Artikeln publicerades 10 februari 2021

Lex Sarah – risk för att sekretessbelagda uppgifter har röjts

En lex Sarah anmälan har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Med anledning av inbrott på kommunhuset och då även i individ- och familjeomsorgens lokaler samt arkiv har en utredning påbörjats för att ta reda på vilka personuppgifter som kan vara röjda.

Beslut 2021-06-18
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder.