Guide till e-tjänst nyansökan ekonomiskt bistånd

Så här fyller du eller ni i e-tjänsten nyansökan ekonomiskt bistånd.

Personuppgifter

Dessa uppgifter fylls i automatiskt och baseras på folkbokföringen. Fyll gärna i ditt telefonnummer och e-postadress.

Civilstånd

Fyll i om du är gift, sambo eller ensamstående. Om du har en medsökande ska de flesta uppgifter fyllas i för er båda.

Medborgarskap

Här anger du vilket typ av medborgarskap du har. Om du inte är svensk medborgare måste du ange vilket typ av uppehållstillstånd du har. Period ska fyllas i om du har tillfälligt uppehållstillstånd. Du måste också ange beslutsklassen som du fick från Migrationsverket. Om du inte är svensk medborgare kommer du också att behöva lämna in en kopia på beslutet från Migrationsverket.

Medsökande finns

Om du är gift eller sambo svarar du ja. Om inte svarar du nej. Fyll i namn och personnummer på eventuell sambo/make/maka.

Medborgarskap

Om du svarat ja på att medsökande finns ska dennes medborgarskap eller uppehållstillstånd fyllas i.

Det finns barn under 18 år eller skolungdomar upp till 21 år i hushållet

Om det finns barn under 18 år i hushållet eller om du eller ni har barn som studerar vid gymnasieskola eller motsvarande, kryssa i ja. Ange också barnets/barnens personnummer och fullständiga namn. Om barnet/barnen inte är stadigvarande boende hos dig anger du eller ni hur många dagar i månaden som barnet bor hos dig eller er.

Har du/ni ansökt om underhållstöd?

  • Om du eller ni inte har barn, kryssa i nej.
  • Om du eller ni har barn, ange om du eller ni har sökt underhållsstöd hos Försäkringskassan och när ansökan gjordes. Har du eller ni inte ansökt om underhållsstöd ska det framgå varför du eller ni inte sökt. Om föräldrar till ett barn bor ihop behöver man inte ansöka om underhållsstöd.

Umgängesbarn finns

Om du eller ni har barn som inte bor hos dig eller er på heltid kryssar du eller ni ja i rutan ja och fyller i antal barn och antal dagar barnet kommer vara hos dig eller er under ansökningsmånaden.

Bostad

Under rubriken Bostad anger du eller ni vilket typ av boende du eller ni har genom att kryssa i det alternativ som stämmer in för dig eller er. Ange även hur många som totalt bor i bostaden, hur många rum bostaden har, vem som står på kontraktet och vad den totala boendekostnaden är (parkering, vatten, el och liknande kostnader ska inte räknas in här).

Har du/ni ansökt om bostadsbidrag?

  • Om du eller ni har ansökt om bostadsbidrag kryssar du eller ni i ja och anger när.
  • Om du eller ni inte har ansökt om bostadsbidrag kryssar du eller ni i nej och anger varför.

Det är endast föräldrar eller personer mellan 18 och 28 år som kan ha rätt till bostadsbidrag.

Ansökan avser

Du eller ni fyller i vilket år och månad du ansöker om bistånd till.

Fyll i förfallodatum och belopp för de kostnader du eller ni ansöker om bistånd till. Utgifter du eller ni inte ansöker om bistånd till ska markeras med noll kronor i rutan. Det är viktigt att fylla i alla rutorna under kostnader. Om alla rutor inte är ifyllda är ansökan inte komplett och du eller ni kommer inte kunna skicka in din ansökan.

Exempel: Om hushållets hyra är 3000 kr/månad och du/ni inte har någon elkostnad, fyll i utgiftsrutorna på följande sätt:

Utgifter

Kostnader

Förfallodatum

Kronor

Boendekostnad

2019-12-31

3000

El

0

0

När det gäller läkarvård och medicin behöver du eller ni ange vem i hushållet kostnaden avser.

Har du arbetat det senaste året?

Här kryssar du eller ni i om ni har arbetat det senaste året.

  • Om du eller ni inte har arbetat det senaste året, kryssa i nej.
  • Om du eller ni har arbetat det senaste året kryssar du eller ni i ja, skriver datum för ansökan om A-kassa eller ALFA-kassa och skriver när beslutet fattades om ersättning. Om du eller ni inte får någon ersättning från A-kassa eller ALFA-kassa förklarar du eller ni varför.

Inkomster

Fyll i alla inkomster som hushållet har haft de tre senaste månaderna samt inkomster som hushållet väntar. Om hushållet inte har en viss inkomst ska det stå 0 kronor i den rutan. Det är viktigt att du/ni fyller i datum för utbetalning.

Exempel: sökande har lön som utbetalas den 25 november, bostadsbidrag som utbetalas den 27 december samt barnbidrag som utbetalas den 27 januari.

Inkomster

Typ av inkomst

Belopp, utbetalningsdag

Belopp, utbetalningsdag

Belopp, utbetalningsdag

Lön efter skatt

8600 kr, 2019-11-25

0 kr

0 kr

Bostadsbidrag

0 kr

2200 kr, 2019-12-27

0 kr

Barnbidrag

0 kr

0 kr

1050 kr, 2020-01-27

Om medsökande finns ska även inkomster för medsökande redovisas. Det sker i egen tabell.

Försörjningsstöd från annan kommun

Ange om du eller ni får ekonomiskt bistånd från annan kommun, Om du eller ni svarar ja ska det anges för vilken period du eller ni fått bistånd.

Har någon i hushållet utmätning hos kronofogden

Ange om du eller ni har utmätning hos kronofogden genom att kryssa i ja eller nej.

Hushållets utgifter

Här anger du eller ni vilka utgifter du eller ni har haft de tre senaste månaderna. Om hushållet inte har en viss utgift ska det stå 0 kr i den rutan.

Exempel: Så här ska de sökande fylla i tabellen.

  • Sökande har en månatlig hyresavgift på 3500 kr. Fakturorna förfaller olika datum, den 30 november, den 31 december och den 31 januari.
  • Sökande har två elfakturor med olika förfallodatum, den 29 november och den 29 januari.
  • Den sökande har ingen fackföreningsavgift.
Utgifter

Typ av utgift

Belopp, förfallodatum

Belopp, förfallodatum

Belopp, förfallodatum

Boendekostnad

3500 kr, 2019-11-30

3500 kr, 2019-12-31

3500 kr, 2020-01-31

El

226 kr, 2019-11-29

0 kr

216 kr, 2020-01-29

Fackföreningsavgift

0 kr

0 kr

0 kr

När det gäller läkarvård och medicin behöver du eller ni ange vem i hushållet kostnaden avser och vilket datum du eller ni hade kostnaden. Bistånd till läkarvård och medicin beviljas generellt bara om det är utgifter som ingår i högkostnadsskyddet.

Ekonomiska tillgångar

Bankmedel, aktier, obligationer, fonder och kontanter

Kryssa i ja om du eller ni har ekonomiska tillgångar enligt ovanstående rubrik. Ange vilken/vilka typer av tillgångar du eller ni har samt uppskattat värde.

Bil

Kryssa i ja om du eller ni har en eller flera bilar registrerade på dig eller er. Ange även registreringsnummer, inköpsår och inköpspris. Kryssa i nej om du eller ni ej äger bil.

Båt, motorcykel, husvagn, moped

Kryssa i ja om du eller ni äger något enligt denna rubrik. Lämna även registreringsnummer, inköpsdatum, inköpspris samt uppskattat värde. Kryssa i nej om du eller ni inte äger något fordon enligt rubriken.

Bostadsrätt, villa, fastighet, fritidshus

Kryssa i ja om du eller ni äger något av ovanstående. Specificera vad det är du eller ni äger, inköpsår och inköpspris. Kryssa i nej om du eller ni inte äger något enligt rubriken.

Konst, smycken eller andra realiserbara tillgångar

Ange vad det är du eller ni äger och vilket uppskattat värde det är på dessa tillgångar.

Företag

Kryssa i ja om du eller ni står registrerade som företagsinnehavare, ange då även företagets namn samt vilka ekonomiska tillgångar som finns i företaget. Kryssa i nej om du eller ni inte har ett företag.

Samtycke

Genom att du eller ni signerar med bank-ID i e-tjänsten samtycker du eller ni till att kontakt tas med berörda parter avseende de utgifter som du eller ni har ansökt om för att din eller er ansökan ska kunna utredas. Du eller ni samtycker även till att inkomster från andra myndigheter och arbetsgivare kan tas med i beräkningen om de inte angetts på ansökan. Om du eller ni vill lämna samtycke till att andra verksamheter eller personer kan kontaktas så kan du eller ni ange det här. Om du eller ni inte vill ge samtycke till någon verksamhet/person så kan du eller ni ange det under rubriken undantag för samtycke.

Underskrift och sanningsförsäkran

För sambo och gifta behöver både sökande och medsökande signera med bank-ID för att ansökan ska vara komplett. Genom att signera försäkrar du eller ni att uppgifterna är fullständiga och riktiga. Du eller ni lovar att omgående meddela Kävlinge kommun om uppgifterna förändras.

Du eller ni intygar att du eller ni vet att det är straffbart att lämna oriktiga uppgifter och att det kan leda till polisanmälan om misstänkt bidragsbrott samt skyldighet att återbetala det ekonomiska bistånd som har utbetalats utifrån oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?