God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare träder in och stödjer en person som inte klarar av att ta hand om sig själv och sin egendom eller att bevaka sina rättigheter.

Samlingsnamnet på dem som har uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare är ställföreträdare. Tanken med ställföreträdarskapet är att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett egen förmåga.

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamheten i Lomma hjälper dig som bor i Kävlinge, Burlöv, Staffanstorp och Lomma kommun med frågor rörande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.

Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen.

Kontaktuppgifter och information finns på Lomma kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

God man

Vem får en god man?

Personer som av olika anledning inte kan ta hand om sig själv har rätt att få hjälp att bevaka sina intressen och sin egendom.

Det kan handla om omyndiga eller personer som på grund av hög ålder eller psykiskt funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande.

För att ha rätt till god man måste det finnas någon form av dokumenterad medicinsk diagnos, som ett begåvningshandikapp eller annat funktionshinder, psykisk sjukdom eller demens.

Den gode mannens uppgift är bland annat att betala räkningar, förvalta kapital, ordna skuldsanering, ansöka om bidrag, stöd enligt LSS, ordna ett lämpligt boende med mera.

Man kan kort säga att en god mans huvudsakliga uppgift är att vara ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.
Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt.  

Vad gör en god man?

En god mans uppgifter varierar och är beroende av hur förordnande är utformat. Ofta handlar det om att se till att räkningar betalas, att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform, att han eller hon söker bostadsbidrag och handikappersättning om det är aktuellt med mera.

En god man kan även förordnas för en enstaka rättshandling till exempel att avveckla en lägenhet, en fastighetsförsäljning, att bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

Förvaltare

Förvaltarskap är ofta en ren tvångsåtgärd och förekommer endast då det inte är tillräckligt med ett godmanskap. Det kan gälla personer med psykiska störningar som inte kan hantera sin ekonomi och därför riskerar att till exempel bli vräkta från sina bostäder.

När ska en förvaltare utses?

I Sverige avskaffades omyndigförklaringen den 1 januari 1989 och ersattes med förvaltarskap. Förvaltarskapet är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot huvudmannens vilja. Förvaltarskapet innebär att huvudmannen helt förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som förvaltaren ansvarar för.

Förvaltarskapet är ofta begränsat och anpassat till behovet i varje enskilt fall. Det kan röra sig om förvaltningen av en viss fastighet eller viss del av huvudmannens kapital. I vissa fall, när det inte tillräckligt med en god man som stöd för att bevaka huvudmannens rätt, kan en förvaltare utses. I sådana fall krävs även att en läkare intygar att huvudmannen inte kan vårda sig eller sin egendom.

Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten prövas frågan restriktivt av Tingsrätten vid en särskild förhandling.

Förmyndare

Alla barn som är under 18 år ska ha en förmyndare. Oftast är det barnets föräldrar som är förmyndare och har hand om barnets pengar.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?