Bredband och IT

Kävlinge kommun har sedan den 31 augusti 2016 en ny bredbandsstrategi där målsättning är att alla hushåll och företagare ska ha möjlighet att till en rimlig kostnad ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020.

Närbild på ena änden av en blå nätverkskabel

Bild av Adrian Malec från Pixabay

Kävlinge kommuns bredbandsstrategi

Kävlinge kommuns bredbandsstrategi Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kävlinge har som vision att vara Skånes bästa boendekommun. Med hänsyn till kommunens attraktionskraft för boende och företagande är det särskilt angeläget att tillsammans med andra aktörer skapa en god IT-infrastruktur. Bredbandsutbyggnaden i kommunen ska underlätta tillvaron för medborgare och företag och bidra till långsiktigt hållbar utveckling. När allt fler tjänster i samhället blir digitala måste alla ges möjlighet att koppla upp sig.

Den övergripande målsättningen är att Kävlinge kommun ska:

  • verka för att all bredbandsutbyggnad inom kommunen sker genom öppna och konkurrensneutrala nät
  • verka för att 100 procent av kommunens skolor, förskolor och övriga kommunala inrättningar har tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Genom att säkerställa att bredband finns till alla kommunens verksamheter täcks ett stort geografiskt område, där fortsatt bredbandsinfrastruktur möjliggörs – marknaden kan nyttja den kommunala grundstrukturen där så är möjligt och kapacitet finns.
  • verka för att underlätta och stödja utbyggnaden. Kommunen ska inte bygga bredband i egen regi utan kommunens uppgift är att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen. Kävlinge kommun vill att marknaden ska åstadkomma:
    • att 100 procent av kommunens hushåll och företag har möjlighet att till en rimlig kostnad ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020.
    • att minst 70 % av alla kommunens hushåll och företag har tillgång till bredband minst 100 Mbit/s år 2018.
  • samverka lokalt och regionalt med övriga skånska kommuner, Region Skåne med flera i bredbandsutbyggnaden.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?