Översiktsplan 2040 – granskningsförslag till ny översiktsplan för Kävlinge kommun

Under perioden 4 februari till 4 april 2022 genomfördes granskningen av förslag till ny översiktsplan för Kävlinge kommun. Stort tack till er som skickade in era synpunkter under denna period!

Vad händer nu?

De inkomna synpunkterna sammanställs i ett granskningsutlåtande och är underlag i den fortsatta processen. När synpunkterna har behandlats och granskningsförslaget har bearbetats till en antagandehandling är översiktsplanen klar. Den kan då antas av politikerna i kommunfullmäktige. Enligt tidsplanen beräknas översiktsplanen att antas hösten 2022.

Den interaktiva karttjänsten är för tillfället stängd då den uppdateras inför antagande. Längre ner på denna sida hittar du granskningsförslaget i pdf-format.

En översiktsplan för hållbar utveckling

Den svenska Plan- och bygglagen (PBL) anger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och som visar inriktningen för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

I översiktsplanen kan du bland annat läsa vad kommunen planerar för utveckling i våra orter Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge, Dösjebro, Hofterup och Ålstorp samt Barsebäcks by och Barsebäcks hamn.

Granskningsförslaget för ÖP 2040 för Kävlinge kommun finns tillgänglig som interaktiv karttjänst och som nedladdningsbar PDF.

  • I den interaktiva kartan kan du navigera runt i förslaget, lämna din synpunkt och ta del av andras synpunkter på granskningsversionen.
  • Granskningsversionen i PDF är uppdelade på fyra dokument. Planförslaget är första delen (del 1) och den del som motsvarar kommunens planerade utveckling. Det är främst planförslaget som vi önskar synpunkter på.
  • Fördjupande underlag till planförslaget hittar du i del 2, Planförutsättningar och i del 3, Konsekvensanalys med miljöbedömning.
  • I Bilaga till ÖP 2040, Samrådsredogörelse, finns en sammanställning av de inkomna synpunkterna på samrådsförslaget tillsammans med kommunens kommentarer. Här redovisar vi även hur förslaget har reviderats inför granskningen. Samrådet genomfördes 10 maj – 10 augusti 2021.

Granskningshandlingar och bilagor

Samrådshandlingar, för jämförelse

Kävlinge kommun tog 2021 fram ett förslag till ny översiktsplan för hela kommunen som gick ut på samråd.

Orterna och byarna i granskningsförslaget

Barsebäcks by, Barsebäckshamn, Barsebäcks resort och Barsebäcksverket

Orterna får en planerad utbyggnad på 165 bostäder under planperioden. I Barsebäckshamn och Barsebäcks by föreslås utbyggnad i direkt anslutning till befintlig bystruktur. Utbyggnaden ska ske med vördnad för landskapsbilden och med hänsyn till befintliga gröna korridorer och element.

Anläggningsområdet vid Barsebäck kärnkraftverk är av riksintresse för energiproduktion och distribution. Kävlinge kommun vill på sikt möjliggöra en omvandling av området för utveckling och tillgängliggörande av kusten i linje med visionen om Barsebäck Sjöstad. Samverkan med berörda myndigheter och aktörer avseende områdets strategiska utveckling är centralt för omvandlingen.

Dösjebro

Under planperioden föreslås cirka 450 bostäder fram till 2040. Dösjebros utveckling ska ske så att den egna karaktären tillvaratas, byn hålls samman, vägarna anpassas för gång- och cykeltrafik och grönområden bibehålls.

Orten har en stor potential utifrån det goda kollektivtrafikläget. En utbyggnad av orten ska komplettera småhusbebyggelsen med fler bostadsformer, som flerfamiljshus och hyresrätter, samt vardagsnära service och handel.

En ny skola och förskola planeras under planperioden.

Furulund och Lackalänga by

Översiktsplanen möjliggör en utbyggnad av 1940 bostäder i Furulund. Det finns potential för såväl större utbyggnadsområden som förtätning och service.

Den nya tågstationen ger möjlighet att förändra och förstärka området kring stationen. Här finns potential för serviceutveckling, och en förtätning i området närmast stationen kan ge en tydligare centrumfunktion kring de offentliga platserna. Utbyggnadsområdet Häradsvägen möjliggör en större utbyggnad av bostadsbebyggelse samt ny skola och förskola.

Lackalänga by har potential till varsam komplettering. Det är av vikt att byn hålls samman som en egen enhet och inte växer samman med Furulund. De gröna stråken emellan orterna ska bevaras.

Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp

Inom området planeras för 210 bostäder fram till 2040. För Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp är inriktningen att det generellt sett inte är lämpligt med avstyckning/förtätning i någon större omfattning inom befintlig bebyggelse. Nya utbyggnadsområden ska möjliggöras med tydliga karaktärsbeskrivningar som ger möjlighet till en variation av bostadsutbudet. Ny bebyggelse föreslås framför allt koncentreras till tre möjliga utbyggnadsområden.

För att möjliggöra ett ökat kollektivtrafikresande är det viktigt att utveckla trygga och säkra stråk till busshållplatserna. Satsning på gång-och cykelväg längs Grand Prixvägen är prioriterat, men det bör säven säkerställas längs Lundåkravägen och Skönadalsvägen.

Kävlinge tätort

Kävlinge finns en stor förtätningspotential. Översiktsplanen möjliggör 5985 bostäder fram till 2040 och plats för ett mer mångfacetterat näringsliv i en blandad bebyggelse.

Kävlinge växer genom förtätning och i prioriterade utbyggnadsområden. Detta möjliggör ett stort antal nya bostäder i flerbostadshus, en annan stadsmässig täthet och blandade upplåtelseformer.

Det finns ett behov av att binda ihop de centrala delarna av Kävlinge på båda sidor om järnvägen och lyfta utvecklingen av centrum.

De offentliga platserna behöver lyftas och centrumhandelns omvandling stöttas.

Löddeköpinge och Hög

Under planperioden föreslås 1200 bostäder fram till 2040. I Löddeköpinge finns det en förtätningspotential att tillvarata som möjliggör ökad variation av bostadsformer och bebyggelsetäthet.

Utvecklingen av ett attraktivt centrum med både bostäder och offentlig, kulturell och kommersiell service är i fokus under planperioden.

I Sandskogen och Lyckehusen sker en varsam bebyggelsekomplettering.

En bebyggelseutveckling av Hög möjliggörs med fokus att hålla ihop byns utbredning.

Landsbygden och mindre byar

I Kävlinge kommun bor cirka 2 550 personer på landsbygden. Översiktsplanens inriktning är att stärka den levande landsbygdens förutsättningar genom att verka för bättre möjligheter att bo och arbeta på landsbygden och samtidigt verka för en god hushållning av brukningsvärd jord- och skogsbruksmark.

Bostadskomplettering i byar som Lilla Harrie, Stora Harrie, Virke, Stävie, Södervidinge och Västra Karaby ska framför allt ske på lucktomter eller att nya bostäder placeras i direkt anslutning till befintliga byggnader.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?