Avgifter vård och omsorg

på denna sidan hittar du avgifter för bland annat hemtjänst, hemsjukvård och hjälpmedel.

Vad påverkar din avgift?

 • Hur mycket hjälp och stöd du har.
 • Dina inkomster för innevarande år.
 • Förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad).
 • Prisbasbelopp som årligen bestäms av regeringen och Konsumentverkets beräkningar som innebär att kommunens avgifter och maxtaxan räknas om.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är nationellt och fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges här är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet för 2024 (57 300 kr).

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är det belopp den enskilde har rätt att ha kvar av sin inkomst innan avgifter tas ut för insatser. I detta ingår minimibelopp (normala levnadskostnader) och bostadskostnad.

Minimibelopp

Minibeloppet är den summa som ska täcka normala levnadskostnader utifrån det nationella prisbasbeloppet, till exempel livsmedel, kläder/skor, fritid, hushållskostnader, förbrukningsvaror och tilläggsposter såsom läkarvård, medicin och resor.

Maxtaxa

Maxtaxan sätter en gräns för vad kommuner får ta ut i avgift från dig. Den högsta sammanlagda avgiften för hemtjänst, servicetjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagverksamhet och korttidsboende är
2 575 kr per månad.

Under respektive insats kan du läsa om avgiften ingår i maxtaxan eller ej.

Hur beräknas din avgift?

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är din betalningsförmåga. För att kunna ta beslut om vilken avgift du ska betala räknar kommunens avgiftshandläggare ut ditt
avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när förbehållsbeloppet dragits av från nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) inklusive bostadstillägg/bostadsbidrag. Avgiften kan aldrig bli högre än den
enskildes avgiftsutrymme. Den som helt saknar avgiftsutrymme betalar ingen avgift.

Beräkning av avgiftsutrymme

+ Nettoinkomst
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
- Förbehållsbelopp
= Avgiftsutrymme

Minimibelopp

Familjesammansättning

Minimibelopp kronor/månad

Ensamboende, 65 år och äldre

7 062

Sammanboende makar och sammanboende, 65 år och äldre

5 762 (per person)

Ensamboende yngre än 65 år

7 768

Sammanboende makar och sammanboende, yngre än 65 år

6 388 (per person)

Regelmässig höjning och sänkning av minimibeloppet

Höjning/sänkning

Kr

Höjning för lunch dagligen i restaurang

+1599

Höjning för fullkostabonnemang

+998

Sänkning för möbler och utrustning i gemensamma utrymmen särskilt boende

-331

Beloppet kan höjas om du har fördyrade levnadskostnader. Kommunen kan också sänka minimibeloppet om du inte har en kostnad som ingår i
minimibeloppet, till exempel om du i ditt boende inte betalar för el, med mera. Kommunen ska då i varje fall pröva om du har varaktigt återkommande kostnader som kan betraktas som normal levnadskostnad. Detta kan exempelvis handla om fördyrad kost eller kostnader för god man/förvaltare.

I minimibeloppet ingår kostnader för livsmedel med 2 997 kr per månad.

Boendekostnad

Vi uppmanar alla att undersöka möjligheten att få bostadstillägg. Det är möjligt att få bostadstillägg för hyra även i särskilt boende.

Om du har bostadstillägg är det viktigt att anmäla ändrad boendekostnad till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan, eftersom det är den senast anmälda boendekostnaden som är underlag för beräkning av avgiften.

Kommunen har rätt att ta del av boendekostnad och eventuellt bostadstillägg när du lämnat in din inkomstuppgift. Om du inte har bostadstillägg måste du meddela vilken boendekostnad du har.

Dubbla boendekostnader

Vid inflyttning till särskilt boende kan kommunen ta hänsyn till dubbel
boendekostnad under högst tre månader vilket i sin tur påverkar
avgiftsutrymmet. I samband med att du flyttar in kontaktar du din
avgiftshandläggare. Du uppger att du kommer att ha dubbla boendekostnader under en period genom att skicka in underlag för de båda bostäderna i form av hyresavier eller bostadskostnad.

Vad kostar dina insatser?

Din avgift påverkas av vilka insatser du har beviljats och dess omfattning. De
sammanlagda insatserna kan övergå till maxtaxan (2 575 kr per månad).

När du bor i ordinärt boende

Hemtjänst

Avgiften är 309 kr per timme/person och ingår i maxtaxan. De sammanlagda hemtjänstinsatserna kan övergå till omvårdnadsavgift som då uppnår maxtaxan.

Hemtjänst omfattar personlig omvårdnad, stöd för aktivering och utevistelse, trygghet och tillsyn samt hushållssysslor förutom städ och tvätt.

Trygghetslarm

Avgiften är 258 kr per månad/person och ingår i maxtaxan. Denna avgift reduceras ej vid frånvaro.

Hemsjukvårdsavgift

Avgiften för hemsjukvård är 206 kr per besök och ingår i maxtaxan.

Hemsjukvård gäller insatser som utförs av legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast). Om flera professioner av den legitimerade personalen gör ett gemensamt besök debiteras du endast för ett besök. Du debiteras för max fyra besök per månad, oavsett antalet besök som görs utöver dessa.

Om insatsen är delegerad till en undersköterska betalas omvårdnadsavgift och ingår i maxtaxan.

Regionens frikort gäller inte i kommunens sjukvård.

Hjälpmedelsabonnemang

Avgiften är 95 kr per månad oavsett antal hjälpmedel och ingår i maxtaxan.

Korttidshyra hjälpmedelspaket höft, knä och rygg
Avgiften är 193 kr per månad och ingår inte i maxtaxan.

Behöver du hjälp med att hämta eller lämna ditt hjälpmedel
Du betalar en avgift på 361 kr. Avgiften för hämtning eller lämning ingår inte i maxtaxan.

Servicetjänster

Avgiften är 386 kr per timme och ingår i maxtaxan. Här ingår städ och tvätt. 

Dagverksamhet

Avgiften för dagverksamhet är 177 kr per dag. 86 kr av dessa avser vård och ingår i maxtaxan. Resterande 91 kr avser mat.

Dagverksamhet innebär en sysselsättning utanför bostaden som innefattar aktiviteter och social samvaro med andra med utgångspunkt från den enskildes funktionsförmågor.

Måltider

 • Lunch/middag på träffpunkt kostar 92 kr per portion.
 • En näringsdryck per dag kostar 140 kr per månad.
 • Två näringsdrycker per dag kostar 280 kr per månad och så vidare.

Avgift för måltider ingår ej i maxtaxan.

Insatser under utredning

Avgiften för insatser under utredning efter sjukhusvistelse är 86 kr per dygn och ingår i maxtaxan.

Insatsen kan ges i samband med utskrivning från sjukvården. Du får stöd med de aktiviteter du inte klarar självständigt och under tiden du har insatser under utredning görs även en planering för de kvarvarande behov som därefter skall tillgodoses av ordinarie hemtjänst.

Korttidsboende

Avgiften är 217 kr per dygn. 86 kr av dessa avser
vård och ingår i maxtaxan. Resterande 131 kr avser mat.

Korttidsboende kan erbjudas tillfälligt när omsorgsbehoven är större än vad som kan tillgodoses genom stöd i din bostad. Möjligheterna till stöd i din bostad skall vara uttömda innan du får komma till ett korttidsboende.

Växelvård

Avgiften är 217 kr per dygn. 86 kr av dessa avser vård och ingår i maxtaxan. Resterande 131 kr avser mat.

Växelvård ges när behovet av avlastning av anhörig är större än vad som kan tillgodoses med insatser i hemmet. Växelvård innebär att personen med ett omsorgsbehov regelbundet vistas på ett korttidsboende för att ge make/sambo en sammanhållen återhämtning.

När du bor i särskilt boende

Behov av särskilt boende fastställs genom biståndsbeslut.

 • Omvårdnadsavgift omfattar service och omvårdnad för dig som bor i särskilt boende. Avgiften är 2 575 kronor per månad/person och ingår i maxtaxan.
 • Din hyra ingår inte i maxtaxan.
 • Fullkostabonnemang omfattar alla dina måltider per dygn i särskilt
  boende. Avgiften är 3 995 kronor per månad/person och ingår inte i
  maxtaxan.
 • Hygien och förbrukningsartiklar. Avgiften är 430 kronor per månad/person och ingår inte i maxtaxan.
Hyra

Särskilt boende

Hyra 2024

Attendo Lyckliga gatan

8 128 - 9 071 kr/månad

Billingshäll

6 555 - 9 057 kr/månad

Möllebacken - Ådalsvägen 4

7 221 - 8 628 kr/månad

Norrehed - Per Tolvas väg 5B

5 416 - 7 062 kr/månad

Vardaga Villa Fridbo

8 160 kr/månad

När du bor i trygghetsboende, servicelägenhet

Behov av trygghetsboende (tidigare kallat servicelägenhet) fastställs genom biståndsbeslut.

 • Du betalar enligt avgiftsregler för ordinärt boende.
 • Hyran ingår inte i maxtaxan.
 • Du betalar för de måltider som intas i dagcentralens restaurang och ingår inte i maxtaxan.

Betalning och uppgifter om inkomst

Här hittar du information om betalning och hur du lämnar dina inkomstuppgifter.

När och hur betalas avgiften?

Avgiften betalas en gång per månad i efterskott och skall betalas senast den sista dagen i månaden. Faktura från Kävlinge Kommun skickas till dig eller den person du anmält som fakturamottagare.

Du kan även betala via e-faktura eller autogiro.

Reducering av avgift

Avdrag på din avgift kan ske utifrån följande:

Frånvaroavdrag vid omvårdnadsavgift/maxtaxa

För dig med omvårdnadsavgift görs avdrag med 1/30 av månadsavgiften per dag vid följande tillfällen.

 • Vistelse på sjukvårdsinrättning – från och med dagen efter inläggning till och med utskrivningsdagen.
 • Om du senast en månad i förväg meddelar kommunen att du under en period av minst en vecka ej önskar utnyttja beviljad hemvård.
 • Om någon som bor i särskilt boende regelbundet vårdas hela dygn av anhörig i dennes hem.

Frånvaroavdrag för hemtjänstavgift, avgift för servicetjänster
och/eller hemsjukvårdsavgift

Hemtjänstavgift, avgift för servicetjänster och hemsjukvårdsavgift faktureras dig som har en mindre omfattning av dina insatser och inte kommer upp i maxtaxa.

I dessa fall görs avdrag med 1/30 av månadsavgiften per dag vid följande tillfällen:

 • Vistelse på sjukvårdsinrättning – från och med dagen efter inläggning till och med utskrivningsdagen.
 • Om du senast en månad i förväg meddelar kommunen att du under en period av minst en vecka ej önskar utnyttja beviljad hemvård.
 • Du som har servicetjänster betalar inte någon avgift om avbokning sker senast tre dagar före planerat besök.

Lämna uppgifter om din inkomst

E-tjänst
Du kan lämna in dina inkomstuppgifter via e-tjänsten ”Lämna
uppgifter för beräkning av vård och omsorgsavgift”.

Blankett
Du kan lämna dina inkomstuppgifter via blankett som får du av kundtjänst.

Kundtjänst
046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

För att din avgift ska kunna räknas ut ska du lämna in aktuella uppgifter om din inkomst. När du lämnar in dina uppgifter görs en beräkning för att få korrekt avgift. Lämnar du inte aktuella inkomstuppgifter debiteras du maxtaxa. Som inkomst räknas de inkomster som du beräknas ha de närmaste 12 månaderna.

Ditt civilstånd påverkar hur dina inkomster beräknas. Inkomsten för makar räknas samman och delas i två lika delar. För sammanboende utgör var och ens inkomst ett avgiftsunderlag utan sammanräkning.

Vilka inkomstuppgifter behövs?

Följande inkomster:

 • garantipension
 • alla andra former pensioner, livräntor med mera
 • inkomst av tjänst
 • utländska inkomster (till exempel pensioner, invalidförmåner), ej
  skattepliktig inkomst
 • överskott av näringsverksamhet
 • sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning
 • bostadstillägg till pensionärer (BTP), ej skattepliktig inkomst
 • särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP), ej skattepliktig inkomst
 • bostadstillägg vid aktivitetsersättning, sjukersättning, ej skattepliktig
  inkomst
 • bostadsbidrag till barnfamiljer och unga, ej skattepliktig inkomst
 • A-kassa
 • föräldrapenning
 • inkomst vid uthyrning av bostad
 • boendestödsdelen inom äldreförsörjningsstöd (RFV) Pension till äldre personer som inte har pensionsrätt i Sverige.

Från inkomsterna dras sedan skatt och begravningsavgift. Kommunen tar hänsyn till avgift till trossamfund, avser dem som får sin medlemsavgift via skattsedeln. Ange därför vilket trossamfund som
du är medlem i.

Anmäl alltid ändrad inkomst

Du är skyldig att anmäla alla inkomster och förändringar till kommunen, så att rätt avgift kan debiteras. För personer som ingått äktenskap måste även makans/makens inkomster uppges.

Vid beräkning av inkomsten för personer som har ingått äktenskap ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas/sambornas sammanlagda inkomster.

Ändring av avgift

Avgiften kan komma att ändras om inkomst, civilstånd, bostadskostnad, bostadstillägg/bostadsbidrag eller förbehållsbelopp ändras. Avgiften kan även ändras om de insatser som du har blivit beviljad förändras på något sätt.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?