inte bor hos dig eller er på heltid kryssar du eller ni i rutan ja och fyller i antal barn och antal dagar barnet/barnen kommer vara hos dig eller er under ansökningsmånaden.

Utgifter

Fyll i förfallodatum och belopp för de kostnader som du eller ni ansöker om bistånd till. Utgifter du eller ni inte ansöker om bistånd till ska markeras med 0 kr i rutan. Det är viktigt att fylla i alla rutorna under kostnader. Om alla rutor inte är ifyllda kommer du inte vidare i ansökan.

Exempel: Om hushållets hyra är 3000 kr/månad och du/ni inte har någon elkostnad, fyll i utgiftsrutorna på följande sätt:

Utgifter

Kostnader

Förfallodatum

Kronor

Boendekostnad

2019-12-31

3000

El

2019-12-31

0

När det gäller läkarvård och medicin behöver du/ni ange vem i hushållet kostnaden avser.

Inkomster för sökande i Sverige och/eller i utlandet

Fyll i alla inkomster som sökande har haft sedan den senaste ansökan samt inkomster som sökande väntar. Om sökande inte har en viss inkomst ska det stå 0 kr i den rutan. Det är viktigt att du/ni fyller i datum för utbetalning.

Exempel: sökande har lön som utbetalas den 25 november, bostadsbidrag som utbetalas den 27 november samt barnbidrag som utbetalas den 20 november.

Inkomst

Typ av inkomst

Datum för inkomst

Belopp i kronor

Lön efter skatt

2019-11-25

8600

Bostadsbidrag

2019-11-27

2200

Barnbidrag

2019-11-20

1050

Försörjningsstöd för sökande från annan kommun

Ange om sökande får försörjningsstöd från annan kommun. Om du eller ni svarar ja ska det anges för vilken period sökande har fått bistånd.

Inkomster för medsökande i Sverige och/eller i utlandet

Fyll i alla inkomster som medsökande har haft sedan den senaste ansökan samt inkomster som medsökande väntar. Om medsökande inte har en viss inkomst ska det stå 0 kr i den rutan. Det är viktigt att ni fyller i datum för utbetalning.

Försörjningsstöd för medsökande från annan kommun

Ange om medsökande får försörjningsstöd från annan kommun. Om du eller ni svarar ja ska det anges för vilken period medsökande har fått bistånd.

Samtycke

Genom att du eller ni signerar med bank-ID samtycker du eller ni att kontakt tas med berörda parter avseende de utgifter som du eller ni ansökt om för att ansökan ska kunna utredas. Du eller ni samtycker även till att inkomster från andra myndigheter kan tas med i beräkningen om de inte angetts på ansökan. Om du eller ni vill lämna samtycke till att andra verksamheter eller personer kan kontaktas kan du eller ni ange det här. Om du eller ni inte vill ge samtycke till någon verksamhet eller person kan du eller ni ange det under rubriken undantag för samtycke.

Underskrift och sanningsförsäkran

För sambo och gifta behöver både sökande och medsökande signera ansökan med bank-ID. Genom att signera ansökan försäkrar du eller ni att uppgifterna i ansökan är fullständiga och riktiga. Du eller ni lovar att omgående meddela Kävlinge kommun om uppgifterna förändras. Du eller ni intygar att du eller ni vet att det är straffbart att lämna oriktiga uppgifter och att det kan leda till polisanmälan om misstänkt bidragsbrott samt skyldighet att återbetala det ekonomiska bistånd som har utbetalats utifrån oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?